Katalog ECTS

Wybrane zagadnienia sztuki współczesnej

Pedagog: dr Roman Nieczyporowski

Pole Opis
karta przedmiotu (pdf/doc/odt) -brak-
forma/typ zajęć wykłady kierunkowe;
język wykładowy polski;
metody i kryteria oceniania

Formy/narzędzia walidacji efektów kształcenia w zakresie:
wiedzy – ocena ciągła: konsultacje, „raporty studentów” (studenci „robiący notatki na nośnikach elektronicznych proszeni są o przesyłanie ich kopii po każdych zajęciach na adres e-mailowy prowadzącego.
Prowadzący dokonuje analizy otrzymanego materiału pod kątem przejrzystości (swojego) przekazu, treści zapamiętanych przez studentów, uwag studentów)
umiejętności - konsultacje (ocena ciągła i formatywna)
kompetencji społecznych - prezentacja, organizacja wystawy (ocena sumatywna)

Metody ewaluacji.
Ocena końcowa wystawiona jest na podstawie testu (tzw. kolokwium wizualne). Test (tzw. kolokwium wizualne): student otrzymuje 20 slajdów do rozpoznania.
Za wykonane zadanie student może otrzymać od 0 do 20 punktów.
Punktacja: 20- celujący;19-18- bardzo dobry; 17-16 dobry plus; 15-14- dobry; 13-12 dostateczny plus; 11-10 dostateczny; 9-0 niedostateczny

 

opis przedmiotu

cel poznawczy:
Student poznaje podstawowe nurty i kierunki panujące w sztuce XX wieku

cel kształcący:
Student potrafi rozpoznać, opisać i zanalizować najwybitniejsze dzieła sztuki XX wieku „osadzając” je we właściwym kontekście kulturowym

cek praktyczny:
Student mając świadomość swojego poziomu wiedzy potrafi formułować (w mowie i piśmie) sądy o sztuce i kulturze XX wieku.

skrócony opis przedmiotu

Celem wykładów jest przedstawienie w ogólnym zarysie najbardziej znaczących problemów poruszanych przez współczesną sztukę.
Selekcja zagadnień ma na celu wyłowienie i ukazanie najciekawszych, najistotniejszych i różnorodnych zagadnień w sztuce współczesnej.

sposób realizacji przedmiotu

wykład z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej

zakres tematów

1. Wykład wprowadzający
2-3. U źródeł awangardy
4-5. Rewolucja konstruktywizmu
6. Bauhaus i jego znaczenie dla współczesności
7. Modernizm
8. Wpływ II wojny światowej na sztukę europejską
9. Sztuka Pop-artu
10. Minimalizm i sztuka konceptualna
11. Realizm, hiperrealizm
12. Sztuka nowych mediów
13-14. Tendencje w sztuce współczesnej
15. Wykład podsumowujący

sposób zaliczenia egzamin;
literatura

Literatura podstawowa:
Piotrowski P., Znaczenia modernizmu. W stronę historii sztuki polskiej po 1945, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań 1999.
Włodarczyk W. (ed.), Sztuka świata, v. 10, Arkady, Warszawa 1990.

Literatura uzupełniająca:
Dziamski G., Awangarda po Awangardzie. Od neoawangardy do postmodernizmu, Wydawnictwo Humaniora, Poznań 1995.
Guilbaut S., Jak Nowy Jork ukradł ideę sztuki nowoczesnej. Ekspresjonizm abstrakcyjny, wolność i zimna wojna, tł. E. Mikina, Wydawnictwo Hotel Sztuki, Warszawa 1992.
Markowska A., Komedia sublimacji. Granica współczesności a etos rzeczywistości w sztuce amerykańskiej, DiG, Warszawa 2010.
Piotrowski P., Awangarda w cieniu Jałty. Sztuka w Europie Środkowo-Wschodniej w latach 1945-1989,Dom Wydawniczy Rebis , Poznań 2005.
Piotrowski P., Dekada. O syndromie lat siedemdziesiątych, kulturze artystycznej, krytyce, sztuce – wybiórczo i subiektywnie, Wydawnictwo Obserwator, Poznań 1991.
Turowski A., Budowniczowie świata. Z dziejów radykalnego modernizmu w sztuce polskiej, Universitas, Kraków 2000.
Turowski A., W kręgu konstruktywizmu, Wydawnictwo Artystyczne i Filmowe, Warszawa 1979.

praktyki zawodowe (w ramach kierunku/przedmiotu), plenery

brak

wymagania wstępne
wymagania formalne

zaliczenie następujących przedmiotów: historia sztuki starożytnej, historia sztuki średniowiecznej; historia sztuki nowożytnej

założenia wstępne

Student posiada:
- ogólna znajomość historii sztuki i kultury;
- wiedzę o stylach i tradycjach twórczych

efekty uczenia się
kompetencje społeczne
opiskod

-świadomy potrzeby podejmowania działań upowszechniających i animujących kulturę i sztukę w środowisku społecznym

(K_K02)
umiejętności
opiskod

-potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi w celu analizowania motywów i wzorów twórczych zachowań oraz strategii działań praktycznych w odniesieniu do działalności kulturotwórczej

(K_U01)

-potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę korzystając z różnych źródeł i nowoczesnych technologii

(K_U02)

- potrafi w sposób precyzyjny i spójny, przy użyciu języka specjalistycznego wypowiadać się w mowie i na piśmie oraz przy użyciu różnych kanałów i technik informacyjnych na tematy interpretacji wybranych zagadnień i twórczości w obszarze kultury i sztuki

(K_U05)
wiedza
opiskod

-zna i rozumie rolę w kształtowaniu świata kultury i cywilizacji poszczególnych dyscyplin i subdyscyplin związanych z edukacją artystyczną – zwłaszcza nauk o sztuce oraz nauk humanistycznych,
w tym filozofii kultury i estetyki

(K_W03)


Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych / Animacja Kultury s.4 o 30 2 W 30h
W [E]


Semestr 2017/18-L (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #35.6249