Katalog ECTS

Seminarium teoretyczne magisterskie

Pedagog: prof. ASP dr hab. Bogna Łakomska

Pole Opis
forma/typ zajęć seminarium;
język wykładowy polski;
metody i kryteria oceniania

W celu zaliczenia 3 semestru student musi napisać część pracy pisemnej spełniającej wymagane kryteria.

opis przedmiotu

- Cel poznawczy: analiza i interpretacja wybranego zagadnienia w oparciu o metodologię w obszarze danego kierunku
- Cel kształcący: właściwy dobór i wykorzystanie literatury, umiejętna ocena wiarygodności źródeł i informacji wykorzystywanych w pracy, umiejętne projektowanie, rozwiązywanie i modyfikowanie istniejących problemów/rozwiązań

- Cel praktyczny: chęć poszerzania wiedzy poprzez samodzielne poszukiwania, umiejętność budowania dłuższej wypowiedzi, organizowanie własnej pracy, branie odpowiedzialności za realizację własnych przedsięwzięć

skrócony opis przedmiotu

Celem zajęć jest przygotowanie studenta do samodzielnego napisania teoretycznej pracy dyplomowej, która w większości przypadków związana jest z tematyką dyplomu praktycznego. Zajęcia dotyczą opanowania warsztatu techniki pisania pracy, umiejętnego budowania problemu oraz analizy wybranej literatury z zakresu omawianego tematu.

sposób realizacji przedmiotu

Konwersatorium, indywidualne spotkania, wykład z prezentacją ppt

zakres tematów


-Prezentacja cech poprawnej konstrukcji pracy pisemnej i jej metodologii
-Dyskusja nad ujęciem problemu
-Indywidualne prezentacje studentów (prezentacje ppt, referaty)
-korekty prac, indywidualne konsultacje

sposób zaliczenia zaliczenie;
literatura

W zależności od indywidualnych potrzeb studenta i poruszanej przez niego tematyki. Z reguły student indywidualnie zbiera bibliografię do swojej pracy, prowadzący poprzez konsultacje analizuje z nim/nią wybór i krytycznie ocenia.

 

Literatura zalecana:

D’ Alleva A., Metody i teorie historii sztuki, tł. E. i J. Jedlińscy, Kraków 2008

D’ Alleva A., Jak studiować historię sztuki?

Arnheim R., Sztuka i percepcja wzrokowa, Gdańsk 2004

Bätschmann O., Historia sztuki na przejściu od ikonologii do hermeneutyki, „Artium Questiones”, 3 (1986).

Białostocki J. (ed.), Pojęcia, problemy, metody współczesnej nauki o sztuce, Warszawa 1976

Bryl M., Suwerenność dyscypliny, Poznań 2009

Kalinowski L., Max Dvorak i jego metoda badań nad sztuka, Warszawa 1974

praktyki zawodowe (w ramach kierunku/przedmiotu), plenery

nie dotyczy

wymagania wstępne
wymagania formalne

Zaliczony wcześniejszy semestr

założenia wstępne

Poszerzony zakres znajomości z historii sztuki, kultury i filozofii w zakresie studiów magisterskich

efekty uczenia się
kompetencje społeczne
opiskod

Student jest świadom swojego poziomu wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego doskonalenia zawodowego i osobistego 

K_K01 (Zgodnie z KRK MINoS)

Student ma przekonanie o wartości podejmowania działań upowszechniających i animujących kulturę i sztukę w środowisku społecznym i rozumie własną odpowiedzialność zawodową w tym zakresie 

K_K02 (Zgodnie z KRK MINoS)

Student realizuje samodzielnie koncepcje oraz działania artystyczne i animacyjne oparte na integracji wiedzy z różnych dziedzin i doświadczenia z zakresu mechanizmów psychologicznych 

K_K03 (Zgodnie z KRK MINoS)
umiejętności
opiskod

Student samodzielnie pogłębia wiedzę i rozwija swoje profesjonalne umiejętności korzystając z różnych źródeł i nowoczesnych technologii 

K_U02 (Zgodnie z KRK MINoS)

Student osiąga wysoki poziom umiejętności precyzyjnej i konstruktywnej wypowiedzi w mowie, na piśmie oraz przy użyciu nowoczesnych kanałów i technik informacyjnych, dotyczącej analizy, krytyki i interpretacji zagadnień w obszarze kultury i sztuki 

K_U05 (Zgodnie z KRK MINoS)
wiedza
opiskod

Student posiada pogłębioną wiedzę obejmującą metodologię i terminologię używaną w naukach o sztuce, kulturze i filozofii, którą potrafi stosować w działaniach animatorskich i twórczych 

K_W01 (Zgodnie z KRK MINoS)

Student posiada pogłębioną wiedzę dotyczącą roli poszczególnych dyscyplin związanych z edukacją artystyczną w kształtowaniu świata kultury i cywilizacji – zwłaszcza nauk o sztuce oraz nauk humanistycznych, w tym filozofii kultury i estetyki 

K_W02 (Zgodnie z KRK MINoS)


Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych / Animacja Kultury s.4 d 30 8 S 30h
S [Z st.]


Semestr 2017/18-L (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #35.6230