Katalog ECTS

Analiza dzieła sztuki

Pedagog: prof. ASP dr hab. Bogna Łakomska

Pole Opis
karta przedmiotu (pdf/doc/odt) -brak-
forma/typ zajęć wykład;
język wykładowy polski;
metody i kryteria oceniania

Student otrzyma ocenę w oparciu o dokonaną przez niego analizę dzieła sztuki zaprezentowanego w formie slajdu. Będzie musiał wykonać następujące zadania:

Opisać kontekst historyczny dzieła

Odpowiedzieć na pytanie co jest celem przedstawienia

Dokonać podstawowego opisu budowy kompozycji

Kryterium oceny stanowi ilość punktów uzyskanych w pisemnym egzaminie. Punktacja: 45-50 bdb; 44 db plus;40-43 db; 35-39 dst plus; 30-34 dst; 0-29 ndst

opis przedmiotu

Cel poznawczy: Zajęcia mają służyć zarówno poznaniu, jak i krytyce, tak aby student potrafił nie tylko ustosunkować się do rozmaitych działań artystycznych i kulturowych występujących na różnych kontynentach i w różnym okresie czasu, ale również uargumentować swoją opinię na temat analizowanego dzieła sztuki.

Cel kształcący:

Dzięki zajęciom planuje się, iż student nabędzie podstawowych umiejętności analitycznych i krytycznych

Cel praktyczny:

Student po ukończonym kursie powinien być świadom konieczności ciągłego rozwoju zawodowego i osobistego

skrócony opis przedmiotu

Celem prowadzonych zajęć jest próba rozwinięcia analitycznych zdolności u studenta związanych ze rozumieniem konkretnych dzieł sztuki, jak i sztuki w ogóle.

sposób realizacji przedmiotu

Wykład składa się z następujących elementów:

-wyjaśnienie celu wykładu i wymienienie głównych punktów tematu ze wskazaniem słów kluczowych

-prezentacja multimedialna

-podsumowanie

-ewentualna dyskusja

W ramach zajęć organizowane są również wyjścia do galerii i muzeów, w których studenci mają możliwość dokonania analizy na oryginalnych dziełach sztuki. Prowadzący przygotowuje dla studentów zadania pomocnicze.

zakres tematów

Zakres tematów związany jest z poszczególnymi dziełami sztuki

1. Rembrandt: Uczta Baltazara, ok. 1635; Rembrandt: Lekcja Anatomii Doktora Tulpa, 1632

2. Diego Velazquez: Wenus z lustrem, ok. 1646; Rembrandt: straż nocna, 1642

3. Diego Velazquez: Las meninias, 1656; Jan Steen: Mieszczanin z Delft, 1655

4. Antoine Watteau: Szyld dla marszanda Gersainta, 1720-21; Charles le Brun: Kanclerz Seguier, po 1660

5. Jean Francois de Troy: Czytanie moliera, ok. 1728; Jean Simeon Chardin: Praczka, 1733

6. Thomas Gainsborough: Pan i Pani Andrews, 1749; Antoine Watteau: Fetes Galantes, ok. 1717

7. Giandomenico Tiepolo: Menuet, ok. 1754; William Hogarth: Modne małżeństwo, scena 4, toaleta, ok. 1743

8. Jacques-Louis David: Śmierć Marata, 1793; Sir Joshua Reynolds: George Clive ze swoją rodziną i indyjską służącą, ok. 1765,

9. Francisco de Goya: Rodzina Karola IV, 1800; Francisco Goya: Księżna Alby, 1797

10. Carl Spitzweg: Biedny Poeta, 1839; Eugene Delacroix: kobiety algierskie w swoich pokojach, 1834

11. Edgar Degas: Próba na scenie, 1873; Adolph Menzel: Koncert Fletowy Fryderyka Wielkiego w Sanssouci, 1850/1852

12. Arnold Böcklin: Wyspa Umarłych, 1880; Gustave Caillebotte: Ulica paryska w deszczowy dzień, 1877: Auguste Renoir: Au moulin de la galette, 1876

13. James Ensor: Wjazd Chrystusa do Brukseli, 1888; Georges Seurat: Niedzielne popołudnie na wyspie la Grande Jatte, 1884/86

14. Diego Rivera: Sen o niedzielnym popołudniu w parku Alameda, 1948; Marc Chagall: Białe Ukrzyżowanie, 1938

15. Ernst Ludwig Kirchner: Potsdamer Platz, 1914; Otto Dix: Metropolis (tryptyk), 1928

sposób zaliczenia zaliczenie z oceną;
literatura

Bibliografia obowiązkowa:
Arasse Daniel, Nie widać nic, Kraków 2012
D’Alleva Anne, Metody i Teorie Historii Sztuki, Kraków 2013
Hagen Rose-Marie & Rainer, What Great Paintings Say, 2 vols. wyd. Taschen 2005
Honour Hugh i John Fleming, A World History of Art, London 1995 (polska edycja: Sztuka Świata, Warszawa: Wydawnictwo Arkady, 2002)
Rzepińska Maria, Siedem wieków malarstwa europejskiego, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1991
Bibliografia dodatkowa:
Arnold Dana, Art History. A very short introduction. Oxford University Press, 2004
Białostocki Jan, Sztuka Cenniejsza niż Złoto, Warszawa: Wydawnictwo PWN, 2008
Białostocki Jan, Pięć wieków myśli o sztuce, 1976
Desai Dipti i inni, History as art, art as history: contemporary art and social studies education. New York: Taylor & Francis, 2009.
Fabiani Bożena, Gawędy o sztuce, dzieła, twórcy, mecenasi, Warszawa: Wydawnictwo PWN, 2011
Gombrich Erich, The Story of Art, 1950 (polska edycja: O Sztuce, Wydawnictwo Rebis, 2008)
Polecane materiały dostępne w Internecie:
http://www.chart.ac.uk/vlib/
http://www.metmuseum.org/toah/

praktyki zawodowe (w ramach kierunku/przedmiotu), plenery -brak-
wymagania wstępne
wymagania formalne

Zaliczony poprzedni semestr

założenia wstępne

Podstawowa wiedza z historii i historii sztuki

efekty uczenia się
kompetencje społeczne
opiskod

Student posiada umiejętność samooceny, jak też jest zdolny do konstruktywnej krytyki działań na tematy społeczne, naukowe i etyczne w obrębie własnej dziedziny zawodowej

K_K06 (według KRK MINoS)
umiejętności
opiskod

Student potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi w celu analizowania motywów i wzorów twórczych zachowań oraz strategii działań praktycznych w odniesieniu do działalności kulturotwórczej

K_U01 (według KRK MINoS)

Student posiada elementarne umiejętności analityczne i animacyjne, pozwalające na zanalizowanie i konstruowanie prostych procesów kulturotwórczych

K_U03 (według KRK MINoS)

Student potrafi w sposób precyzyjny i spójny, przy użyciu języka specjalistycznego wypowiadać się w mowie i na piśmie oraz przy użyciu różnych kanałów i technik informacyjnych na tematy interpretacji wybranych zagadnień i twórczości w obszarze kultury i sztuki

K_U05 (według KRK MINoS)
wiedza
opiskod

Student zna metodologię oraz elementarną terminologię używaną w naukach o sztuce, kulturze i filozofii. Rozumie jej źródła i zastosowania

K_W01 (według KRK MINoS)

Student zna i rozumie rolę w kształtowaniu świata kultury i cywilizacji poszczególnych dyscyplin i subdyscyplin związanych z edukacją artystyczną – zwłaszcza nauk o sztuce oraz nauk humanistycznych, w tym filozofii kultury i estetyki

K_W03 (według KRK MINoS)


Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych / Animacja Kultury s.4 o 30 1 W 30h
W [Z st.]


Semestr 2017/18-L (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #35.6250