Katalog ECTS

Metody animacji kultury

Pedagog: mgr Anna Włodarska-Zamiara

Pole Opis
karta przedmiotu (pdf/doc/odt) -brak-
forma/typ zajęć wykład;
język wykładowy polski;
metody i kryteria oceniania

1. Obecność oraz aktywność na zajęciach. Osoby nieobecne na zajęciach, zobowiązane są do wykonania poszczególnych ćwiczeń przeprowadzanych w ramach programu przedmiotu.
(max. trzy nieobecności)
2. Podstawowa znajomość tematów (pojęć, zagadnień i definicji) z tekstów oraz zagadnień z zajęć (wejściówki).
3. Analiza teksów źródłowych podczas zajęć.
4. Wykonanie ćwiczeń warsztatowych podczas zajęć.

5. Prezentacja "Ja-animator", zaprezentowana podczas zajęć (max. 5-10 minut wystąpienia), prezentacja przysłana na podany adres mailowy wykładowcy nie później niż dwa dni przed wystąpieniem. Prezentacje powinny się odbyć nie później niż 23.04.2018r.
6. Studenci posiadający więcej niż trzy nieobecności zobowiązani są do napisania testu z materiałów źródłowych i z zakresu tematycznego zajęć (również Studenci posiadający ITS/IPS). A także uzupełnienie zadań z poszczególnych zajęć. (termin zostanie ustalony wraz z wykładowcą przy czym Student powinien przystąpić do testu i uzupełnić zaległości nie później niż 21.05.2018r.)
Każde zadanie przesłane po terminie wskazanym w zaliczeniu otrzymuje wyjściowo o pół stopnia niżej, natomiast każdy tydzień opóźnienia, to jeden stopień niżej od wyjściowej oceny (5).

opis przedmiotu

Cel poznawczy:
Podczas zajęć Studenci posiądą wiedzę z zakresu funkcjonowania instytucji kultury, aspektów formalno-prawnych instytucji publicznych, samorządowych i niepublicznych w Polsce i Europie. Zasad finansowania trzech sektorów instytucji kultury w Polsce.

Cel kształcący:
Studenci po odbytych zajęciach powinny w sposób świadomy analizować działalność poszczególnych instytucji kultury. Zajęcia wykształcą świadomość specyfiki poszczególnych instytucji, co umożliwi przyszłym Absolwentom na weryfikowanie i kierowanie projektów artystycznych do odpowiednich odbiorców.

Cel praktyczny:
Przeprowadzone wykłady pozwolą Studentom pozyskać praktyczne informacje związane z funkcjonowaniem instytucji kultury, co pozwoli im na czynne uczestniczenie w projektach i działaniach kulturalnych.

skrócony opis przedmiotu

Zajęcia przygotowują do stwarzania przez animatora kultury warunków sprzyjających ekspresji twórczej uczestników życia kulturalnego. Omawiane i trenowane techniki, strategie działań animacyjnych posłużą do prezentacji różnych modeli pracy animatorów, edukatorów, kuratorów.

sposób realizacji przedmiotu

Metody kształcenia obejmują realizację przedmiotu w formie:
A. metody podające:
wykład informacyjny,
objaśnienia,
opis i analiza

B. metody problemowe:
wykład problemowy,
wykład konwersatoryjny,

C. metody aktywizujące:
metoda przypadków,
dyskusja dydaktyczna (związana z wykładem)

D. metody programowane:
z użyciem komputera i rzutnika komputerowego,

E. metody praktyczne:
drama
- symulacyjna (gier symulacyjnych),
ćwiczeniowa
- giełda pomysłów,
- projektu.

zakres tematów

1. Podstawowe rozróżnienia technik i metod animacji kultury. Wprowadzenie w tematykę i zakres poszczególnych zajęć. Zasady i terminy zaliczenia.
2. Metoda diagnozy projektów. Diagnozowanie potrzeb kulturalnych, edukacyjny wymiar animacji. rozpoznania potrzeb i uświadomienie ich odbiorcom działań animacyjnych. Opracowywanie projektów animacyjnych wobec stanu zastanego życia kulturalnego wybranej grupy docelowej.
3. Potencjał animacji w kształtowaniu uczestnictwa w kulturze. Od czego uzależnia się skuteczność i efektywność działań animacyjnych, uwzględniających potrzeby współczesnych uczestników kultury?
4. Język projektowy, szansa grantowa i badawcza, czy bariera między animatorem a grupą? Jakim językiem mamy mówić o działaniach w obszarze, których sam język skutecznie wymyka się definicjom?
5. Nowe media, jako narzędzia i metody animacji kultury.Nowe media, sieci w perspektywie praktycznego wykorzystania jako narzędzi animacji kultury. Wiedza dotycząca specyfiki działania poszczególnych typów kanałów internetowych: media społecznościowe, blogosfera, portale, aplikacji mobilne pod kątem ich potencjalnego wykorzystania w animacji kultury i poszerzaniu zaangażowania uczestników w kulturze.
6. Media elektroniczne a animacja kulturalna. Nowe możliwości-nowe wyzwania. Kamera, aparat fotograficzny, jako narzędzia animatora kultury. Dostępność działań multimedialnych: współtworzenie kultury (Creative Commons), pogłębianie świadomości potencjału mediów cyfrowych (na przykładzie MediaLabów).
7. Wartości i zasady wybranych metod animacji kultury. Kultura doświadczanie bezpośredniego. Sposoby wykorzystywania medialnej „globalnej wioski”.
8. Interdyscyplinarność animacji kultury. Wielość dyscyplin, mnogość rozwiązań animacyjnych.
9. Wybrane techniki i strategie pobudzające twórczą ekspresję (trening twórczości, pedagogika zabawy, warsztat, technika projektu, community art, site specific, animacja, gra, itd)
10. Dobre praktyki, jako narzędzie wprowadzające do animacji kultury. Centrum Edukacji Obywatelskiej. Omówienie wybranych przykładów Użycie technik artystycznych do aktywizowania środowiska szkolnego-uczniów.
11. Razem czy osobno. Animator jako niezależny kreator, czy projektujący wspólnie z Instytucją kultury. Współpraca, pozyskiwanie funduszy. Trzeci sektor.
12. Jakie są mocne i słabe strony dziedzin sztuki,  wykorzystywanych w animacji kultury. Potencjalne szanse i zagrożenia, analiza SWOT dla każdej z czterech dziedzin kultury.
13. Style animacji kultury wg Marii Kopczyńskiej. Próba analizy i przydzielenia wybranego stylu w ramach ćwiczenia grupowego.
14. Logika czasowa działania animacyjnego. Projekty jednorazowe, cykliczne, działania długofalowe, warsztaty metoda projektu, event.
15. Źródła inspiracji dla animacji i aktywności kulturowej. Studium wybranych przypadków. Giełda projektów.

sposób zaliczenia zaliczenie z oceną;
literatura

Literatura:
1. Jedlewska Barbara, Animatorzy kultury wobec wyzwań edukacyjnych, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2003
2. Teraz! Animacja kultury, Lublin; źródło: http://www.culturalanimation.com/wp-content/uploads/2008/07/can.pdf
3. Dylematy animacji kulturalnej, red. H. Kosienkowska, Lublin 2001.
4. Nowe media+animacja kultury, Narodowe Centrum Kultury, Warszawa 2012, źródło: http://www.platformakultury.pl/artykuly/121812-nowe-media--animacja-kultury.html
5. M. Parczewska, J. Byszewski, Sztuka współczesna - instrukcja obsługi, Warszawa 2007
6. P. Henzler, B. Skrzypczak, Kim jest animator społeczny?, Warszawa 2006

praktyki zawodowe (w ramach kierunku/przedmiotu), plenery

Nie dotyczy

wymagania wstępne
wymagania formalne

Brak

założenia wstępne

Zajęcia przygotowują do stwarzania przez animatora kultury warunków sprzyjających ekspresji twórczej uczestników życia kulturalnego. Omawiane i trenowane techniki, strategie działań animacyjnych posłużą do prezentacji różnych modeli pracy animatorów, edukatorów, kuratorów. Analiza praktyk animacyjnych realizowanych przez instytucje kultury i podmioty niezależne będzie przyczynkiem pogłębienie umiejętności praktycznych studenta.

efekty uczenia się
kompetencje społeczne
opiskod

świadomy swojego poziomu wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego doskonalenia zawodowego i osobistego

K_K01

ma przekonanie o wartości podejmowania działań upowszechniających i animujących kulturę i sztukę w środowisku społecznym i rozumie własną odpowiedzialność zawodową w tym zakresie

K_K02

realizuje samodzielnie koncepcje oraz działania artystyczne i animacyjne oparte na integracji wiedzy z różnych dziedzin i doświadczenia z zakresu mechanizmów psychologicznych

K_K03
umiejętności
opiskod

swobodnie posługuje się ujęciami teoretycznymi w analizie motywów i wzorów twórczych zachowań oraz w analizie strategii działań praktycznych w odniesieniu do działalności kulturotwórczej

K_U01

samodzielnie pogłębia wiedzę i rozwija swoje profesjonalne umiejętności korzystając z różnych źródeł i nowoczesnych technologii 

K_U02

posiada rozwinięte umiejętności analityczne i animacyjne, pozwalające na zanalizowanie i konstruowanie procesów kulturotwórczych oraz kreatywne animowanie pracy nad rozwojem uczestników procesów upowszechniania kultury

K_U03
wiedza
opiskod

posiada pogłębioną wiedzę dotyczącą roli poszczególnych dyscyplin związanych z edukacją artystyczną w kształtowaniu świata kultury i cywilizacji – zwłaszcza nauk o sztuce oraz nauk humanistycznych, w tym filozofii kultury i estetyki 

K_W03

ma zaawansowaną wiedzę o różnych rodzajach i relacjach struktur społecznych i instytucji życia społecznego oraz uczestnikach działalności edukacyjnej, kulturalnej i artystycznej 

K_W04

rozumie relacje i rolę sztuki oraz mediów w procesie komunikowania interpersonalnego i społecznego

K_W06


Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych / Animacja Kultury s.4 o 30 1 W 30h
W [Z st.]


Semestr 2017/18-L (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #35.6247