Katalog ECTS

Wprowadzenie do animacji obrazu

Pedagog: mgr Łukasz Kasprowicz

Pole Opis
karta przedmiotu (pdf/doc/odt) -brak-
forma/typ zajęć ćwiczenia;
język wykładowy polski;
metody i kryteria oceniania -brak-
opis przedmiotu

Przedmiot ma wprowadzić studentów do szeroko rozumianej animacji obrazu. Podczas zajęć studenci nabędą

umiejętności montażu materiałów wideo oraz składania animacji poklatkowej.

Zapoznają się ze sposobami animacji, nabędą umiejętności animowania warstw 2D w programie After Effects.

Rozszerzą wiedzę odnośnie historii animacji oraz współczesnych jej trendów oraz nabędą wiedzę odnośnie montażu - rodzaje perspektyw,

rodzaje planów filmowych, zasady cięcia materiałów wideo.

skrócony opis przedmiotu

Nabycie umiejętności montażu wideo oraz animowania obrazu cyfrowego. Nabycie wiedzy odnośnie Antologii Polskiej Animacji oraz Polskiej Animacji Eksperymentalnej.

sposób realizacji przedmiotu

Praca ze studentami,forma zajęć - ćwiczenia, których celem jest nauka programu pozwalającego zrealizować wcześniej przedstawione zadania. Podczas zajęć będę przedstawiać również Antologię Polskiej Animacji i Antologię Polskiej Animacji Eksperymentalnej.

zakres tematów

1. Found footage – przemontowanie gotowych, znalezionych materiałów wideo i przedstawienie własnej koncepcji artystycznej. (Praca wideo, technika montaż)

2. Animacja poklatkowa z dźwiękiem. Temat: „Pomiędzy”

sposób zaliczenia zaliczenie z oceną;
literatura -brak-
praktyki zawodowe (w ramach kierunku/przedmiotu), plenery

Nie dotyczy

wymagania wstępne
wymagania formalne

zdolność pracy w programie Adobe Affter Effects. 

założenia wstępne

Umiejętność obsługi kamery wideo oraz aparatu cyfrowego.

efekty uczenia się
kompetencje społeczne
opiskod

Samodzielne podejmowanie decyzji. Umiejętność negocjacji i organizacji.

Świadomy swojego poziomu wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego doskonalenia zawodowego i osobistego.

Realizuje samodzielnie koncepcje oraz działania artystyczne i animacyjne oparte na integracji wiedzy z różnych dziedzin i doświadczenia z zakresu mechanizmów psychologicznych.

Posiada umiejętność samokrytyki własnych dokonań twórczych, jak też jest zdolny do budowania konstruktywnej krytyki działań kulturotwórczych, edukacyjnych i animacyjnych w obrębie szeroko pojmowanej kultury.

W sposób świadomy i profesjonalny potrafi zaprezentować działalność artystyczną własną, a także osób trzecich.

K_K01 K_K03 K_K06 K_K08
umiejętności
opiskod

Podczas semestru studenci poznają program Adobe Premiere niezbędny podczas tworzenia montaży wideo. Dowiedzą się jak stosować efekty, stworzyć kształty od podstaw, pracować z tekstem.

Umiejętności:

Posiada rozwinięte umiejętności analityczne i animacyjne, pozwalające na zanalizowanie i konstruowanie procesów kulturotwórczych oraz kreatywne animowanie pracy nad rozwojem uczestników procesów upowszechniania kultury.

Rozwijanie umiejętności technicznych i warsztatowych potrzebne do świadomego realizowania różnych koncepcji artystycznych.

Kontynuuje rozwój umiejętności warsztatowych potrzebnych do profesjonalnej publicznej prezentacji własnych realizacji artystycznych o wybranym charakterze.

K_U03 K_U07 K_U09
wiedza
opiskod

Nabycie wiedzy w zakresie montażu wideo. Zdobycie wiedzy odnośnie Antologii Polskiej Animacji i Antologii Polskiej Animacji Eksperymentalnej.

Dokonywanie wyborów działań twórczych o wysokim stopniu oryginalności w odniesieniu do wiedzy z zakresu historii sztuki i związanych z nimi tradycji twórczych.  

Rozwijanie wiedzy dotyczącej wzorców historyczno-kulturowych i formalnych elementów budowy dzieła plastycznego oraz technologii ich wykonywania, które w sposób świadomy odnosi do działań twórczych. 

K_W08 K_W07


Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych / Animacja Kultury s.4 o 30 1 Ćw 30h
Ćw [Z st.]


Semestr 2017/18-L (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #35.6252