Katalog ECTS

Organizacja i techniczne aspekty działań animacyjnych

Pedagog: mgr Anna Włodarska-Zamiara

Pole Opis
karta przedmiotu (pdf/doc/odt) -brak-
forma/typ zajęć wykład;
język wykładowy polski;
metody i kryteria oceniania

1. Obecność oraz aktywność na zajęciach. Osoby nieobecne na zajęciach, zobowiązane są do wykonania poszczególnych ćwiczeń przeprowadzanych w ramach programu przedmiotu. (max. trzy nieobecności)
2. Podstawowa znajomość tematów (pojęć, zagadnień i definicji) z tekstów oraz zagadnień z zajęć (wejściówki).
3. Analiza teksów źródłowych podczas zajęć.
4. Wykonanie ćwiczeń warsztatowych podczas zajęć.
5.Wykonanie postera związanego z opracowywanym projektem animacyjnym. Przedstawienie postera wraz z omówieniem projektu animacyjnego (według poszczególnych punktów omawianych podczas zajęć) powinno się odbyć nie później niż 14.05.2018r. Projekt posteru powinien zostać przesłany do wykładowcy (mail) nie później niż dwa dni przed prezentacją.
6. Studenci posiadający więcej niż trzy nieobecności zobowiązani są do napisania testu z materiałów źródłowych i z zakresu tematycznego zajęć (również Studenci posiadający ITS/IPS). A także uzupełnienie zadań z poszczególnych zajęć. (termin zostanie ustalony wraz z wykładowcą przy czym Student powinien przystąpić do testu i uzupełnić zaległości nie później niż 21.05.2018r.)
Każde zadanie przesłane po terminie wskazanym w zaliczeniu otrzymuje wyjściowo o pół stopnia niżej, natomiast każdy tydzień opóźnienia, to jeden stopień niżej od wyjściowej oceny (5).

opis przedmiotu

Cel poznawczy: (planowane efekty w zakresie wiedzy)

Student(ka) poznaje różne rodzaje działań artystyczno-animacyjnych omówione na przykładach. Celem zajęć jest uświadomienie specyfiki organizacji tych działań w zależności od grup docelowych, miejsca, zasięgu i złożoności projektu. Uczy się odpowiedzialnie planować projekt animacyjny, biorąc pod uwagę jego aspekty merytoryczne, organizacyjne, promocyjne oraz finansowe.

Cel kształcący: (planowane efekty w zakresie umiejętności)

Student(ka) uczy się umiejętnie dobierać charakter działań animacyjnych do potrzeb danej społeczności. Jest świadomy(a) konieczności budowania sieci kontaktów w danym środowisku, zarówno ze społecznością, do której skierowane jest działanie, jak i z instytucjami, które mogą być pomocne przy jego realizacji. Student(ka) uczy się pracy w grupie, konstruktywnej dyskusji oraz dzielenia się zadaniami w ramach projektu. Zyskuje świadomość odpowiedzialności za powierzone mu/jej przez grupę zadania. Rozumie, iż jego/jej praca jest częścią większego projektu i należy ją konsultować z innymi członkami zespołu.

Cel praktyczny: (Planowane kompetencje społeczne)

Student(ka) świadomy(a) jest konieczności organizowania działań artystyczno-animacyjnych i edukacji poprzez sztukę. Zna rolę działań artystyczno-animacyjnych w rozwoju osobowości uczestników jak i własnego rozwoju zawodowego. Podchodzi twórczo do podejmowanych działań, korzystając z szerokiego spektrum informacji o sztuce, kulturze oraz procesach społecznych. Potrafi zorganizować pracę własną i innych w ramach podejmowanych działań animacyjnych. Ma świadomość konieczności współpracy i dialogu z innymi członkami zespołu przy powstawaniu projektów. Przy realizacji projektów pamięta o przestrzeganiu zasad etyki zawodu animatora kultury.

skrócony opis przedmiotu

Przygotowanie do prowadzenia działań animacyjnych pod kątem kwestii organizacyjnych i technicznych.

sposób realizacji przedmiotu

Wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, praca w grupach nad wybranymi zagadnieniami z zakresu przedmiotu.

zakres tematów

1. Przedstawienie założeń przedmiotu. Omówienie warunków zaliczenia. Wstępnie omówienie założeń organizacji projektów animacyjnych. Aplikowanie.
2. Projekt…czyli? Regulaminy.
3. Deadline. Omówienie założeń projektu animacyjnego. Wstępne przedłożenie idei, roboczego tematu/tytułu wykonywanego w ramach zadania zaliczeniowego wniosku oraz przedstawienie obszaru projektu.
4. Entuzjazm. Kreatywność. Etapy pracy nad projektem animacyjnym.
5. Intuicja i Inwestycja. Finanse w projektach. Jak kosztorysować? Przedstawienie przez studentów celów i grupy docelowej oraz składowych elementów projektu wykonywanego w ramach zadania zaliczeniowego.
6. Kooperacja. Możliwości pozyskiwania partnerów w projektach animacyjnych.
7. Ekonomia. Opłacalność. Harmonogram zadania. Zebranie informacji o projektach podobnych w założeniach. Omówienie różnic i podobieństw.
8. Omówienie kolejnych etapów pomysłów studentów na projekt animacyjny.
9. Widoczność – czyli identyfikacja graficzna, dostosowanie reklamy, informacji do rodzaju projektu, grupy docelowej. Omówienie propozycji na przykładzie znalezionych podobnych przedsięwzięć (w tym również portfolio).
10. Obieg informacji, czyli patronaty medialne, noty informacyjne.
11. Przygotowanie “planu B” - jak postępować jeśli któryś z elementów organizacji zawiedzie (ludzie, sprzęt, pogoda itp.).
12. Organizacja prezentacji projektu (plan wernisażu, program festiwalu, konferencji, promocja książki). Dokumentacja – archiwizacja relacji z mediów o projekcie. Omówienie sposobów dokumentacji projektu i ich adekwatności do charakteru przedsięwzięcia.
13. Przedstawienie przez studentów efektów pracy nad posterem.
14. Rozliczenie i sprawozdania. Ewaluacja.
15. Zaangażowanie, albo zamiast zakończenia. W obronie projektu.

 

sposób zaliczenia zaliczenie z oceną;
literatura

Literatura obowiązkowa:
1. Wiesław Karolak, Projekt edukacyjny - projekt artystyczny, wyd. Jedność, Kielce 2005.
2. Inkubator Kultury. Poradnik Animatora Kultury, wyd. Warsztaty Kultury, Lublin 2012
http://kulturaenter.org/uploads/2013/05/Poradnik-Animatora-Kultury.pdf
3. Magdalena Góralska, Anna Pietraszko, Karol Wittels, Animator Kultury. Realizowanie projektów artystycznych w przestrzeni publicznej. Wyd. Fundacja Obserwatorium - Animacja Kultury 2011
http://www.platformakultury.pl/files/2012-01-26/2721_1.pdf


Literatura uzupełniająca:
1. Anna Chodkowska, Anna Czyżewska, Anna  Koc-Wittels (i in.) ARAA - Akademia Rozwoju Animacyjnej Aktywności
http://etnograficzna.pl/wp-content/uploads/2013/12/ARAA2013_publikacja.pdf
2. Profesjonalny menedżer w NGO # 2
http://www.platformakultury.pl/files/2011-11-09/podrecznik_pmngo2.pdf
3. Dragan Klaić, Mobilność wyobraźni. Międzynarodowa współpraca kulturalna. Przewodnik,  Wyd.: Narodowy Instytut Audiowizualny, Fundacja Nowej Kultury Bęc Zmiana, Warszawa 2011.

praktyki zawodowe (w ramach kierunku/przedmiotu), plenery

Nie dotyczy.

wymagania wstępne
wymagania formalne

Zaliczony semestr 3

założenia wstępne

Ogólna orientacja w podstawach historii sztuki oraz wiedzy o kulturze. Orientacja w aktualnościach kulturalnych.

efekty uczenia się
kompetencje społeczne
opiskod

-realizuje własne koncepcje artystyczne i działania animacyjne w oparciu o samodzielną analizę i interpretację informacji, wiedzę z zakresu sztuki i kultury, sztuk plastycznych, wyobraźnię, ekspresję i intuicję oraz własne doświadczenie

(K_K03)

-posiada umiejętność współpracy podczas realizacji zespołowych zadań animacyjnych, organizacyjnych i artystycznych związanych z rozmaitymi przedsięwzięciami kulturalnymi

(K_K08)
umiejętności
opiskod

-posiada elementarne umiejętności analityczne i animacyjne, pozwalające na zanalizowanie i konstruowanie prostych procesów kulturotwórczych

(K_U03)

-ma podstawowe umiejętności w zakresie komunikacji interpersonalnej i współdziałania w grupie w ramach prac zespołowych

(K_U04)
wiedza
opiskod

-rozpoznaje różnorodność objawów życia społecznego, w tym rodzaje i funkcje struktur oraz instytucji społecznych, w perspektywie pochodzenia z różnych środowisk i kultur

(K_W04)

-zna podstawowe mechanizmy procesów komunikowania interpersonalnego i społecznego - roli w nich sztuki i mediów

(K_W06)


Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych / Animacja Kultury s.4 o 30 1 W 30h
W [Z st.]


Semestr 2017/18-L (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #35.6254