Katalog ECTS

Krytyka artystyczna

Pedagog: dr Zbigniew Mańkowski

Pole Opis
karta przedmiotu (pdf/doc/odt) -brak-
forma/typ zajęć konserwatorium;
język wykładowy polski;
metody i kryteria oceniania

1. Obowiązkowa obecność na zajęciach – lista obecności;                 

2. Zaliczone kolokwium ( 3 pytania z zakresu problematyki zajęć oraz  1 z zakresu indywidualnych lektur - każde pytanie 10 pkt.);

Ocenianie: Na ocenę niedost – nie zal. Kolokwium, brak znajomości lektur indywidualnych - mniej niż 21 pkt. ;Na ocenę dost – zal. kolokwia na poz. dost.;  znajomość lektur ( minimum 3), 22- 28/ 29-30 - dst+; Na ocenę db – zaliczone kolokwium na poziomie db; znajomość lektur  (minimum  5 lektur), 31-35/ 36-37 - db+;  Na ocenę bdb - zaliczone kolokwium na poz. bdb i praca pisemna – esej krytyczny/ recenzja( po ustaleniu z wykładowcą), 38-40.

opis przedmiotu

Poznanie i zrozumienie najważniejszych elementów tworzących postawy praktyki krytycznej: uwarunkowania wartościowania praktyk twórczych i artystycznych; świadomość krytyczna – wiedza na temat, jak się tworzy tekst krytyczny;
Tworzenie podstaw bazy teoretycznej dla pracy studenta oraz umiejętność krytycznego spojrzenia na działania artystyczne – krytyczna reakcje ; tworzenie podstawowego języka krytycznego (tworzenie prostych tekstów krytycznych).
Tworzenie dłuższych świadomych wypowiedzi krytycznych -  ustnych i pisemnych, prezentowanie ich w środowisku lokalnym ( grupa, forum internetowe). Praktykowanie etyki krytycznej (dystans krytyczny, dialog z praktykami artystycznymi).skrócony opis przedmiotu


Całość dotyczy przeglądu najważniejszych tematów i problemów krytyki nowoczesnej i współczesnej;  a także wiąże się z poszukiwaniem korzeni źródeł i tożsamości krytyki współczesnej; odnosi się do analizy i interpretacji tekstów krytycznych najważniejszych twórców krytyki; w konsekwencji prowadzi do budowania świadomości warsztatu krytyka  i najważniejszych problemów, które tworzą praktykę krytyczną.

sposób realizacji przedmiotu

Konwersatorium z elementami wykładu;  prezentacje multimedialne; dyskusja, polemika; komentarze ustne i pisemne; ćwiczenia lekturowe; wyjścia do galerii i na wystawy; prowokacje wizualne i poglądowe skłaniające do krytycznego myślenia.zakres tematów

zakres tematów
1.Planowanie pracy na semestr – warunki zaliczenia i prezentacja programu zajęć; wybory i propozycje studentów; wspólne konstruowanie planu pracy.2. Wprowadzenie: abc krytyki; postawa krytyczna.

3. Współczesne problemy krytyki artystycznej: ocena, wartościowanie krytyczne; praktyki krytyczne. 

4-5. Język i języki współczesnej krytyki artystycznej- na przykładach.

6-7.  Spojrzenia na źródła krytyki nowoczesnej – od Ch. Baudelaire’a, W.  Benjamina do J. Bergera.                           

8-9. Tworzenie tekstu krytycznego – ćwiczenia z wartościowania i oceny praktyk krytycznych – na podstawie bieżących wystaw.

10-11. Krytyka artystyczna wobec filmu i teatru – analiza i krytyka wybranych filmów / spektakli teatralnych.

12-14.  Podstawy warsztatu krytyka: języki współczesnej krytyki. Konstruowanie języka krytycznego; Język, styl, forma pracy krytycznej – ćwiczenia praktyczne. Periodyki i pisma krytyczne z dziedziny krytyki, np. „Estetyka i Krytyka”, „Pokaz” i inne (do wyboru).          

15. Wybrane tematy i problemy współczesnej krytyki artystycznej - podsumowanie zajęć. Analiza i ocena prac studentów.

sposób zaliczenia zaliczenie z oceną;
literatura

Podstawowa:

1.    Berger J., O patrzeniu, Aletheia, 1999;

2.    Claire J., De immundo, Słowo/Obraz Terytoria 2007; 

3.    Greenberg C., Obrona modernizmu. Wybór esejów, Universitas, 2006;  

4.    Juszczak W., Wędrówka do źródeł,Słowo/Obraz Terytoria, 2009;

5.    Porębski M., Krytycy i sztuka, Wydawnictwo Literackie, 2004

Uzupełniająca:

 

1.    Czapski J., Patrząc, Znak, 1996;

2.    Czerni K., Rezerwat sztuki, Znak, 2008;

3.    Piotrowski P., Agorafilia. Sztuka i demokracja w postkomunistycznej Europie, Wydawnictwo Rebis, 2011;

4.    C. Freeland, Czy to jest sztuka? Wprowadzenie do teorii sztuki, Rebis, Poznań 2004;

5.    Rottenberg, A. Sztuka w Polsce 1945- 2005, Wydawnictwo Stentor, 2007;

6.    S. Thornton, Siedem dni w świecie sztuki, Propaganda, Warszawa 2011.

praktyki zawodowe (w ramach kierunku/przedmiotu), plenery

nie dotyczy

wymagania wstępne
wymagania formalne

zaliczony semestr poprzedzającyzałożenia wstępne


Ogólna wiedza z historii sztuki na poziomie licencjackim

efekty uczenia się
kompetencje społeczne
opiskod

świadomy potrzeby podejmowania działań upowszechniających i animujących kulturę i sztukę w środowisku społecznym(K_K02)
umiejętności
opiskod

potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi w celu analizowania motywów i wzorów twórczych zachowań oraz strategii działań praktycznych w odniesieniu do działalności kulturotwórczej

potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę korzystając z różnych źródeł i nowoczesnych technologii(K_U01) (K_U02)
wiedza
opiskod

zna metodologię oraz elementarną terminologię używaną w naukach o sztuce, kulturze i filozofii. Rozumie jej źródła i zastosowania

zna i rozumie rolę w kształtowaniu świata kultury i cywilizacji poszczególnych dyscyplin i subdyscyplin związanych z edukacją artystyczną – zwłaszcza nauk o sztuce oraz nauk humanistycznych, w tym filozofii kultury i estetyki

 

(K_W01) K_W03


Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych / Animacja Kultury s.6 o 30 2 W 30h
W [E]


Semestr 2017/18-L (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #35.6263