Katalog ECTS

Krytyka artystyczna

Pedagog: dr Dorota Grubba-Thiede

Pole Opis
karta przedmiotu (pdf/doc/odt) -brak-
forma/typ zajęć konserwatorium;
język wykładowy polski;
metody i kryteria oceniania

Aktywna obecność na zajęciach [dozwolone dwie nieobecnosci].

Udział w dyskusjach i wykonanie czterech ćwiczeń, łączna ocena z ćwiczeń i aktywnego udziału.

Obecność na zajęciach+aktywny udział: 0-10 pkt; Cztery testy [suma]: 4 razy po 0-10 pkt. Łącznie: 50 pkt//skala ocen: 50-46 celujący; 45-40 bardzo dobry; 38-32 dobry; 30-22 dostateczny; 21-0 niedostateczny

opis przedmiotu

Program zajęć „KRYTYKA SZTUKI” ma charakter wykładowo-konwersatoryjno-ćwiczeniowy. Prowadząca w oparciu o bogato ilustrowane prezentacje oraz materiały filmowe i tekstowe przybliży ważniejsze dynamiki i perspektywy współczesnej krytyki sztuki, z uwzględnieniem historycznego kontekstu ewolucji krytyki artystycznej. Spotkania skoncentrowane będą na przybliżeniu studentowi idei dynamicznego i strukturalnego rozumienia analityczno-interpretacyjnej praktyki krytyka sztuki. W trakcie zajęć prezentowane będą wybrane strategie badawczo-analityczne, doceniane we współczesnych badaniach historyczno-artystycznych i kulturoznawczych, następnie uczestnicy systematycznie będą otrzymywali materiały powykładowe drogą internetową. Uczestnicy zajęć będą wykonywali samodzielnie cykl ćwiczeń zadanych przez prowadzącą zajęcia, które mają na celu pogłębienie warsztatu pisania o sztuce, korzystania z odniesień teoretycznych, pogłębianie umiejętności widzenia problematyki sztuki w ujęciu kontekstualnym, intertekstualnym, i interdyscyplinarnym [gdy merytorycznie jest to uzasadnione]. Wprowadzone zostaną także analizy ważniejszych czasopism z zakresu krytyki sztuki: aktualnych i historycznych w polskim i międzynarodowym obiegu sztuki. Na zajęciach postulowana jest idea twórczej krytyki sztuki o znamionach literackich, łącząca warsztat naukowy z intuicyjnym, osobistym nastawieniem, którego patronami pozostają m.in. Pierre Restany, Susan Sontag, Sarah Wilson, Michel Foucault, Michel Leiris, Giorgio Agamben, Anne D’Alleva, Julia Kristeva, Urszula Czartoryska, Jerzy Ludwiński, Leszek Brogowski, Danuta Ćwirko-Godycka, Ewa Mikina, Maria Popczyk, Jolanta Ciesielska, Dorota Łagocka, Krzysztof Rutkowski, Joanna Sosnowska, Aneta Szyłak, Agata Jakubowska, Jolanta Brach-Czajna, Ewa Rewers, Mariusz Bryl, Krystyna Czerni, Katarzyna Lewandowska, Magdalena Ujma, Eleonora Jedlińska, Marcin Giżycki, Hubert Bilewicz, Paweł Leszkowicz, Piotr Piotrowski, Janusz Bogucki, Jacek Werbanowski, Wolfgang Welsch czy m.in. Jerzy Stajuda – patron nagrody w dziedzinie krytyki sztuki oraz Andrzej Szczerski prezes sekcji polskiej AICA [International Association of Art Critics (https://aicainternational.org)]

 

skrócony opis przedmiotu

Program zajęć „KRYTYKA SZTUKI” ma charakter wykładowo-konwersatoryjno-ćwiczeniowy. Prowadząca w oparciu o bogato ilustrowane prezentacje oraz materiały filmowe i tekstowe przybliży ważniejsze dynamiki i perspektywy współczesnej krytyki sztuki, z uwzględnieniem historycznego kontekstu ewolucji krytyki artystycznej. Prezentacja wyboru istotnych dyskursów przenikających do narracji krytycznych w wymiarze międzynarodowym, a także wydawnictw ponadto środowiska AICA - Międzynarodowego Stowarzyszenia Krytyków Sztuki, jak i laureatów nagrody im. Jerzego Stajudy przyznawanej przez polską sekcję AICA.

sposób realizacji przedmiotu

Wykłady na bazie bogato ilustrowanych prezentacji, fragmenty filmów, ćwiczenia, zorganizowane wyjścia na wybrane wydarzenia artystyczne, współpraca z centrami sztuki współczesnej i innymi instytucjami naukowo-wystawienniczymi.

zakres tematów

1. Wprowadzenie do zajęć, omówienie zasad zaliczenia. Wokół publikacji Susan Sontag, fenomen kampu w międzynarodowym kontekście sztuki. [T. Murakami].

2. "Pokonać dystans": wokół ewolucji strategii instytucji kultury: m.in. koncepcja muzeum sensualnego Pontusa Hultena [1966], Jerzego Ludwińskiego sympozjum "Sztuka w zmieniającym się świecie", Haralda Szeemanna wystawa: "Gdy postawy stają się formą" [1969]

3. w stronę partycypacji sztuki. projekty społeczne Vika Muniza, analiza fragmentów filmu "Śmietnisko"

4. Nurty partycypacji sztuki oraz ich krytyczna analiza w książce C. Bishop "Sztuczne piekła".

5. Zagadnienia postmodernistycznych strategii wobec praw autorskich: analiza filmu "Kultura remiksu" ["Wolna kultura"]

6. "Pisarstwo kobiece":  bell hooks, Mieke Ball, i inne osobowości w narracjach broniących słabszych. Donna J. Haraway "Manifest cyborga" [1985] oraz M. Wigley'a "Architektura protez"

7. W.A.R. ! WOMEN ART REVOLUTION - analiza filmu.

8. Kontekst AICA oraz środowisko polskiej sekcji AICA. Nagroda dla wyróżniających się krytyków sztuki im. Jerzego Stajudy. Prezentacja tomu: Jerzy Stajuda: O obrazach i innych takich, [Muzeum ASP w Warszawie] oraz: Jerzy Ludwiński: Epoka błękitu,[ Otwarta pracownia, Kraków 2003] i Jerzy Ludwiński: Sztuka w epoce postartystycznej [ASP w Poznaniu, BWA we Wrocławiu]. Kontekst młodej krytyki sztuki wobec kontrkultury: Danuta Ćwirko-Godycka, Ewa Mikina, Anda Rottenberg, Piotr Piotrowski, Krzysztof Stanisławski, Aneta Szyłak, Ryszard Ziarkiewicz, Jolanta Ciesielska, Bożena Czubak, Małgorzata Lisiewicz i inni. 

9 Między krytyką a interpretacją: analityczne aspekty odczytań sztuki. Przykłady intertekstualnej analizy urbanistyki i architektury modernistycznej, [m.in. dawne i współczesne uwarunkowania idealnego miasta Brasilia: 1956-1960, Lúcio Costa i Oscar Niemeyer].

10. Specyfika pojęć sztuki XX i XXI w., zdarzenia wystawiennicze jako przestrzenie generowania pojęć. Ilustrowana mat. ikonograficznymi. Test z wybranych fragmentów tomu: 'Słownik kierunków, ruchów i kluczowych pojęć drugiej połowy XX w.' Marcina Giżyckiego. 

11.Artysta jako krytyk sztuki: John Coplans, Harald Szeemann, Garhard Blum-Kwiatkowski, Janusz Bogucki, Józef Robakowski, Izabella Gustowska, Jan Świdziński, Leszek Brogowski, Witosław Czerwonka, Marek Rogulus-Rogulski, Leszek Golec, Jerzy Busza, Zygmunt Rytka, Zbigniew Warpechowski, Grzegorz Klaman, Zbigniew Libera, Jerzy Truszkowski, Anna Baumgart.

12. Omówienie dynamiki naukowo-krytyczno-analitycznych opracowań publikowanych m.in. w wybranych tomach pokonferencyjnych, zeszytów „Autoportret, pismo o dobrej przestrzeni”, dwanego i współczesnie wydawanego „Obiegu” + „Magazynu sztuki” [prezentacja archiwum internetowego MS]. Syntetyczne omówienie linii wydawniczych „Horyzonty nowoczesności” [Universitas], „Słowo-Obraz, Terytoria”, Artium Questiones [UAM w Poznaniu], „Zeszyty ASP w Gdańsku [red. K. Gliszczyński], „Mówi muzeum”[Karakter, Ha! art.]; wybrane Przewodniki Krytyki politycznej i inn.

13. Wspólnotowe działania artystów na rzecz 'Innych':
Anonimowe rzeźby [Becher and Hilla Becher], architektura bez architektów [Rernard Rudofsky], Aids i jego metafory [Susan Sontag]; m.in. wystawy „Artyści przeciwko aids” , polskie wystawy „Ja i aids” [materiały archiwum muzeum sztuki nowoczesnej w warszawie], Afryka śpiewa przeciwko AIDS na Biennale Sztuki w Wenecji w 2007; 'Domy srebrne jak namioty' w Zachęcie [Sztuka Romów: kuratorka Monika Weychert-Waluszko]

14. Omówienie publikacji : Mariusz Bryl Suwerenność dyscypliny polemiczna historia sztuki od 1970 r.; Książki z Serii antropologicznej: red. Joanna Tokarska Bakir: Arnold van Gennep OBRZĘDY PRZEJŚCIA, Mary Douglas CZYSTOŚĆ I ZMAZA. Sztuka metaforą teorii? Zuzanna Janin, Paweł Althamer, Mirosław Bałka, Artur Żmijewski i inni]

15. Zmiany paradygmatów na przykładzie ewolucji Biennale Sztuki w Wenecji i Biennale Architektury w Wenecji, Documenta, Manifesta, i m.in. festiwali ALTERNATIVA w Gdański. Podsumowanie zajęć.

sposób zaliczenia zaliczenie z oceną;
literatura

 

Szpetne w sztukach pięknych. Brzydota, deformacja i ekspresja w Sztuce nowoczesnej, „Studia o Sztuce nowoczesnej”, t.3, Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata, ZHSN WSzP UMK w Toruniu, red. Małgorzata Geron i Jerzy Malinowski, Kraków 2011
Bryl Mariusz , Suwerenność dyscypliny: polemiczna historia historii sztuki od 1970 roku, Wydawnictwo Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Poznań 2008 [fragmenty].

Perspektywy współczesnej historii sztuki: antologia przekładów "Artium Quaestiones", red. nauk. Mariusz Bryl [et al.], Uniwersytet im. Adama Mickiewicz w Poznaniu, 2009 [fragmenty].
Berger John: Sposoby widzenia [na podstawie cyklu programów telewizyjnych BBC], przeł. Mariusz Bryl, Warszawa : Fundacja Aletheia, 2008 [fragmenty].
Brogowski Leszek, Sztuka w obliczu przemian, Warszawa 1990
Brogowski Leszek, Sztuka i człowiek : sztuka jako praca nad sobą, Warszawa 1990
Debord Guy, Społeczeństwo spektaklu, przeł. Anka Ptaszkowska przy współpracy Leszka Brogowskiego; posłowie Anka Ptaszkowska, Gdańsk Słowo/Obraz Terytoria,1999 [fragmenty + film Społeczeństwo spektaklu 1973, reż. G. Debord ]
Czartoryska Urszula: Fotografia - mowa ludzka: perspektywy historyczne, pod red. Leszka Brogowskiego ; wybór fot. ze zbiorów Muzeum Sztuki w Łodzi - Ewa Gałązka, Gdańsk, Słowo/Obraz Terytoria, 2006 [fragmenty].
Joanna Tokarska Bakir, Obraz osobliwy. Hermeneutyczna lektura źródeł etnograficznych. Wielkie opowieści, Universitas, Kraków 2000, [fragmenty].
Sztuka w kręgu władzy- Materiały LVII sesji naukowej SHS poświęconej pamięci Prof. Szczęsnego Dettloffa (1878-1961) w 130 rocznicę urodzin, Warszawa 2009 [fragmenty].
Wielkie dzieła wielkie interpretacje, Materiały LV ogólnopolskiej sesji naukowej SHS, red. M. Poprzęcka, Warszawa SHS 2007 [fragmenty].
Giżycki Marcin: Koniec i co dalej? : szkice o postmodernizmie, sztuce współczesnej i końcu wieku, Gdańsk Słowo/Obraz Terytoria 2001 [fragmenty].
Giżycki Marcin: Słownik kierunków, ruchów i kluczowych pojęć sztuki drugiej połowy XX wieku, Gdańsk Słowo/Obraz Terytoria 2002 [fragmenty].
Kostołowski Andrzej, Sztuka i jej meta-: teksty z lat 1968-2003, wybrała Maria Anna Potocka, Kraków : Bunkier Sztuki, 2005. [fragmenty].
Kowalczyk Bożena, Ciało i władza. Polska sztuka krytyczna lat 90., Warszawa 2002 [fragmenty].
Porębski Mieczysław: Pożegnanie z krytyką, Kraków ; Wrocław : Wydawnictwo Literackie, 1983. [fragmenty].
Porębski Mieczysław: Krytycy i sztuka, Kraków : Wydawnictwo Literackie, 2004. [fragmenty].
Sontag Susan, Notatki o kampie, tłum. Wanda Wartenstein, „Literatura na świecie” 1979/9, s. 306-323.
Dzieje krytyki artystycznej i myśli o sztuce , pod red. Geron Małgorzaty, Malinowskiego Jerzego, Wydawnictwo DIG Warszawa 2009
Malinowski Jerzy, Imitacje światła. Polska krytyka artystyczna XIX wieku
Porębski Mieczysław, Krytycy i metoda, [w:] Badania nad krytyką literacką, Seria druga, Wrocław 1984
Wierzchowska Wiesława, Sąd nieocenzurowany, czyli 23 wywiady z krytykami sztuki, Łódź 1989
Od Awangardy do postmodernizmu. Encyklopedia kultury polskiej XX wieku, red. G. Dziamski, Warszawa 1996,
Anne d’Alleva „Metody i teorie historii sztuki” Universitas, Kraków 2008, ,
Mariusz Bryl „Suwerenność dyscypliny”, polemiczna historia historii sztuki od 1970 roku” UAM w Poznaniu, Poznań 2008
Bożena Czubak „Opowiedziane Inaczej” katalog wystawy, CSW Łaźnia Gdańsk 2008.

 

praktyki zawodowe (w ramach kierunku/przedmiotu), plenery -brak-
wymagania wstępne
wymagania formalne -brak-
założenia wstępne -brak-
efekty uczenia się
kompetencje społeczne
opiskod

Systematycznie uczestniczy w życiu kulturalnym,interesuje się aktualnymi wydarzeniami kulturalnymi,nowatorskimi formami wyrazu artystycznego,nowymi zjawiskami w sztuce


Aktywnie uczestniczy w działaniach na rzecz zachowania dziedzictwa kulturowego regionu, Kraju, Europy, Świata.

 

Potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje profesjonalne umiejętności korzystając z różnych źródeł i nowoczesnych technologii

 

K_K01,K_K12 ,K_K13
umiejętności
opiskod

Potrafi w sposób precyzyjny i spójny wypowiadać się w mowie i na piśmie na tematy interpretacji wybranych zagadnień i twórczości w obszarze kultury i sztuki

 Analizuje struktury dzieła plastycznego ze zrozumieniem relacji zachodzących pomiędzy rodzajem stosowanej w dziele ekspresji artystycznej a niesionym przez nią komunikatem

K_U02, K_U04
wiedza
opiskod

Zna najważniejsze tradycyjne i współczesne kierunki w kulturze i sztuce. Rozumie ich historyczne uwarunkowania.


Orientuje się w piśmiennictwie dotyczącym kierunku studiów w aspekcie historii jak też sytuacji obecnej

K_W01 , K_W06


Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych / Animacja Kultury s.5 o 30 2 W 30h
W [Z st.]


Semestr 2017/18-Z (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #35.6173