Katalog ECTS

Wprowadzenie do projektowania graficznego i typografii

Pedagog: -brak-

Pole Opis
karta przedmiotu (pdf/doc/odt) -brak-
forma/typ zajęć ćwiczenia;
język wykładowy polski;
metody i kryteria oceniania

Zaliczenia przedmiotu na podstawie poziomy zrealizowanej pracy na zadany temat.
Oceny :
dostateczna – praca zrealizowana przez studenta poprawnie wg zadanych wytycznych
dostateczny plus – praca zrealizowana przez studenta wskazuje, że poczynił on nieznaczny postęp w obeznaniu z technikami cyfrowej obróbki obrazu
dobry – praca studenta pokazuje że poczynił on spory postęp w obeznaniu z technikami cyfrowej obróbki obrazu oraz jego wiedza z tego zakresu jest na wystarczającym poziomie
dobry plus – praca studenta zdradza większe zaangażowanie w naukę przedmiotu
bardzo dobry – praca wykonana przez studenta pokazuje biegłość w posługiwaniu się technikami cyfrowej obróbki obrazu i jednocześnie zaangażowanie w dalsze rozwijanie tych umiejętności
bardzo dobry puls – praca studenta na poziomie bardzo dobry ale student pokazał też spory postęp w świadomości czym jest projektowanie graficzne

opis przedmiotu

- Cel poznawczy:
Poznanie podstawowych pojęć i nomenklatury związanej z projektowaniem graficznym i typografią.
Poznanie podstawowych zasad łamania tekstu i składu publikacji.

- Cel kształcący:
Umiejętność samodzielnego zaprojektowania podstawowych form graficznych.

- Cel praktyczny:
Umiejętność oceny i zweryfikowania poprawności zlecanych prac graficznych.

skrócony opis przedmiotu

Celem przedmiotu jest zapoznanie słuchaczy z podstawowymi pojęciami i problematyką związaną z projektowaniem grafiki użytkowej i typografią. Wiedza ta ma pozwolić na samodzielne, wykonywanie i ocenianie prac graficznych.

sposób realizacji przedmiotu

Wykład ilustrowany slajdami, dyskusja.
Korekty realizowanych przez studentów projektów.

 

zakres tematów

Podstawowe pojęcia z zakresu projektowania graficznego.
Podstawowe pojęcia typograficzne.
Zarysowanie problematyki druku.
Struktura podstawowych form graficznych.
Samodzielne projektowanie podstawowych form graficznych.
Indywidualne konsultacje.

sposób zaliczenia egzamin; zaliczenie z oceną;
literatura

Bibliografia obowiązkowa:
Felici James, „Kompletny przewodnik po typografii.”,wyd. Słowo/obraz terytoria 2009,
Forssman Friedrich, Hans Peter Willberg, „Pierwsza pomoc w typografii”,wyd.Słowo/obraz terytoria 2008
Mrowczyk Jacek, „Niewielki słownik typograficzny”, wyd. Słowo/obraz terytoria 2008 ,

Bibliografia dodatkowa:
Kwaśny Aleksander, „DTP. Księga eksperta”, wyd. Helion 2002,

praktyki zawodowe (w ramach kierunku/przedmiotu), plenery

Nie dotyczy

wymagania wstępne
wymagania formalne

Warunkiem przystąpienia do udziału w zajęciach jest kwalifikacja na studia.

założenia wstępne

Punktem wyjścia do realizacji treści przedmiotu, jest wcześniej nabyta wiedza z zakresu projektowania graficznego i typografii.

efekty uczenia się
kompetencje społeczne
opiskod

realizuje własne koncepcje artystyczne i działania animacyjne w oparciu o samodzielną analizę i interpretację informacji, wiedzę z zakresu sztuki i kultury, sztuk plastycznych, wyobraźnię, ekspresję i intuicję oraz własne doświadczenie

K_K03

ma przekonanie o wadze zachowania się w sposób profesjonalny i przestrzegania zasad etyki

K_K05

posiada umiejętność samooceny, jak też jest zdolny do konstruktywnej krytyki działań na tematy społeczne, naukowe i etyczne w obrębie własnej dziedziny zawodowej

K_K06
umiejętności
opiskod

ma podstawowe umiejętności w zakresie komunikacji interpersonalnej i współdziałania w grupie w ramach prac zespołowych

K_U04

dysponuje umiejętnościami technicznymi i warsztatowymi potrzebnymi do świadomego tworzenia i realizowania własnych koncepcji artystycznych

K_U07

opanował warsztat potrzebny do profesjonalnej publicznej prezentacji własnych realizacji artystycznych o wybranym charakterze

K_U09
wiedza
opiskod

posiada podstawową wiedzę dotyczącą wzorców historyczno-kulturowych oraz formalnych elementów budowy dzieła plastycznego, technologii i realizacji prac plastycznych oraz środków ekspresji twórczej

K_W07

dokonuje wyborów działań twórczych w odniesieniu do znanych stylów w sztuce i związanych z nimi tradycji twórczych

K_W08


Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych / Animacja Kultury s.4 o 30 2 Ćw 30h
Ćw [Z st.]


Semestr 2017/18-L (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #35.6255