Katalog ECTS

Wykład monograficzny

Pedagog: prof. ASP dr hab. Aleksandra Pawliszyn

Pole Opis
karta przedmiotu (pdf/doc/odt) -brak-
forma/typ zajęć wykład;
język wykładowy polski;
metody i kryteria oceniania

Zaliczenie na ocenę

opis przedmiotu

- cel praktyczny: (planowane kompetencje społeczne)
Celem jest zapoznanie studentów z filozoficznymi wątkami rapu, w oparciu o myślenie krytyczne.

skrócony opis przedmiotu

Wykład zaznajamia z filozoficznymi aspektami rapu w oparciu o wybrane wątki filozofii współczesnej.

sposób realizacji przedmiotu

Wykład konwersatoryjny

zakres tematów

1. Osobliwość fenomenologicznego nastawienia wobec tego, co naukowe.
2. „Świat życia codziennego” (Lebenswelt) kategorią fenomenologii Edmunda Husserla.
3.Autentyczność istnienia w ujęciu Martina Heideggera.
4. Mowa autentyczna efektem ujęcia czasowości w strukturze „troski” (Sorge) w ontologii fundamentalnej Heideggera.
5. Gra istnienia a gra języka w hermeneutyce filozoficzne H.-G. Gadamera.
6. Gadamerowska kategoria „stopienia horyzontów” odbiorcy i prawdy zawartej w dziele sztuki –  „porażenia prawdą dzieła”.
7. Opowiadanie jako językowa ekspresja ludzkiego czasu w hermeneutyce Paula Ricoeura.
8. Ricoeurowska koncepcja tożsamości narracyjnej.
9. P. Ricoeur o pewnej filozoficznej interpretacji Freuda.
10. Estetyczny wigor rapu w rozpoznaniu Richarda

sposób zaliczenia zaliczenie z oceną;
literatura

Lektury obowiązkowe:
E. Husserl, Kryzys nauk europejskich i fenomenologia transcendentalna, przeł. Sławomira Walczewska, Toruń 1999, s. 53-59.
A. Pawliszyn, „Czy od źródłowego czasu prowadzi jakaś droga do sensu bycia?”, w: tenże Krajobrazy czasu. Obecne dociekania egzystencjalnej wartości czasu, Gdańsk 1996, s. 66-85.
M. Heiddegger, Cóż po poecie, przeł. K. Wolicki, w: Budować, mieszkać, myśleć. Eseje wybrane, Warszawa 1977.
M. Heidegger, Wprowadzenie do metafizyki, przeł. R. Marszałek, Warszawa 2000, s. 165.
M. Heidegger, Źródło dzieła sztuki, przeł. J. Mizera, w: Drogi lasu, Warszawa 1997, s. 43.
H.-G. Gadamer, Prawda i metoda. Zarys hermeneutyki filozoficznej, przeł. B. Baran, Kraków 1993, s. 121-129, 290, 429, 441.
H.-G. Gadamer, Estetyka i hermeneutyka, przeł. M. Łukasiewicz, w: tenże, Rozum, słowo, dzieje, Warszawa 1979, s. 125.
P. Ricoeur, Jaki ma być nowy etos Europy?, przeł. M. Frankiewicz, w: Komunikacja międzykulturowa. Zderzenia i spotkania, (red.) A. Kapciak, L. Koprowicz, A. Tyszka, Warszawa 1996, s. 134.
P. Ricoeur, Język jako dyskurs, przeł. K. Rosner, w: tenże, Język, tekst, interpretacja. Wybór pism, Warszawa 1989, s. 112.
P. Ricoeur, Hermeneutyczna funkcja dystansu, przeł. P. Graff, w: tenże, Język…, s.239, 242, 244/245.
P. Ricoeur, O pewnej filozoficznej interpretacji Freuda, przeł. H. Igalson, w: tenże, Egzystencja i hermeneutyka. Rozprawy o metodzie, Warszawa 1985, s. 241.
P. Ricoeur, Egzystencja i hermeneutyka, przeł. H. Igalson, w: tenże, Egzystencja…, s. 217.
P. Ricoeur, Objawianie a powiadamianie, przeł. J. M. Godzimirski, w: tenże Egzystencja…, s. 377.
R. Shusterman, O sztuce i życiu. Od poetyki hip-hopu do filozofii somatycznej, Wrocław 2008, s. 171.

Lektury zalecane:
W. Pawliszyn, Kwestia filozofii i Heidegger, Gdańsk 2014.
W. Pawliszyn, Do czego zobowiązuje filozofowanie, Gdańsk 2010.
A. Pawliszyn, Krajobrazy czasu. Obecne dociekania egzystencjalnej wartości czasu, Gdańsk 1996.

 

praktyki zawodowe (w ramach kierunku/przedmiotu), plenery

nie dotyczy

wymagania wstępne
wymagania formalne

brak

założenia wstępne

brak

efekty uczenia się
kompetencje społeczne
opiskod

Student rozumie potrzebę ciągłego doskonalenia zawodowego i osobistego

K_K01
umiejętności
opiskod

Student potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi w celu analizowania motywów i wzorów twórczych zachowań oraz strategii działań praktycznych w odniesieniu do działalności kulturotwórczej

K_U01
wiedza
opiskod

Student zna elementarną terminologię filozoficzną oraz wie, na czym polega osobliwość ujęcia filozoficznej tkanki rapu przez współczesną hermeneutykę filozoficzną

K_W01

Zna i rozumie rolę w kształtowaniu świata kultury i cywilizacji poszczególnych dyscyplin i subdyscyplin związanych z edukacją artystyczną – zwłaszcza nauk o sztuce oraz nauk humanistycznych, w tym filozofii kultury i estetyki

K_W03


Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych / Animacja Kultury s.5 d 30 1 W 30h
W [Z st.]
Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych / Animacja Kultury s.3 o 30 2 W 30h
W [Z st.]
Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych / Animacja Kultury s.3 d 30 2 W 30h
W [Z st.]
Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych / Krytyka Artystyczna s.3 d 30 1 W 30h
W [Z st.]


Semestr 2017/18-Z (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #35.6192