Katalog ECTS

Animacja kultur lokalnych

Pedagog: dr Dorota Grubba-Thiede

Pole Opis
karta przedmiotu (pdf/doc/odt) -brak-
forma/typ zajęć konwersatorium;
język wykładowy polski;
metody i kryteria oceniania

udział w zajęciach i dwa testy z materiałów przerabianych na zajęciach oraz wygłoszony przed grupą 10 minutowy referat dotyczący projektu animacji. Obecność na zajęciach+aktywny udział: 0-5 pkt; Ćwiczenia systematycznie opracowywane na zajęciach [suma]: 2 razy po 0-20 pkt. ; wygłoszenie referatu 0-5 pkt// Łącznie: 50 pkt//skala ocen: 50-46 celujący; 45-40 bardzo dobry; 38-32 dobry; 30-22 dostateczny; 21-0 niedostateczny:

 

Opracowanie autorskiego pisemnego projektu. Proszę syntetycznie opisać:
1. Podmiot animacji kultur lokalnych;
2.Uzasadnienie wyboru wraz z krótką charakterystyką podmiotu;
3. Proponowane hasło/ tytuł towarzyszący projektowi;
4. Miejsca realizacji;
5. Czy działania będą skondensowane np. jednorazowe, czy rozproszone, długofalowe;
6. Jakie osoby będą zaproszone do współpracy + uzasadnienie wyboru;
7. Jakie instytucje zostaną poproszone o wsparcie;
8. Szczegółowy opis projektu animacji.
9. Bibliografia [źródła publikowane, książki, artykuły w tym internetowe oraz niepublikowane, w tym np. materiały archiwalne pozyskane w trakcie kwerend, wywiady przeprowadzone z artystami]

opis przedmiotu

Cel poznawczy: W trakcie zajęć prezentowane będą wybrane strategie animacji kultur lokalnych.
Postulowane będą prace badawczo-analityczne, a także prezentowane strategie animacyjne doceniane w środowiskach opiniotwórczych. Uczestnicy zapoznają się ze spectrum odniesień teoretycznych przedstawionych przez prowadzącą osobę w sposób syntetyczny, z odniesieniami do literatury ujmującej problematykę szerzej.
Cel kształcący: przybliżenie studentowi idei dynamicznego, twórczego i ciągle otwartego na nowe koncepcje animacji kultur lokalnych. Zajęcia argumentowane stopniowo przybliżanymi osobowościami w zakresie przedmiotu, a także badań historyczno-artystycznych i kontekstowych badań kulturoznawczych, z ważnym miejscem samych artystów którzy współtworzą kultur lokalnych.
Cel praktyczny: Uczestnik zajęć zdobywa warsztat do tworzenia, współtworzenia i organizowania animacji kultur lokalnych, poznaje szereg wartościowych odniesień teoretyczno-artystycznych, przydatnych w debiucie zawodowym.

skrócony opis przedmiotu

Uczestnik zajęć zdobywa warsztat do tworzenia, współtworzenia i organizowania animacji kultur lokalnych, poznaje szereg wartościowych odniesień teoretyczno-artystycznych, przydatnych w debiucie zawodowym

sposób realizacji przedmiotu

Bogato ilustrowane wykłady z prezentacjami oraz ćwiczenia i wyjścia do innych instytucji, warsztaty.

zakres tematów

1 a/b. Wprowadzenie do zagadnień animacji kultur lokalnych: o różnorodności i otwartym, ciągle zmiennym polu działań [rzeźba społeczna J. Beuysa, artysta jako antropolog J. Kosutha, Subiektywna linia autobusowa G. Klamana i inne miękkie praktyki na terenie Stoczni Gdańskiej. IS Wyspa/ Modelarnia/ Kolonia Artystów].
2. a/b Dotleniacz J. Rajkowskiej - i inne wybrane projekty partycypacji społecznej. Fenomen Bilbao: transgresja przestrzeni społecznej i "środowiska wizualnego"- architektura Franka o'Gehryego. Konteksty współczesnych teorii społecznych.
3. a/b Analiza działań wspólnotowych w społecznościach o utrudnionym statusie społecznego funkcjonowania'.
4. a/b Od teorii społeczeństwa otwartego i formy otwartej [O. Hansena] do praktyk partycypacyjnych: ważniejsze koncepcje otwarcia społecznego instytucji kultury: od muzeum 'świątyni' do 'sensualnego':(Pontus Hulten). Otwartość jako 'zamknięcie': omówienie problemów Brasilii [1956-1960] jako miasta idealnego.
5. a/b Muzeum Sztuki Kinetycznej w Gelsenkirchen oraz inne projekty animacyjne na terenach Zagłębia Ruhry. Sejny, pogranicze: Działalność animacji kultur lokalnych na terenach 'Pogranicza' i prace naukowe Krzysztofa Czyżewskiego.
6. a/b Historia i działalność Instytutu Henry Moorea w Leeds. Yorkshire Sculpture Park i Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku. Wielopole, wielopole... sztuka Tadeusza Kantora w kontekście miejsca.
7 a/b "Odnalezione w tłumaczeniu", "Europejski poeta wolności", Narracje: działalność Instytutu Kultury Miejskiej w Gdańsku.
8 a/b. Obłaskawianie przestrzeni: miękkie praktyki artystyczne wobec obiektów militarnych: "Muzeum w Bunkrze"= Muzeum Współczesne we Wrocławiu.Jerzy Ludwiński: od Sympozjum w Puławach'66, przez Galerię pod Moną Lisą we Wrocławiu, do koncepcji Muzeum Sztuki Aktualnej i Galerii Punkt;'Miasto jak wspólny pokój - współczesne działania animacyjne w społeczno-urbanistycznych kontekstach'.
9. a/b Pozainstytucjonalne budowanie transnarodowych więzi artystycznych: Józef Robakowski: "Galeria Wymiany" i Inne działania. Międzynarodowe Festiwale Sztuki Efemerycznej w Sokołowsku: animacja ludzi - animacja miejsca [Fundacja In Situ].
10 a/b.Międzynarodowe Biennale w Edynburgu: Projekty Richarda Demarco. Praktyki animacji społecznej Gerharda Blum-Kwiatkowskiego: od Galerii EL w Elblągu do Muzeum w Hünfeld. "Miękkie" praktyki animacji i pedagogiki w animacjach środowiskowych: kontekst Nieistniejącej Pracowni Intermedialnej PI Witosława Czerwonki.
11 a/b. Granice 'Środowiska': Omówienie badań i publikacji Piotra Piotrowskiego w krajach bloku Europy środkowo-wschodniej "Awangarda w cieniu Jałty". Sztuka poczty, międzynarodowe projekty kontrkulturowe, m.in. "Konstrukcje w procesie". Działalność artystów aktywistów. Między galeriami alternatywnymi a autorskimi w kontekście międzynarodowym.
12 a/b. "Nikt nie rozumie Perskich Kotów": młoda scena muzyczna w Teheranie i problematyka możliwości tworzenia w krajach objętych polityką restrykcyjną.
13. "Anonimowe Rzeźby" [pojęcie B. i H. Becher] jako miejsca działań kulturowych [casus postindustrialnych budowli, Wieży ciśnień w Bydgoszczy, Tate Modern w Londynie]. "Wyspy" muzealne?: Amsterdam, Berlin, Wenecja, Gdańsk...
14 a/b. Glob jako środowisko: omówienie idei i artystów wystawy 'Statek kosmiczny ziemia' [kurator Dobrila Denegri]: ekologiczne narracje i praktyki sztuki. Alan Sonfist w Nowym Jorku. Przenikania sztuki i nauki [projekty Ryszarda Kluszczyńskiego].
15 a Międzynarodowy ruch 'odnowy rzemiosł': m.in. Od Lozanny do Pekinu: projekty przywracające splendor tkaninie. wobec praktyk animacji społecznych. b/ Prezentacja referatów, podsumowanie zajęć.

sposób zaliczenia zaliczenie z oceną;
literatura

Antropologia widowisk : zagadnienia i wybór tekstów / oprac. Agata Chałupnik [et al.] ; wstęp i red. Leszek Kolankiewicz, Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2005.//
Coexistence : international conference 5th. June - 7th. June, 2008 Warsaw, Poland = Współistnienie : międzynarodowa konferencja 05.06. - 07.06.2008, Warszawa, Polska / [red. Krzysztof Czyżewski], Warszawa 2009.
Dorota Sieroń-Galusek,Łukasz Galusek, Pogranicze : o odradzaniu się kultury, [aut. fot. Witold Bobryk et al.], Wrocław : Kolegium Europy Wschodniej im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego, 2012.
Krzysztof Czyżewski, Ścieżka pogranicza / The path of the borderland, Adres wydaw. Sejny/Sitka: Borderland Publishing House, 2001
Pedagogika miejsca, pr. zbiorowa pod red. Marii Mendel, Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej Edukacji TWP, Wrocław, 2006.
Obraz, przestrzeń, popkultura : inspiracje badawcze w polu pedagogiki społecznej, red. Marek Ejsmont, Beata Kosmalska, Maria Mendel; Seria Człowiek, Środowisko Życia, Edukacja, Toruń 2009.
Maria Mendel: Wspólny Pokój Gdańsk. Miejskie modi co-vivendi w badaniu metodą Krytycznej Historii Miasta, w: Miasto jak wspólny pokój. Gdańskie modi co-vivendi, pr. zb. pod red. prof. Marii Mendel, Gdańskie Towarzystwo Naukowe, IKM w Gdańsku 2016, s. 11-48, Repozytorium Instytutu Kultury Miejskiej w Gdańsku, http://repozytorium.ikm.gda.pl/items/show/138.
Dorota Grubba-Thiede: „…dotykanie spraw ledwie przeczutych”. Wybrane działania trójmiejskich artystów w otwartej, społecznej przestrzeni, [w:] Miasto jak wspólny pokój. Gdańskie modi co-vivendi, pr. zb. pod red. prof. Marii Mendel, Gdańskie Towarzystwo Naukowe, IKM w Gdańsku 2016,| s. 347-411, + il. od 18-73: Repozytorium Instytutu Kultury Miejskiej w Gdańsku, http://repozytorium.ikm.gda.pl/items/show/138
Józef Kozielecki, Transgresja i kultura, Warszawa 1997/ 
Jean Duvignaud, Socjologia sztuki, tł. Irena Wojnar, PWN Warszawa 1970.// 
Jean Duvignaud, Dar z niczego : o antropologii święta, przekł. Łada Jurasz-Dudzik ; posł. do wyd. pol. Leszek Kolankiewicz, Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2011.
Chadwick Whitney, Kobiety, sztuka i społeczeństwo, przełożyła Ewa Hornowska, Poznań 2015

praktyki zawodowe (w ramach kierunku/przedmiotu), plenery -brak-
wymagania wstępne
wymagania formalne -brak-
założenia wstępne -brak-
efekty uczenia się
kompetencje społeczne
opiskod

Student ma przekonanie o wartości podejmowania działań upowszechniających i animujących kulturę i sztukę w środowisku społecznym i rozumie własną odpowiedzialność zawodową w tym zakresie

Jest przygotowany do aktywnego uczestnictwa w grupach, organizacjach i instytucjach realizujących działania kulturotwórcze.


K_K02, K_K07,
umiejętności
opiskod

Student osiąga wysoki poziom umiejętności precyzyjnej i konstruktywnej wypowiedzi w mowie, na piśmie oraz przy użyciu nowoczesnych kanałów i technik informacyjnych, dotyczącej analizy, krytyki i interpretacji zagadnień w obszarze kultury i sztuki

Potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje profesjonalne umiejętności korzystając z różnych źródeł i nowoczesnych technologii.

K_U05, K_U06
wiedza
opiskod

Student posiada pogłębioną wiedzę dotyczącą roli poszczególnych dyscyplin związanych z edukacją artystyczną w kształtowaniu świata kultury i cywilizacji – zwłaszcza nauk o sztuce oraz nauk humanistycznych, w tym filozofii kultury i estetyki

K_W02


Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych / Animacja Kultury s.4 o 30 1 Ćw 30h
Ćw [Z st.]


Semestr 2017/18-L (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #35.6251