Katalog ECTS

Antropologia kulturowa

Pedagog: dr Zbigniew Mańkowski

Pole Opis
karta przedmiotu (pdf/doc/odt) -brak-
forma/typ zajęć konserwatorium;
język wykładowy polski;
metody i kryteria oceniania

Formy/narzędzia walidacji efektów kształcenia w zakresie:

wiedzy – konsultacje, kolokwium
umiejętności - konsultacje, odpowiedzi na kolokwium ( pytania otwarte, terminologia ), lektura indywidualna ( komentarz krytyczny) i konsultacje zespołowe,
kompetencji społecznych – praca indywidualna i zespołowa (oraz projekt pracy zespołowej ), samoocena i ocena postępów – podsumowanie po każdym semestrze
 

Zaliczenie z oceną – elementy oceny

1. Aktywna obecność na zajęciach (zadawanie pytań, krytyczne uwagi, komentarze do wykładu) – lista obecności;                
2. Indywidualnie przygotowany temat – z antropologii szczegółowej ( w oparciu o indywidualna listę lektur) – prezentacja na kolokwium jako zadanie indywidualne                      

3. Zaliczone kolokwia po sem. ( kolokwium – pytania z zakresu problematyki zajęć oraz indywidualnych lektur); oraz fakultatywnie zaliczony projekt pracy zespołowej - sprawozdanie;

Na ocenę niedost – nie zal. Kolokwia, brak znajomości lektur indywidualnych;                                                                                            

Na ocenę dost – zal. kolokwia na poz. dost.; znajomość lektur ( minimum 3),

Na ocenę db – zaliczone kolokwia na poziomie db; znajomość lektur (komentarz krytyczny do 5 lektur);

Na ocenę bdb - zaliczone kolokwia na poz. bdb i komentarz krytyczny do 5 lektur na poz. bdb.

opis przedmiotu

Cel poznawczy: kształtowanie świadomości antropologicznej w stopniu rozszerzonym – myślenia antropologicznego studenta (spojrzenie na uwarunkowania i złożone źródła zachowań ludzkich)Poznanie i zrozumienie w stopniu rozszerzonym najważniejszych pojęć, kategorii, procesów i wybranych koncepcji oraz tradycji kultury pozwalających głębiej spojrzeć na kondycję ludzką.

- Cel kształcący: pogłębione rozumienie świata ludzkiego ( w tym świata twórczości) w perspektywie kontekstów: czasoprzestrzennego, kulturowego, językowego, cielesnego, Inności, religijnego, tożsamościowego
- Cel praktyczny: praca i współpraca w grupie, twórcze podejście do spotkania z drugim-innym człowiekiem.

 

skrócony opis przedmiotu

Wykład-konwersatorium obejmuje rozszerzone studia i analizy kulturowych źródeł wiedzy i nauki o człowieku, m.in.: podstawowe pojęcia dotyczące kultury, wybrane koncepcje rozwoju kultury, kulturę obyczajową XX/ XXI wieku, najważniejsze komponenty kulturowe – język, płeć, religię, kondycję ekonomiczną, czas i przestrzeń. Całość problematyki będzie ukierunkowana także na konteksty antropologii literatury twórczości.

sposób realizacji przedmiotu

Wykład i konwersatorium; prezentacje multimedialne; dyskusja, polemika; komentarze ustne i pisemne – na poziomie rozszerzonym ; ćwiczenia lekturowe;

zakres tematów

1. Organizacja i planowanie pracy; omówienie wymagań i warunków zaliczenia.

2. Kultura w życiu człowieka: przemiany i problemy tożsamości.

3-4. Związki międzyludzkie: małżeństwo, rodzina, pokrewieństwo i potrzeba bliskości; przyjaźnie i ponowoczesne formy współżycia ( istnienie w sieci).

5. Polityka emocji w demokracji;

6-7. Antropologia cielesności – obrazy ciała ludzkiego; destrukcja cielesności, ciało sztuki współczesnej ( na podstawie sztuk wizualnych).

8-9.  Kult ciała – młodość, dojrzałość, starość ( „choroba jako metafora”).

10. Perspektywa antropologii językowej. 11. Człowiek i język ( Bachtin ); symbol i metafora- wypowiedzieć istnienie.

12. Antropologia obrazu i wizualności.

13. Antropologia śmierci – ponowoczesna sztuka umierania i eliminacja śmierci.

14. Czasowość i historyczność – kultura w czasie.

15. Kolokwium – podsumowanie cyklu tematycznego i semestru.

 

sposób zaliczenia zaliczenie z oceną;
literatura

Podstawowa:
1. Antropologia kultury, wybór tekstów, oprac. Zbior., Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, 2005; Antropologia ciała, oprac. zbior., Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, 2008;  Antropologia słowa, oprac. zbior., Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, 2004; Antropologia widowisk, oprac. zbior., Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, 2005;
2. W. Burszta, Antropologia kultury: tematy, teorie, interpretacje, Zysk i s-ka, 2008;
3. J. D. Eller, Antropologia kulturowa. Globalne siły, lokalne światy, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2012;
4. J. Gajda, Antropologia kulturowa ( 2 części: Wprowadzenie do wiedzy o kulturze i Kultura obyczajowa początku XXI wieku), Oficyna Wydawnicza Impuls, 2008;

5. C. Geertz, Zastane światło. Antropologiczne refleksje na tematy filozoficzne, Universitas, 2003;
6. R. Girard, Kozioł ofiarny, Wydawnictwo Łódzkie, 1991.
7. M. Mead, Kultura i tożsamość. Studium dystansu międzypokoleniowego, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2000.
Uzupełniająca:
1. H. Belting, Antropologia obrazu. Szkice do nauki o obrazie, Universitas, 2007.
2. R. Benedict, Wzory kultury, Muza, 2005.
3. W. J. Burszta, Różnorodność i tożsamość. Antropologia jako kulturowa refleksyjność, Wydawnictwo Poznańskie, 2004;
4. W.J. Burszta , W. Kuligowski, Sequel. Dalsze przygody kultury w globalnym świecie, Muza, 2005;
5. I. Calvino, Wykłady amerykańskie, słowo obraz/ terytoria, 1996;
6. H. G. Gadamer, Rozum, słowo, dzieje, Wydawnictwo Naukowe PWN ,2000;        
7. L. Kołakowski, Kultura i fetysze, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009.

praktyki zawodowe (w ramach kierunku/przedmiotu), plenery

nie dotyczy

wymagania wstępne
wymagania formalne

Wiedza o kulturze na poziomie rozszerzonym – po I stopniu studiów

założenia wstępne

Znajomość pojęć z wiedzy o kulturze - na poziomie po studiach licencjackich; śledzenie najważniejszych wydarzeń ze współczesnego życia kulturalnego ( teatr, film, książki, festiwale)

efekty uczenia się
kompetencje społeczne
opiskod

Ma świadomość swojego poziomu wiedzy i umiejętności. Rozumie potrzebę ciągłego rozwoju zawodowego i osobistego. Doskonali kompetencje i umiejętności

Ma przekonanie o sensie, wartości i potrzebie podejmowania działań upowszechniających i animujących kulturę i sztukę w środowisku społecznym – jest gotowy do podejmowania wyzwań zawodowych

Odpowiedzialnie przygotowuje swoje projekty twórcze i animacyjne

Aktywnie uczestniczy w grupach, organizacjach i instytucjach realizujących działania kulturotwórcze, jest gotowy do przyjęcia roli lider; rozwija umiejętności komunikacyjne z osobami nie będącymi specjalistami w danej dziedzinie

K_K01; K_K02; K_K03; K_K04;
umiejętności
opiskod

Swobodnie posługuje się ujęciami teoretycznymi w analizie motywów i wzorów twórczych zachowań oraz w analizie strategii działań praktycznych w odniesieniu do działalności kulturotwórczej

Samodzielnie pogłębia wiedzę i rozwija swoje profesjonalne umiejętności korzystając z różnych źródeł i nowoczesnych technologii

Osiąga wysoki poziom umiejętności precyzyjnej i konstruktywnej wypowiedzi w mowie, na piśmie oraz przy użyciu nowoczesnych kanałów i technik informacyjnych, dotyczącej analizy, krytyki i interpretacji zagadnień w obszarze kultury i sztuki

K_U01; K_U02 ; K_U05 ;
wiedza
opiskod

Posiada pogłębioną wiedzę obejmującą metodologię i terminologię używaną w naukach o sztuce, kulturze i filozofii, którą potrafi stosować w działaniach animatorskich i twórczych

Posiada pogłębioną wiedzę dotyczącą roli poszczególnych dyscyplin związanych z edukacją artystyczną w kształtowaniu świata kultury i cywilizacji – zwłaszcza nauk o sztuce oraz nauk humanistycznych, w tym filozofii kultury i estetyki

 

K_W01; K_W03;


Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych / Animacja Kultury s.5 o 30 2 W 30h
W [Z st.]
Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych / Animacja Kultury s.3 o 30 2 W 30h
W [Z st.]
Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych / Animacja Kultury s.3 d 30 1 W 30h
W [Z]


Semestr 2017/18-Z (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #35.6187