Katalog ECTS

Analiza dzieła sztuki

Pedagog: dr Zbigniew Mańkowski

Pole Opis
karta przedmiotu (pdf/doc/odt) -brak-
forma/typ zajęć ćwiczenia;
język wykładowy polski;
metody i kryteria oceniania

Elementy oceny: 1. Aktywność na zajęciach (obecność, przygotowanie do zajęć, dłuższe wypowiedzi, propozycje interpretacyjne); 2. Praca analityczno-interpretacyjna wybranego dzieła/ pracy( poziom analizy/ 10 punktów za wnikliwą analizę formy: kompozycja z opisem przestrzeni/kompozycja otwarta, zamknięta/, kolorystyki, dominant kompozycyjnych; planów obrazu oraz analiza elementów przedstawionych; poziom interpretacji/ 10 pkt: kontekst interpretacyjny oraz świadomość metodologiczna); praca może mieć także formę prezentacji power point ( brak zal. -  mniej niż 11 pkt.; 12-14 pkt. dost; 15-18 pkt. db; 19-20 pkt. - bdb).

Indywidualny tok - wymagania jak wyżej (opracowanie bibliograficzne - znajomość wybranych lektur wg indywidualnego kryterium i przedmiotu analizy, warsztat przypisów, ustna obrona pracy pisemnej zaliczeniowej).

opis przedmiotu

Cel poznawczy: (planowane efekty w zakresie wiedzy)

Student po ukończonych zajęciach powinien:

Rozumieć przyczyny zmian zachodzących w stylach.

Opisywać dzieła sztuki w szerszym kontekście.

Rozumieć jak funkcjonuje sztuka w warunkach społeczno-historycznych oraz dostrzegać wpływ różnych ideologii i fundamentalnych przekonań na twórczość artystyczną

Znać terminologię używaną historii sztuki

Znać wybrane koncepcje artystyczne w sztuce nowożytnej

Umieć w sposób precyzyjny i spójny wypowiadać się w mowie i na piśmie na tematy interpretacji wybranych zagadnień i twórczości w obszarze kultury i sztuki

Cel kształcący: (planowane efekty w zakresie umiejętności)

Student po ukończonym kursie powinien :

Mieć świadomość wpływu, jaki dzieła sztuki z różnych epok wywarły na ludzką wrażliwość

Wyrażać i budować jasne argumenty pozwalające na skuteczną prezentację

Umieć wyjaśniać idee towarzyszące konkretnym rozwiązaniom artystycznym w różnych okresach z ukazaniem podobieństw i różnic między nimi.

Komentować poszczególne rozwiązania i wskazywać na istotne części składowe omawianego projektu.

Formułować pytania, których celem ma być uzyskanie odpowiedzi wyjaśniających przyczyny stosowania takich a nie innych rozwiązań.

Dostrzegać detale stanowiące istotne części składowe

Opisywać i interpretować dzieła sztuki w szerszym kontekście.

Formułować własne poglądy względem smaku artystycznego.

Cel praktyczny: (Planowane kompetencje społeczne)

Student po ukończonym kursie powinien :

Mieć świadomość swojego poziomu wiedzy i umiejętności. Rozumieć potrzebę ciągłego rozwoju zawodowego i osobistego. Doskonalić kompetencje i umiejętności.
Być przygotowanym do aktywnego uczestnictwa w grupach, organizacjach i instytucjach realizujących działania kulturotwórcze, być zdolnym do porozumiewania się z osobami nie będącymi specjalistami w danej dziedzinie.

Systematycznie uczestniczyć w życiu kulturalnym, interesować się aktualnymi wydarzeniami kulturalnymi, nowatorskimi formami wyrazu artystycznego, nowymi zjawiskami w sztuce.

skrócony opis przedmiotu

Proponowany rodzaj analizy dzieła sztuki oparty jest na metodzie trójstopniowej polegającej na opisie, analizie formalnej i interpretacji. Studenci otrzymują od prowadzącego zestaw pytań pomocniczych, które mają im posłużyć do przeprowadzenia analizy konkretnych dzieł sztuki. Zajęcia mają służyć zarówno poznaniu, jak i krytyce tak aby student potrafił nie tylko ustosunkować się do rozmaitych działań artystycznych i kulturowych występujących na różnych kontynentach i w różnym okresie czasu, ale również uargumentować swoją opinię na temat analizowanego dzieła. Tematy związane są z poszczególnymi dziełami sztuki. Celem prowadzącego jest zaproponowanie studentom analizy wybitnych dzieł począwszy od czasów współczesnych po epokę Nowożytną. Odwrócenie chronologii może pozwolić na lepsze zrozumienie pewnych zmian zachodzących w dziedzinie sztuki.

sposób realizacji przedmiotu

ćwiczenia składają się z następujących elementów:

-elementy konwersatorium;

-prezentacje multimedialne;

-ćwiczenia  analityczne obrazów; wnioskowanie na podstawie analizy; interpretacja dzieła sztuki - konteksty i teorie interpretacje;

-wymiana myśli, dyskusja; pytania i odpowiedzi;

W ramach zajęć organizowane są również wyjścia do galerii i muzeów, w których studenci mają możliwość dokonania analizy na oryginalnych dziełach sztuki. Prowadzący przygotowuje dla studentów zadania pomocnicze.

zakres tematów

1-2. Teoria analizy i interpretacji dzieła sztuki ( z akcentem na teorię rozumienia dzieła sztuki - rozwiniecie tematyki ( w kontekście teorii dystansu rozumienia).

3-4.  Analiza i interpretacja wybranych współczesnych zjawisk artystycznych (sztuka krytyczna; współczesne prezentacje wizualne,bieżące wystawy).

4.  Film o sztuce - The Square w reż. Rubena Östlunda.

5. Sztuka widzenia: porównanie wybranych prac - nowoczesnej - post-nowoczesnej (Goya i następcy...).
6. Prawda koloru i siła obrazów Leona Tarasewicza.

7. Interpretacja wybranego dzieła sztuki/pracy/artefaktu - wybór indywidualny studentów.

8-9. Malarstwo i poezja. Słowo - obraz.

10-11. Inne obrazy: Duchamp i inni.

11. Ekonomia abstrakcji – na wybranym przykładzie.

12. To nie jest fajka – obraz post-konceptualny.

13. Teoria praktyki twórczej - Beuys i inni...

13. Ciało obrazu. Ciało artysty. Antropologiczna koncepcja sztuki.

14. Rzeźbiarze ostatnich lat. Wybrane realizacje.

15. Podsumowanie i wnioski. Prezentacje indywidualne.

sposób zaliczenia zaliczenie z oceną;
literatura

Bibliografia obowiązkowa:

Arasse Daniel, Nie widać nic, Kraków 2012

D’Alleva Anne, Metody i Teorie Historii Sztuki, Kraków 2013

Deleuze, Guattari, Tysiąc plateau, bec zmiana, Warszawa 2015

Hagen Rose-Marie & Rainer, What Great Paintings Say, 2 vols. wyd. Taschen 2005

Honour Hugh i John Fleming, A World History of Art, London 1995 (polska edycja: Sztuka Świata, Warszawa: Wydawnictwo Arkady, 2002)

J.WT. Mitchell, Czego chcą obrazy?Narodowe Centrum Kultury, Warszawa 2015

Rzepińska Maria, Siedem wieków malarstwa europejskiego, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1991

Bibliografia dodatkowa:

Arnold Dana, Art History. A very short introduction. Oxford University Press, 2004.

Białostocki Jan, Sztuka Cenniejsza niż Złoto, Warszawa: Wydawnictwo PWN, 2008

Białostocki Jan, Pięć wieków myśli o sztuce, 1976

Desai Dipti i inni, History as art, art as history: contemporary art and social studies education. New York: Taylor & Francis, 2009.

Fabiani Bożena, Gawędy o sztuce, dzieła, twórcy, mecenasi, Warszawa: Wydawnictwo PWN, 2011

Gombrich Erich, The Story of Art, 1950 (polska edycja: O Sztuce, Wydawnictwo Rebis, 2008)

Polecane materiały dostępne w Internecie:

http://www.chart.ac.uk/vlib/

http://www.metmuseum.org/toah/

http://www.artcyclopedia.com/museums.html

praktyki zawodowe (w ramach kierunku/przedmiotu), plenery

nie dotyczy

wymagania wstępne
wymagania formalne

Zaliczony poprzedni semestr

założenia wstępne

Gruntowna wiedza z historii i historii sztuki

efekty uczenia się
kompetencje społeczne
opiskod

Student jest świadomy swojego poziomu wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego doskonalenia zawodowego i osobistego

K_K01
umiejętności
opiskod

Swobodnie posługuje się ujęciami teoretycznymi w analizie motywów i wzorów twórczych zachowań oraz w analizie strategii działań praktycznych w odniesieniu do działalności kulturotwórczej


Posiada rozwinięte umiejętności analityczne i animacyjne, pozwalające na zanalizowanie i konstruowanie procesów kulturotwórczych oraz kreatywne animowanie pracy nad rozwojem uczestników procesów upowszechniania kultury


Analizuje i interpretuje struktury dzieła plastycznego uwzględniając historyczno-kulturowy kontekst oraz relacje zachodzące pomiędzy rodzajem stosowanej w dziele ekspresji artystycznej a niesionym przez nią komunikatem

 

K_U01 + K_U03+ K_U06 +
wiedza
opiskod

Student rozwija wiedzę dotyczącą wzorców historyczno-kulturowych i formalnych elementów budowy dzieła plastycznego oraz technologii ich wykonywania, które w sposób świadomy odnosi do działań twórczych;
Posiada pogłębioną wiedzę obejmującą metodologię i terminologię używaną w naukach o sztuce, kulturze i filozofii, którą potrafi stosować w działaniach animatorskich i twórczych 

K_W07 K_U01


Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych / Krytyka Artystyczna s.3 o 30 1 W 30h
W [Z st.]
Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych / Animacja Kultury s.3 d 30 1 W 30h
W [Z]
Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych / Animacja Kultury s.3 d 30 2 W 30h
W [Z st.]


Semestr 2017/18-Z (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #35.6198