Katalog ECTS

Problemy formy i wyobraźni

Pedagog: prof. Andrzej Dyakowski

Pole Opis
karta przedmiotu (pdf/doc/odt) -brak-
forma/typ zajęć ćwiczenia;
język wykładowy polski;
metody i kryteria oceniania

Zaliczenie i wystawienie oceny poprzedza przegląd wykonanych prac, uwzględniając zaangażowanie i postawę studenta w czasie zajęć.

opis przedmiotu

Cel poznawczy: (planowane efekty w zakresie wiedzy)
Umiejętność wyszukiwania tematów stanowiących owocną inspirację samodzielnej pracy twórczej, w odniesieniu do zjawisk w sztuce współczesnej.
Doświadczenie wykorzystywania różnych nośników i narzędzi malarskich, skutkujące wiedzą, co do wyboru środków odpowiednich do zamierzeń.
Nabycie wiedzy, co do społecznego odbioru praktyk artystycznych.

Cel kształcący: (planowane efekty w zakresie umiejętności)
Umiejętność doboru właściwych mediów do zamierzeń artystycznych,
Umiejętność tworzenia kompozycji plastycznych, budowania interesujących form i różnicowania środków

Cel praktyczny: (planowane kompetencje społeczne)
Umiejętność publicznej,  werbalnej prezentacji i obrony własnych prac.
Umiejętność dokumentowania i opisu prac w formie cyfrowej.
Udział w konkursach artystycznych

skrócony opis przedmiotu

Pracownia kształci w zakresie kompozycji rozwijając sposoby widzenia i myślenia . W szerokim zakresie różnych form i tematów. stosując współczesne media takie jak fotografia, video, animacja, instalacja, graffiti i oczywiście tradycyjne-malarstwo. Opierając się na wielowiekowych osiągnięciach  kultury i sztuki ,której bazą jest kolor, forma, światło oraz uwzględniając jego rolę tworzenia społecznych wartości,pracownia stawia na osobiste poszukiwania w zakresie formy, środków wyrazu i ekspresji , proponując otwartą przygodę z wyobraźnią

sposób realizacji przedmiotu

Ćwiczenia oraz metoda konsultacji powiązana z dyskusją i wymianą argumentów

zakres tematów

Tematy społeczne,kulturowe,filozoficzne.

sposób zaliczenia zaliczenie z oceną;
literatura

Teoria widzenia, Władysław Strzemiński, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1974,
Sposoby widzenia, John Berger, REBIS, Poznań 1997
O patrzeniu, John Berger, Fundacja Aletheia, Warszawa, 1999, (wystarczy wybrać jedną z 2 książek Bergera)
Art. mon amour. Szkice o Sztuce, Ewa Kuryluk, Sic!, Warszawa 2002,
Sztuka musi działać. Rozmowy o Andrzeju Wróblewskim, Piotr Bazylko, Krzysztof Masiewicz, 40 000 Malarzy, Warszawa 2011.
Techniki malarskie, Ludvik Losos, WAF 1991

praktyki zawodowe (w ramach kierunku/przedmiotu), plenery

nie dotyczy

wymagania wstępne
wymagania formalne

Zakończona sukcesem procedura rekrutacji na studia.

założenia wstępne

Zna na poziomie podstawowym historię sztuki.
Ma doświadczenie w realizacji szkiców studyjnych z natury.
Jest zainteresowany rozwojem swoich umiejętności i wiedzy.

efekty uczenia się
kompetencje społeczne
opiskod

-realizuje własne koncepcje i działanie artystyczne wykazując się umiejętnościami zbierania, analizowania i interpretowania informacji, rozwijania idei i formułowania krytycznej argumentacji

K-K02

-potrafi w sposób efektywny wykorzystać wyobraźnię, intuicję, emocje i twórczą postawę do samodzielnego myślenia w celu rozwiązania problemów

K-K03

-potrafi zaprezentować własną działalność artystyczną

K_K09
umiejętności
opiskod

-umie podejmować samodzielnie decyzje w zakresie realizacji prac artystycznych w wybranej przez siebie technice

K-U01

-posiada podstawowy zakres umiejętności warsztatowych umożliwiających realizację własnych koncepcji artystycznych

K-U05

-posiada umiejętności, które w oparciu o cechy indywidualne (intuicja, wyobraźnia) pozwalają realizować indywidualne zamierzenia artystyczne

K-U06
wiedza
opiskod

-ma podstawową wiedzę z zakresu teorii rysunku, malarstwa, rzeźby itp.

K-W02

-posiada podstawową wiedzę dotyczącą wzorców historyczno-kulturowych oraz formalnych elementów budowy dzieła plastycznego, technologii i realizacji prac plastycznych oraz środków ekspresji twórczej

K-W03

-zna podstawowy zakres problematyki związanej z technologiami stosowanymi w malarstwie, rzeźbie i mediach, jest świadomy rozwoju technologicznego związanego ze studiowanym kierunkiem studiów i specjalnością

K-W06


Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych / Animacja Kultury s.4 o 30 3 Ćw 30h
Ćw [Z st.]


Semestr 2017/18-L (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #35.6248