Katalog ECTS

Wprowadzenie do scenografii

Pedagog: dr Marzena Wojciechowska Orszulak

Pole Opis
karta przedmiotu (pdf/doc/odt) -brak-
forma/typ zajęć ćwiczenia;
język wykładowy polski;
metody i kryteria oceniania

Zaliczenie z oceną
Aktywność i obecności na zajęciach obowiązkowe – komentarze do lektur; projekty powiązane z treścią zajęć w tym notatniki kulturalne ; kolokwium
Zaliczenie na ocenę dostateczną:
( kolokwium – pytania z zakresu problematyki zajęć oraz indywidualnych lektur); próba podjęcia projektów
Na ocenę db – zaliczone kolokwium na poziomie db; znajomość lektur ; zadania zaliczone na ocenę dobrą
Na ocenę bdb - zaliczone kolokwium oraz znajomość lektur na poz. bdb; zaliczone zadania pracy indywidualnej i zespołowej – na ocenę bdb

opis przedmiotu

cel poznawczy;
zna i rozumie rolę w kształtowaniu świata kultury i cywilizacji poszczególnych dyscyplin i subdyscyplin związanych z edukacją artystyczną

cel kształcący;
dysponuje umiejętnościami technicznymi i i warsztatowymi potrzebnymi do świadomego tworzenia i realizowania własnych koncepcji artystycznych

cel praktyczny;
uczestniczy w życiu kulturalnym, korzystając z różnych mediów i z różnych jego form

skrócony opis przedmiotu

Poznanie podstaw funkcjonowania scenografii teatru i filmu jako zjawisk sztuki. Konstruowanie interdyscyplinarnych projektów, odwołujących się do korespondencji ww. sztuk

sposób realizacji przedmiotu

Ćwiczenia z elementami konwersatorium i wykładu. Formy poglądowe i opisowe.Panele dyskusyjne. Zajęcia projektowo-warsztatowe. Wyjście do pracowni scenograficznej.

zakres tematów

Organizacja i planowanie pracy; omówienie wymagań i warunków zaliczenia.
Wprowadzenie do scenografii
Specyfika funkcjonowania scenografii w teatrze i filmie.
Krytyczna analiza reprezentatywnych dzieł i zjawisk (P.Greenaway, T.Kantor, S.Paradżanow )
Konwencje i kierunki scenograficzne.
Polska szkoła scenografii .Nowe media na współczesnej scenie.
Wyjście do pracowni scenograficznej
Podstawy projektowania. Tworzenie własnych projektów scenograficznych.
Omówienie prac i uczestnictwa w życiu kulturalnym.

sposób zaliczenia zaliczenie z oceną;
literatura

Grotowski Jerzy, Ku teatrowi ubogiemu, Instytut im. Jerzego Grotowskiego 2007;.
Limon Jerzy,Piąty wymiar teatru, Słowo/Obraz Terytoria 2006;
Pleśniarowicz Krzysztof, Kantor Artysta końca wieku, Wyd. Dolnośląskie 1997;
Płażewski Jerzy, Język filmu, Książka i Wiedza 1982;.
Bablet Denis,Rewolucje sceniczne XX wieku, IW 1980;
Brzozowski Stefan, Oświetlenie Dżwięk Dekoracje Techniczny warsztat teatralny, COMUK 1976;
Godlewska Joanna,Najnowsza historia teatru polskiego,Siedmioróg 1999;
Pożakowska Jadwiga,Pół wieku z teatrem Wystawa scenografii, Muzeum Narodowe w Gdańsku 2002;
Rembowska Aleksandra, Teatr Tańca Piny Bausch,Trio 2009;
Strzelecki Zenobiusz, Kierunki scenografii współczesnej, PWN 1970;
Strzelecki Zenobiusz, Scenografia-projektowanie wstępne, COUK 1975;
Amalgamaty sztuki Intermedialne uwikłania teatru pr.zbior., Słowo/Obraz Terytoria 2011;
Polska plastyka teatralna pr.zbior., Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk 1991;
Szukając von Triera, pr.zbior., Rabid 2000.

praktyki zawodowe (w ramach kierunku/przedmiotu), plenery

brak

wymagania wstępne
wymagania formalne

Elementy wiedzy o kulturze i sztuce w ramach historii sztuki

założenia wstępne

Podstawy wiedzy o kulturze; w tym znajomość najważniejszych polskich zjawisk teatralnych I filmowych oraz bieżącego kalendarza imprez kulturalnych

efekty uczenia się
kompetencje społeczne
opiskod

uczestniczy w życiu kulturalnym, korzystając z różnych mediów i z różnych jego form

K_K09,H1A_K06
umiejętności
opiskod

dysponuje umiejętnościami technicznymi i i warsztatowymi potrzebnymi do świadomego tworzenia i realizowania własnych koncepcji artystycznych

K_U07,A1A_U14,15,16,19
wiedza
opiskod

zna i rozumie rolę w kształtowaniu świata kultury i cywilizacji poszczególnych dyscyplin i subdyscyplin związanych z edukacją artystyczną 

K_W03, H1A_W01,4,5,6


Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych / Animacja Kultury s.4 o 30 1 W 30h
W [Z st.]


Semestr 2017/18-L (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #35.6253