Katalog ECTS

Zagadnienia kreacji artystycznej -odniesienia społeczne

Pedagog: prof. Andrzej Śramkiewicz

Pole Opis
karta przedmiotu (pdf/doc/odt) -brak-
forma/typ zajęć ćwiczenia;
język wykładowy polski;
metody i kryteria oceniania

 

Metoda wielostronnego oglądu i oceny dzieła i działań wiodących do jego realizacji. Ocena istotności i trafności odniesienia do podjętego zagadnienia, wielostronności  i wnikliwości  jego rozpoznania.  Adekwatność- trafność wyboru środków opisania i odniesienia do zdefiniowanego problemu.  Kreatywność, skuteczność, poziom artystyczny i  profesjonalizm  podejmowanych procedur.
Przedstawienie zrealizowanego projektu wraz z opisem  przesłanek i etapów postępowania.

opis przedmiotu

Cel poznawczy, kształcenia i praktyczny: Podjęcie refleksji i aktywności artystycznej w przestrzeni istnienia społecznego . Znalezienie artystycznej formy oddziaływania wynikającej z osobistych odniesień do świata – problemów cywilizacyjnych, społecznych i kulturowych i zrealizowanie tej formy w przestrzeni społecznej.

skrócony opis przedmiotu

Podjęcie refleksji ,poszukiwań i aktywności artystycznej w przestrzeni istnienia społecznego

sposób realizacji przedmiotu

Ćwiczenia i seminaria. Ćwiczenia związane z cząstkowymi realizacjami faz projektu , prezentacjami opracowań, badań, przygotowaniem realizacji artystycznych. Seminaria poświęcone omówieniom proponowanych i przyjętych tematów a także omówieniom i dyskusjom nad przedstawianymi planami realizacyjnymi.

zakres tematów

Zajęcia wypełni zrealizowanie projektów rozważających następujące problemy:
Poszukiwanie tożsamości,
Sztuka – funkcja kulturotwórcza- budowanie świadomości,
Sztuka – funkcja terapeutyczna – zapomniany język,
Odniesienia do wzorców kulturowych – akceptacja –   protest – prowokacja. 

sposób zaliczenia zaliczenie z oceną;
literatura

 

Dotycząca współczesnej sytuacji kultury w społeczeństwie i indywidualnie trafiająca w potrzebę orientacji i poszerzenia horyzontów myślenia i widzenia problematyki podejmowanego tematu.
Kotula A., Krakowski P., „ Sztuka abstrakcyjna „ Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, Warszawa 1973
Czartoryska U.,” Od pop-artu do sztuki konceptualnej” Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, Warszawa 1973
Kuryluk E., „ Podróż do granic sztuki” Wydawnictwo Literackie, Kraków 1982
Kuspit D., „Koniec sztuki” Muzeum Narodowe, Gdańsk 2006

praktyki zawodowe (w ramach kierunku/przedmiotu), plenery

brak

wymagania wstępne
wymagania formalne

Ukończenie z powodzeniem edukacji II roku studiów

założenia wstępne

Aktywne świadome odniesienia do obecności w kulturze i społeczeństwie.

efekty uczenia się
kompetencje społeczne
opiskod

 

świadomy potrzeby podejmowania działań upowszechniających i animujących kulturę i sztukę w środowisku społecznym

realizuje własne koncepcje artystyczne i działania animacyjne w oparciu o samodzielną analizę i interpretację informacji, wiedzę z zakresu sztuki i kultury, sztuk plastycznych, wyobraźnię, ekspresję i intuicję oraz własne doświadczenie

posiada umiejętność współpracy podczas realizacji zespołowych zadań animacyjnych, organizacyjnych i artystycznych związanych z rozmaitymi przedsięwzięciami kulturalnymi 

K_K02, K_K03 ,K_K08
umiejętności
opiskod

 

posiada elementarne umiejętności analityczne i animacyjne, pozwalające na zanalizowanie i konstruowanie prostych procesów kulturotwórczych

analizuje struktury dzieła plastycznego ze zrozumieniem relacji zachodzących pomiędzy rodzajem stosowanej w dziele ekspresji artystycznej a niesionym przez nią komunikatem

dysponuje umiejętnościami technicznymi i warsztatowymi potrzebnymi do świadom ego tworzenia i realizowania własnych koncepcji artystycznych 

K_U03 K_U06 K_U07
wiedza
opiskod


zna podstawowe mechanizmy procesów komunikowania interpersonalnego i społecznego - roli w nich sztuki i mediów.


posiada podstawową wiedzę dotyczącą wzorców historyczno -kulturowych oraz formalnych elementów budowy dzieła plastycznego, technologii i realizacji prac plastycznych oraz środków ekspresji twórczej


 dokonuje wyborów działań twórczych w odniesieniu do znanych stylów w sztuce i związanych z nimi tradycji twórczych 

K-W06,K_W07,K_W08


Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych / Animacja Kultury s.3 d 60 7 Ćw 60h
Ćw [Z st.]


Semestr 2017/18-Z (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #35.6185