Katalog ECTS

Warsztat pisarski

Pedagog: dr Dorota Grubba-Thiede

Pole Opis
karta przedmiotu (pdf/doc/odt) -brak-
forma/typ zajęć konserwatorium;
język wykładowy polski;
metody i kryteria oceniania

Aktywna obecność na zajęciach [dozwolone dwie nieobecnosci].

Udział w dyskusjach i wykonanie czterech ćwiczeniach, łączna ocena z ćwiczeń i aktywnego udziału. 

Obecność na zajęciach+aktywny udział: 0-10 pkt; Cztery testy [suma]: 4 razy po 0-10 pkt. Łącznie: 50 pkt//skala ocen: 50-46 celujący; 45-40 bardzo dobry; 38-32 dobry; 30-22 dostateczny; 21-0 niedostateczny

opis przedmiotu

Warsztat pisarski to przeznaczony dla studentów cykl konwersatoriow i ćwiczeń, prowadzonych w perspektywie nauk humanistycznych, szczególnie nauk o sztuce. Uczestnikom przybliżone będzie spektrum istotnych kontekstów teorii związanej z warsztatem humanistyki współczesnej, jak i metody tworzenia narracji odnoszących się do perspektyw nauk pomocniczych. Zalecane lektury będą pomocne w autorskich doświadczeniach pisarskich, zarazem stymulujące uczestników do aktywnego śledzenia przemian w polu dyskursów literackich. W ramach spotkań przybliżone zostaną ważniejsze wydawnictwa syntetycznie opisujące kluczową dynamikę współczesnych myśli o sztuce. Część ćwiczeń poświęcona będzie technicznym zasadom tworzenia tekstu naukowego.

skrócony opis przedmiotu -brak-
sposób realizacji przedmiotu

Wykładowo-konwersatoryjny charakter przedmiotu w oparciu o bogato ilustrowane prezentacje przygotowane przez pedagoga, oraz w oparciu o materiały przekazywane w wersjach pdf i skanów, połączony z cyklem ćwiczeń z zakresu warsztatu pisarskiego. 

zakres tematów

1. Warsztat pisarski w perspektywie publikacji Anna'y D'Alleva'y 'Metody i teorie historii sztuki'. Wprowadzenie i omówienie zasad zaliczania przedmiotu, podstawowej literatury i metod skomunikowania narracji z literaturą przedmiotu [przypisy+bibliografia]. 2X2017

2. O związku warsztatu pisarskiego z promocją nowej sztuki na przykładach:międzynarodowych festiwali sztuki w Edynburgu kuratorowanych przez Richarda Demarco oraz wydawnictwa EXIT - Nowa Sztuka w Polsce prod red. Jacka Werbanowskiego. Prezentacja czasopism w tym tekstów najbardziej uznanych autorów po 1989 r. . Perspektywy antropologii kulturowej w narracjach o sztuce na przykładzie ukazującego się od 70 lat periodyku "Konteksty- Polska Sztuka Ludowa".[9X2017]

3. Warsztat pisarski wobec sztuki zaangażowanej w animal study. Publikacje Steve'a Baker'a, Doroty Łagodzkiej, Marii Brewińskiej. Omówienie kluczy teoretycznych wystaw "ECCE ANIMALIA" [CRP w Orońsku] i "Wszystkie stworzenia duże i małe" [Zachęta] zorganizowanej w 200 rocznicę urodzin Karola Darwina, autora wpływowych książek "O pochodzeniu gatunków" i m.in. "O wyrazie uczuć u człowieka i zwierząt" [16X2017]

4. Między strategiami formalistycznymi [antyteoretycznymi], a twórczym komunikowaniem z teorią i literaturą. Poszukiwania metodologiczne postulowane przez Anna'e D'Alleva'e [w "Metody i teorie..." rozdz. I pt. Myślenie o teorii .[23X2017].

5. Techniki gromadzenia literatury przedmiotu. Metody pracy nad tematem upowszechnionym [proponowanie nowej perspektywy] oraz wcześniej nie badanym [postulowane badania komparatystyczne].  Omówienie publikacji: "Trickster strategies in the artistis' and curatorial practice" ed. Anna Markowska, Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata, Warszawa-Toruń 2012.

 6. Wokół publikacji Michael'a Bird'a, pt. "100 idei, które zmieniły sztukę", Laurence King Publishing Ltd, London, wersja polska Top Mark Centre 2012

7. Warsztat pisarski w kontekście ikonologii oraz semiotyki [teorii znaków].

8. Interpretacje kodów i symboli. Wybrane teksty konferencji naukowej "Wielkie dzieła - wielkie interpretacje".

9. Uwagi o badaniach Hansa Beltinga m.in. książki "Antropologia obrazu".

10. Tendencje w feministycznych badaniach nad sztuką, m.in. globalizacja i transnarodowość.

11. Warsztat korzystający ze studiów nad kulturą i teorią postkolonialną w historii sztuki.

12. Pisanie z odniesieniami do badań nad percepcją w sztuce, wątkami psychologii i psychoanalizy. [Anne'a D'Alleva]

 13. Warsztat pisarski poświęcony hermeneutycznym teoriom i praktykom. Osobowości badań hermeneutycznych.

14. Ewolucja narracji w kulturze modernizmu, postmodernizmu, posthumanizmu. Kluczowe osobowości w badaniach nad sztuką.

15. Podsumowanie zajęć oraz test sprawdzający.

sposób zaliczenia -brak-
literatura

Literatura podstawowa:

Howard S. Becker, Warsztat pisarski badacza, tł. Paweł Tomanek, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2013.
Anne D'Alleva, Metody i teorie historii sztuki, przekł. Eleonora i Jakub Jedlińscy, Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, 2008, lub wyd. II 2013.
Anne D'Alleva, Jak studiować historię sztuki, przekł. Eleonora i Jakub Jedlińscy, Kraków : "Universitas", 2008.
Dorota Łagodzka, „Ecce Animalia”: Przedstawienia zwierząt w sztuce w sieci relacji i znaczeń, w: Ecce Animalia, katalog wystawy, kuratorzy Leszek Golec i Dorota Łagodzka, CRP w Orońsku 2014.
Welsch Wolfgang, Przestrzenie dla ludzi?, w: Co to jest architektura, red. A.Budak, Kraków 2002, t.I.

 

 

Literatura uzupełniająca:

Przemysław E. Gębal, Od słowa do słowa toczy się rozmowa : repetytorium leksykalne z języka polskiego jako obcego, Kraków : Universitas, 2009.

Rzeczywistość i zapis : problemy badania tekstów w naukach społecznych i humanistycznych, pod redakcją Wojciecha Dolińskiego, Jerzego Żurki, Katarzyny Grzeszkiewicz-Radulskiej, Sylwii Męcfal, Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2016.

praktyki zawodowe (w ramach kierunku/przedmiotu), plenery -brak-
wymagania wstępne
wymagania formalne -brak-
założenia wstępne -brak-
efekty uczenia się
kompetencje społeczne
opiskod

Systematycznie uczestniczy w życiu kulturalnym,interesuje się aktualnymi wydarzeniami kulturalnymi,nowatorskimi formami wyrazu artystycznego,nowymi zjawiskami w sztuce

K_K01
umiejętności
opiskod

Potrafi w sposób precyzyjny i spójny wypowiadać się w mowie i na piśmie na tematy interpretacji wybranych zagadnień i twórczości w obszarze kultury i sztuki.

Analizuje struktury dzieła plastycznego ze zrozumieniem relacji zachodzących pomiędzy rodzajem stosowanej w dziele ekspresji artystycznej a niesionym przez nią komunikatem

K_U02, K_U04
wiedza
opiskod

Zna najważniejsze tradycyjne i współczesne kierunki w kulturze i sztuce. Rozumie ich historyczne uwarunkowania.

Orientuje się w piśmiennictwie dotyczącym kierunku studiów w aspekcie historii jak też sytuacji obecnej

K_W01, K_W06


Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych / Animacja Kultury s.5 o 30 2 Ćw 30h
Ćw [Z st.]


Semestr 2017/18-Z (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #35.6174