Katalog ECTS

Koncepcje edukacji artystycznej

Pedagog: mgr Emilia Orzechowska

Pole Opis
forma/typ zajęć wykład;
język wykładowy polski;
metody i kryteria oceniania

Zaliczenie z oceną
1. Podstawowe kryterium oceny studentów:
Aktywność i obecności na zajęciach obowiązkowe
(max. trzy nieobecności) + wykonanie oraz prezentacja 3 indywidualnych zadań w czasie trwania semestru + trafne komentarze do lektur + czynny udział w wydarzeniach kulturalnych w Trójmieście

2. Szczegółowe kryteria oceny studentów:
Ocena celująca: terminowo oraz rzetelnie przedstawione 3 zadania indywidualne na poziomie bdb oraz publiczna realizacja przynajmniej jednego z nich. Ocenie będzie podlegać m.in. kreatywność, pomysłowość oraz sposób prezentacji zadania, a także wnikliwość i wiedza użyta do przygotowania projektów.

Ocena bardzo dobra: terminowo oraz rzetelnie przedstawione 3 zadania indywidualne na poziomie bdb. Ocenie będzie podlegać m.in. kreatywność, pomysłowość oraz sposób prezentacji zadania, a także wnikliwość I wiedza użyta do przygotowania projektów.

Ocena dobra: rzetelne przedstawienie 3 zadań indywidualnych na poziomie db.

Ocena dostateczna: rzetelna prezentacja 2 zadań indywidualnych na poziomie dost.

Ocena niedostateczna: prace zaliczeniowe są niezgodne z zadanymi tematami i nie spełniają kryteriów oceny lub nie zostały oddane w czasie trwania semestru.

opis przedmiotu

Celem zajęć jest zapoznanie Studentów z podstawowymi narzędziami dotyczącymi edukacji artystycznej i sposobami na jej ekspresję i eksploatację.
Studenci podczas zajęć zapoznają się ze zrealizowanymi już działania z zakresu edukacji artystycznej, w celu poddania jej analizie i ocenie, a także zrealizują swoje projektu edukacyjne na zadane tematy. Przeprowadzone zajęcia stanowić będą praktyczną i warsztatową podstawę dla przyszłych edukatorów.

 

Cel Poznawczy: Podczas zajęć Studenci zapoznają się z wybranymi koncepcjami edukacji artystycznej, podstawowym słownikiem pojęć, poznają metody tworzenia projektów edukacyjnych oraz poddadzą ocenie i analizie aktualne programy edukacyjne w znaczących instytucjach kulturalnych w Trójmieście i w Polsce.

 

Cel Kształcący: Uczestnicząc czynnie w zajęciach, Studenci otrzymają możliwość nabycia umiejętności samodzielnego wyszukiwania aktualnych tematów oraz zagadnień wymagających działania edukacyjno-animacyjnego. 

 

Cel Praktyczny: Studenci po zakończonym semestrze powinni być świadomi mechanizmów pomagających w tworzeniu programów edukacyjnych, posiadać zdolność pracy w grupie, współpracować z zespołem nad planowanym projektem edukacyjnymi.

skrócony opis przedmiotu

Celem zajęć jest zapoznanie Studentów z podstawowymi narzędziami dotyczącymi edukacji artystycznej i sposobami na jej ekspresję i eksploatację.
Studenci podczas zajęć zapoznają się ze zrealizowanymi już działania z zakresu edukacji artystycznej, w celu poddania jej analizie i ocenie, a także zrealizują swoje projektu edukacyjne na zadane tematy. Przeprowadzone zajęcia stanowić będą praktyczną i warsztatową podstawę dla przyszłych edukatorów.

sposób realizacji przedmiotu

Wykład z elementami interaktywnymi (Wykład performatywny)

zakres tematów

1. Organizacja i zaplanowanie pracy w trakcie całego semestru, w tym omówienie wymagań i warunków zaliczenia.
2. Wyjaśnienie podstawowych pojęć związanych z edukacją artystyczną takich jak warsztaty, wykład, spotkanie, debata, wykład performatywny, spacer itp. oraz poszukiwanie nowych form dla edukacji.
3. Omówienie poszczególnych etapów planowania działania edukacyjnego. Tworzenie karty projektu.
4. Omówienie wybranych programów edukacji artystycznej w ogólnopolskich instytucjach.
5. Edukacja artystyczna nie tylko w sztukach wizualnych.
6. Edukacja artystyczna dla osób wykluczonych, niepełnosprawnych itp.
7. Spotkania z edukatorami.
8. Tworzenie własnych projektów dot. edukacji artystycznej.
9. Prezentacja i omówienie prac zaliczeniowych.

sposób zaliczenia zaliczenie z oceną;
literatura

Trening kreatywności. Podręcznik dla pedagogów, psychologów i trenerów grupowych (Wydanie II poszerzone), Szmidt Krzysztof J., Wydawnictw Helion, Gliwice 2013

Sztuka dla dziecka. Tradycja we współczesności, red. Leszczyński Grzegorz, Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu, Poznań 2011

Lokalne Muzeum w globalnym świecie. Poradnik praktyczny, Hajduk J., Piekarska-Duraj Ł., Idziak P., Wacięga S., Małopolski Instytut Kultury, Kraków
http://e-sklep.mik.krakow.pl/ebooks/lokalne_muzeum_w_globalnym_swiecie.pdf

Education. Documents of Contemporary Art, edited by Felicity Allen, Whitechapel Gallery, The MIT Press, London 2011

Estetyczne przestrzenie ekspozycji muzealnych. Artefakty przyrody i dzieła sztuki, Popczyk M., TAiWPN UNIVERSITAS, Kraków 2008

Niewidzialna Mapa Wrocławia, Maciej Bączyk, Ośrodek Postaw Twórczych, Wrocław 2006

www.e-flux.com nr 2010/3, issue 14, „Education Actualized”
http://www.e-flux.com/search?q=2010%2Fnr3+issue+14

 

archiwum: www.obieg.pl

Humanistyczny radykalizm. O strategii edukacyjnej CSW Kronika w Bytomiu
Łukasz Białkowski, Agata Tecl, Stanisław Ruksza, 30.09.2010
http://archiwum-obieg.u-jazdowski.pl/rozmowy/18817

Edukacja: Minimalistyczny miś lekarstwem na kryzys. Rozmowa o Małym Klubie Bunkra Sztuki
Ewa Opałka, Anna Bargiel, Cecylia Malik, 29.03.2010
http://archiwum-obieg.u-jazdowski.pl/rozmowy/16727

Śmiało, obierz ziemniak. Edukacja w MS w Łodzi
Leszek Karczewski, 29.03.2010
http://archiwum-obieg.u-jazdowski.pl/felieton/16718

Edukacja w MSN. Rozmowa z Sebastianem Cichockim i Martą Dziewańską
Monika Weychert-Waluszko, 18.02.2010
http://archiwum-obieg.u-jazdowski.pl/rozmowy/16139

Edukacja
Ewa Małgorzata Tatar, Dorota Jarecka, 10.02.2010
http://archiwum-obieg.u-jazdowski.pl/felieton/16030

Labirynt wyobraźni. Edukacja w BWA w Lublinie
Marta Ryczkowska, 21.07.2010
http://archiwum-obieg.u-jazdowski.pl/rozmowy/18106

Edukacja: sztuka w kinie
Anna Taszycka, 02.03.2010
http://archiwum-obieg.u-jazdowski.pl/felieton/16302

Edukacja: Sztuka Cię szuka!
CoCA Kolektyw: Katarzyna Jankowska, Marta Kołacz, Daniel Muzyczuk, Agnieszka Pindera i Joanka Zielińska, 23.02.2010
http://archiwum-obieg.u-jazdowski.pl/felieton/16185

Kongres Kultury Polskiej 2009, Obieg, 07.10.2009
http://archiwum-obieg.u-jazdowski.pl/wydarzenie/14142

Kongres Kultury 2016. Podsumowanie, diagnoza, rekomendacje

publikacja:
http://www.kongreskultury2016.pl/wp-content/uploads/2016/publikacja/index.html#p=2

materiały video:
https://www.youtube.com/channel/UCt1EvDcd-fYAHzQrOW7TWjw/videos?shelf_id=0&view=0&sort=dd

 

praktyki zawodowe (w ramach kierunku/przedmiotu), plenery

Wyjścia do instytucji i organizacji pozarządowych na terenie Trójmiasta.

wymagania wstępne
wymagania formalne

Zaliczenie semestru 3

założenia wstępne

Ogólna orientacja w podstawach dot. animacji kultury oraz wiedzy o kulturze. Orientacja w aktualnościach kulturalnych, w szczególności w wydarzeniach z zakresu edukacji artystycznej i kulturalnej prowadzonej przez instytucje na poziomie lokalnym i ogólnopolskim.

efekty uczenia się
kompetencje społeczne
opiskod

- ma przekonanie o wartości podejmowania działań upowszechniających i animujących kulturę i sztukę w środowisku społecznym i rozumie własną odpowiedzialność zawodową w tym zakresie

K_K02

- realizuje samodzielnie koncepcje oraz działania artystyczne i animacyjne oparte na integracji wiedzy z różnych dziedzin i doświadczenia z zakresu mechanizmów psychologicznych

K_K03

- systematycznie uczestniczy w życiu kulturalnym w tym w działaniach na rzecz zachowania dziedzictwa kulturowego, interesuje się aktualnymi wydarzeniami kulturalnymi, nowatorskimi formami wyrazu artystycznego, nowymi zjawiskami w sztuce

K_K09
umiejętności
opiskod

- samodzielnie pogłębia wiedzę i rozwija swoje profesjonalne umiejętności korzystając z różnych źródeł i nowoczesnych technologii.

K_U02

- analizuje i interpretuje struktury dzieła plastycznego uwzględniając historyczno-kulturowy kontekst oraz relacje zachodzące pomiędzy rodzajem stosowanej w dziele ekspresji artystycznej a niesionym przez nią komunikatem

K_U06

- rozwija umiejętności techniczne i warsztatowe potrzebne do świadomego realizowania różnych koncepcji artystycznych

K_U07
wiedza
opiskod

- ma zaawansowaną wiedzę o różnych rodzajach i relacjach struktur społecznych i instytucji życia społecznego oraz uczestnikach działalności edukacyjnej, kulturalnej i artystycznej.

K_W04

- rozumie relacje i rolę sztuki oraz mediów w procesie komunikowania interpersonalnego i społecznego.

K_W06

- dokonuje wyborów działań twórczych o wysokim stopniu oryginalności w odniesieniu do wiedzy z zakresu historii sztuki i związanych z nimi tradycji twórczych.

K_W08


Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych / Animacja Kultury s.4 o 30 1 Ćw 30h
Ćw [Z st.]


Semestr 2017/18-L (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #35.6222