Katalog ECTS

Intermedia

Pedagog: dr Iwona Zając

Pole Opis
karta przedmiotu (pdf/doc/odt) -brak-
forma/typ zajęć ćwiczenia;
język wykładowy polski;
metody i kryteria oceniania

Podstawowe kryteria oceny to: stosunek do przedmiotu (uczestnictwo w zajęciach, zaangażowanie, kreatywność).
Wykłady i ćwiczenia indywidualne i grupowe, realizacja zadań o różnym poziomie trudności. Zaliczenie na ocenę na podstawie ocen cząstkowych uzyskanych w trakcie semestru.

Obecność na zajęciach aktywny udział: 0-4 pkt; Przygotowanie prezentacji o artystce/artyście intermedialnym 0-6 pkt, aktywność pozaakademicka związana z realizowaniem własnych koncepcji artystycznych lub czynny udział w wydarzeniach artystycznych 0-2 pkt, zrealizowanie szablonu zawierającego znak i liternictwo, oraz jego wydruku z zastosowaniem jednego koloru 0-7 pkt, stworzenie wspólnej pracy łączącej szablony danej grupy, zastosowanie szablonu do multiplikacji oraz wydruku z zastosowaniem paru kolorów 0-7 pkt.

 

Łącznie: 26 pkt//skala ocen: 26-24 celujący; 23-20 bardzo dobry, 19-16 dobry, 15-11 dostateczny, 10-0 niedostateczny

 

opis przedmiotu

Cel poznawczy:

Przekazanie podstawowej wiedzy dotyczącej formalnych elementów budowy dzieła plastycznego, technologii i realizacji prac plastycznych oraz środków ekspresji twórczej. Analiza sposobu łączenia mediów oraz umiejętność wyboru działań twórczych w odniesieniu do znanych stylów w sztuce i związanych z nimi tradycji twórczych.

Cel kształcący:

Samodzielność w zdobywaniu wiedzy i korzystaniu z różnych źródeł. Wykształcenie zdolności animacyjnych, pozwalających na zanalizowanie i konstruowanie prostych procesów kulturotwórczych.

Wykształcenie umiejętności współdziałania w grupie w ramach prac zespołowych. Rozwój wrażliwości artystycznej.

Cel praktyczny:

Zdobycie podstawowej wiedzy technologicznej dotyczącej szablonuPorównanie pracy indywidualnej i w zespole. Wykształcenie potrzeby ciągłego rozwoju zawodowego i osobistego.

skrócony opis przedmiotu

Utrwalanie nabytych wcześniej umiejętności i zachęcanie do zdobywania nowych. Poszerzenie wiedzy o intermediach. Porównanie różnorodnych technik i sposobów ich łączenia. Wprowadzenie studenta w obszar wykorzystywania techniki szablonu. Realizacja indywidualnych i grupowych projektów rozwijających kreatywność i samodzielność. Pogłębianie wiedzy na temat własnych umiejętności i zainteresowań.

sposób realizacji przedmiotu

Wykonanie prac na zadane tematy w ramach zajęć oraz w poza zajęciami, omawianie zrealizowanych prac, otwarta dyskusja.

Analiza sposobu łączenia mediów. 

Warsztaty, ćwiczenia, zapoznanie się z techniką szablonu.

Współpraca z instytucjami kultury.

 

zakres tematów

Intermedia, tworzenie prezentacji, szablon i jego wykorzystanie w pracy indywidualnej i zespołowej, pogłębienie wiedzy dotyczącej przestrzeni publicznej traktując to jako niezbędny etap w procesie artystycznego rozwoju oraz jako bazę technicznych możliwości.

Realizacja ćwiczeń tematycznych mających na celu szukanie indywidualnych form przekazu będących odpowiedzią na zadany temat oraz będących alternatywną formą własnej wypowiedzi artystycznej.

sposób zaliczenia zaliczenie z oceną;
literatura

1. Higgins Dick, Nowoczesność od czasu postmodernizmu oraz inne eseje,  wybrane fragmenty, słowo/obraz/terytoria, 2000.

2. Sarzyński Piotr, Wrzask w przestrzeni. Dlaczego w Polsce jest tak brzydko?, wybrane fragmenty, Polityka, Warszawa, 2012.

3. Springer Filip, Wanna z kolumnadą. Reportaże o polskiej przestrzeni, wybrane fragmenty, Czarne, Wołowiec, 2013.

Literatura dotycząca szablonu. Student powinien interesować się publikacjami z zakresu sztuki najnowszej.

praktyki zawodowe (w ramach kierunku/przedmiotu), plenery

nie dotyczy

wymagania wstępne
wymagania formalne

brak

założenia wstępne

Wiedza z zakresu łączenia pogranicza sztuki z mediami.

efekty uczenia się
kompetencje społeczne
opiskod

Rozumie potrzebę ciągłego rozwoju zawodowego i osobistego.

K_K01

Realizuje własne koncepcje artystyczne i działania animacyjne w oparciu o samodzielną analizę i interpretację informacji, wiedzę z zakresu sztuki i kultury, sztuk plastycznych, wyobraźnię, ekspresję i intuicję oraz własne doświadczenie.

K_K03
umiejętności
opiskod

Potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę korzystając z różnych źródeł i łącząc różne media.

 

K_U02

Ma podstawowe umiejętności w zakresie komunikacji interpersonalnej i współdziałania w grupie w ramach prac zespołowych.

K_U04
wiedza
opiskod

Zna podstawowe mechanizmy procesów komunikowania interpersonalnego i społecznego - roli w nich sztuki i mediów.

K_W06


Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych / Animacja Kultury s.6 o 30 3 Ćw 30h
Ćw [Z st.]


Semestr 2017/18-L (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #35.6262