Katalog ECTS

Warsztat pisarski

Pedagog: dr Zbigniew Brzostowski

Pole Opis
karta przedmiotu (pdf/doc/odt) -brak-
forma/typ zajęć ćwiczenia;
język wykładowy polski;
metody i kryteria oceniania

Studenci zobowiązani są do aktywnego uczestniczenia w ćwiczeniach oraz samodzielnego pisania tekstów opatrzonych aparatem naukowym:
Informacja
Recenzja
Elementy aparatu naukowego
Streszczenie
Konspekt
Tekst analityczny
Esej będący wynikiem samodzielnej pracy (objętość minimum 5 stron znormalizowanego tekstu (10 000 znaków).

opis przedmiotu

Cel poznawczy:
Nabycie wiedzy o: gatunkach literackich, stylach wypowiedzi językowej, rodzajach tekstu krytycznego (recenzja, szkic, esej), wykorzystaniu źródeł, zasadach cytowania, operowania aparatem naukowym, korekcie i redakcji tekstu.

Cel kształcący:
Nabycie umiejętności redagowania logicznych i spójnych tekstów o prawidłowej strukturze i dobrym poziomie językowym.

Cel praktyczny:
Nabycie umiejętności formułowania tez, doboru odpowiedniej argumentacji oraz prezentowania wniosków w wypowiedzi pisemnej o charakterze naukowym i informacyjnym.

skrócony opis przedmiotu

Zajęcia są ćwiczeniami praktycznymi mającym na celu podniesienie umiejętność samodzielnego redagowania tekstów naukowych i kreatywnego pisania.

sposób realizacji przedmiotu

ćwiczenia warsztatowe, praca indywidualna i grupowa

zakres tematów

1. Gatunki stylu krytycznego: recenzja, esej, szkic.
2. Rodzaje źródeł, użycie źródeł w tekście.
3. Struktura formalna pracy pisemnej.
4.  Formułowanie tezy. Wstęp i zakończenie.
5.  Dyskusja naukowa (argumentacja i kontrargumentacja).
6. Redakcja i korekta tekstu.
7. Analiza krytyczna tekstów.

sposób zaliczenia zaliczenie z oceną;
literatura

Literatura:
Arystoteles, Retoryka, w: Dzieła wszystkie t. 6, przeł. H. Podbielski, Warszawa 2001, s. 265-478.
Becker H.S., Warsztat pisarski badacza, PWN, Warszawa 2013
Billingham J., Redagowanie tekstów, PWN, Warszawa 2013
D’ Alleva, Jak studiować historię sztuki, Kraków 2013
Encyklopedia wiedzy o języku polskim, pod red. S. Urbańczyka, ZN im. Ossolińskich, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1978.
Heisenberg. W., Dyskusje na temat języka (1933), w: Część i całość, przeł. K. Napiórkowski, Warszawa 1987, s. 164-182.
Klemensiewicz Z., Składnia, stylistyka, pedagogika językowa, PWN, Warszawa 1982.
Kwintylian, Kształcenie mówcy t. I, II, IX, przeł. M. Brożek, ZN im. Ossolińskich, Wrocław 1951.
Maćkiewicz J., Jak pisać teksty naukowe, Wydawnictwo UG, Gdańsk 1996
Maćkiewicz J., Jak dobrze pisać. Od myśli do tekstu, PWN, Warszawa 2013.

praktyki zawodowe (w ramach kierunku/przedmiotu), plenery

nie dotyczy

wymagania wstępne
wymagania formalne

brak

założenia wstępne

Studenci winni posiadać ogólną wiedzę z zakresu kultury, a w szczególności kultury języka polskiego.

efekty uczenia się
kompetencje społeczne
opiskod

Ma przekonanie o wartości podejmowania działań upowszechniających i animujących kulturę i sztukę w środowisku społecznym i rozumie własną odpowiedzialność zawodową w tym zakresie.

K_K02
umiejętności
opiskod

Swobodnie posługuje się ujęciami teoretycznymi w analizie motywów i wzorów twórczej aktywności oraz w analizie strategii działań praktycznych w odniesieniu do działalności kulturotwórczej.

K_U01

Samodzielnie pogłębia wiedzę i rozwija swoje profesjonalne umiejętności korzystając z różnych źródeł i nowoczesnych technologii.

K_U02

Osiąga wysoki poziom umiejętności precyzyjnej i konstruktywnej wypowiedzi w mowie, na piśmie oraz przy użyciu nowoczesnych kanałów i technik informacyjnych, dotyczącej analizy, krytyki i interpretacji zagadnień w obszarze kultury i sztuki.

K_U05
wiedza
opiskod

Posiada pogłębioną wiedzę dotyczącą roli poszczególnych dyscyplin związanych z edukacją artystyczną w kształtowaniu świata kultury i cywilizacji – zwłaszcza nauk o sztuce oraz nauk humanistycznych, w tym filozofii kultury i estetyki.

K_W03


Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych / Animacja Kultury s.6 o 15 1 Ćw 15h
Ćw [Z st.]


Semestr 2017/18-L (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #35.6264