Katalog ECTS

Pracownia projektu artystycznego

Pedagog: dr hab. Dora Hara-Antoszkiewicz

Pole Opis
forma/typ zajęć ćwiczenia;
język wykładowy polski;
metody i kryteria oceniania

Ocena uzależniona jest od kreatywności i zdolności do samodzielnego myślenia dyplomanta, od poziomu artystycznego przygotowanej ekspozycji oraz od umiejętności uzasadnienia swoich wyborów czyli obrony pracy. Zaliczenie kończące się prezentacją i obroną pokazu dyplomowego.

 

 

 

 

opis przedmiotu

Cel poznawczy;
Refleksja nad wykorzystaniem nabytych wcześniej umiejętności i wiedzy do sformułowania idei projektu dyplomowego.

Cel kształcący;
Cel kształcenia to wspierana rozmowami z prowadzącym kontynuacja poszukiwań własnego języka artystycznego oraz odnalezienie właściwego medium przekazu - najbardziej adekwatnego zarówno co do przesłania, założenia ideowego pokazu dyplomowego, jak i preferencji estetycznych dyplomanta.

Cel praktyczny;
Realizacja projektu artystycznego jako indywidualnej wypowiedzi dyplomanta.

 

 

 

skrócony opis przedmiotu

Realizacja własnych zamierzeń artystycznych w oparciu o dotychczasowe poszukiwania oraz zdobyte wcześniej umiejętności

sposób realizacji przedmiotu

Indywidualna praca studenta, podlegająca korektom nauczyciela na wszystkich etapach powstawania pracy dyplomowej.

zakres tematów

Treść zajęć ustalana jest indywidualnie z każdym dyplomantem.
W każdym przypadku jednak zajęcia odbywają się według następującego ogólnego porządku:

-Określenie tematu pracy dyplomowej - rozmowy z prowadzącym na temat fascynacji artystycznych dyplomanta i jego osobistych poszukiwań w obszarze sztuki; wspólne omawianie początkowych przemyśleń i propozycji studenta oraz sugestii prowadzącego, dotyczących ewentualnych możliwości sposobów realizacji pracy dyplomowej

-Przygotowanie przez studenta wstępnej koncepcji projektu pracy dyplomowej

-Dyskusje nad projektem pracy z prowadzącym, mające na celu wyłonienie ostatecznej idei projektu.

-Akceptacja projektu przez prowadzącego.

-Faza realizacji projektu dyplomowego – konsultacje z prowadzącym na różnych etapach zaawansowania pracy.

-Przyjęcie zrealizowanego projektu.

sposób zaliczenia zaliczenie z oceną;
literatura

Rzepińska Maria „Siedem wieków malarstwa europejskiego”; wyd. Zakład Narodowy im. Ossolińskich,1988r. 

Rzepińska Maria „Historia koloru w dziejach malarstwa europejskiego” tom I, II; wyd. Arkady, 1989r.

Poprzęcka Maria „Inne obrazy. Oko, widzenie, sztuka. Od Albertiego do Duchampa”, wyd. Słowo, obraz, terytoria, 2008r.

Pignatti Terisio „Historia rysunku. Od Altamiry do Picassa” wyd. Arkady, 2006r.

Garret Craig(red.) „Vitamin D: new perspectives in drawing” tom I,II; wyd. Phaidon, 2013r

Schwabsky Barry(red.) „Vitamin P: new perspectives in painting”; wyd. Phaidon, 2002r.

Kunińska Izabela(red.) „Sztuka świata” tom I – XII; wyd. Arkady, 1999 – 

Losos Ludvik „Techniki malarskie” Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, 1991r.

Teissig Karel „Techniki rysunku. Warsztat artysty”; Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, 1982r.

Doerner Max „ Materiały malarskie i ich zastosowanie”; wyd. Arkady, 1975r. 

Barthes Rolland „Światło obrazu. Uwagi o fotografii”; wyd.KR, 1996r. 

Barthes Rolland „Imperium znaków” ; wyd.KR, 2004r.

Belting Hans „Antropologia obrazu: szkice do nauki o obrazie” wyd. Universitas, 2007r.

 

 

praktyki zawodowe (w ramach kierunku/przedmiotu), plenery

brak

wymagania wstępne
wymagania formalne

Zaliczenie pierwszego roku

założenia wstępne

Student powinien posiadać znajomość warsztatu rysunkowego i malarskiego w stopniu pozwalającym na swobodne, nieskrępowane i kreacyjne posługiwanie się nim, powinien również orientować się we współczesnych mediach i technikach przekazu oraz możliwościach ich ewentualnego zastosowania w swojej koncepcji twórczej.

efekty uczenia się
kompetencje społeczne
opiskod

Jest świadomy swojego poziomu wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego doskonalenia zawodowego i osobistego

K_K01

Ma przekonanie o wartości podejmowania działań upowszechniających i animujących kulturę i sztukę w środowisku społecznym i rozumie własną odpowiedzialność zawodową w tym zakresie

 

K_K02

Realizuje samodzielnie koncepcje oraz działania artystyczne i animacyjne oparte na integracji wiedzy z różnych dziedzin i doświadczenia z zakresu mechanizmów psychologicznych

K_K03
umiejętności
opiskod

Posiada rozwinięte umiejętności analityczne i animacyjne, pozwalające na zanalizowanie i konstruowanie procesów kulturotwórczych oraz kreatywne animowanie pracy nad rozwojem uczestników procesów upowszechniania kultury

K_U03

Posiada rozwiniętą osobowość artystyczną umożliwiającą świadomą realizację własnych koncepcji artystycznych zwłaszcza w oparciu o doświadczenie wykorzystania swej intuicji, emocjonalności i wyobraźni w obszarze ekspresji artystycznej

 

K_U08

Analizuje i interpretuje struktury dzieła plastycznego uwzględniając historyczno-kulturowy kontekst oraz relacje zachodzące pomiędzy rodzajem stosowanej w dziele ekspresji artystycznej a niesionym przez nią komunikatem

K_U06

Rozwija umiejętności techniczne i warsztatowe potrzebne do świadomego realizowania różnych koncepcji artystycznych

K_U07

Kontynuuje rozwój umiejętności warsztatowych potrzebnych do profesjonalnej publicznej prezentacji własnych realizacji artystycznych o wybranym charakterze

 

K_U09
wiedza
opiskod

Rozwija wiedzę dotyczącą wzorców historyczno-kulturowych i formalnych elementów budowy dzieła plastycznego oraz technologii ich wykonywania, które w sposób świadomy odnosi do działań twórczych

K_W07

Dokonuje wyborów działań twórczych o wysokim stopniu oryginalności w odniesieniu do wiedzy z zakresu historii sztuki i związanych z nimi tradycji twórczych

 

K_W08


Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych / Animacja Kultury s.3 d 120 13 S 120h
S [Z st.]


Semestr 2017/18-Z (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #35.6189