Katalog ECTS

Wprowadzenie do wystawiennictwa

Pedagog: mgr Emilia Orzechowska

Pole Opis
karta przedmiotu (pdf/doc/odt) -brak-
forma/typ zajęć ćwiczenia;
język wykładowy polski;
metody i kryteria oceniania

Zaliczenie z oceną
1. Podstawowe kryterium oceny studentów:
Aktywność i obecności na zajęciach obowiązkowe
(max. trzy nieobecności) + wykonanie oraz prezentacja 3 indywidualnych zadań w czasie trwania semestru + trafne komentarze do lektur + czynny udział w wydarzeniach wystawienniczych w Trójmieście

2. Szczegółowe kryteria oceny studentów:

Ocena celująca: terminowo oraz rzetelnie przedstawione 3 zadania indywidualne na poziomie bdb oraz publiczna realizacja przynajmniej jednego z nich. Ocenie będzie podlegać m.in. kreatywność, pomysłowość oraz sposób prezentacji zadania, a także wnikliwość i wiedza użyta do przygotowania projektów.

Ocena bardzo dobra: terminowo oraz rzetelnie przedstawione 3 zadania indywidualne na poziomie bdb. Ocenie będzie podlegać m.in. kreatywność, pomysłowość oraz sposób prezentacji zadania, a także wnikliwość i wiedza użyta do przygotowania projektów.

Ocena dobra: rzetelne przedstawienie 3 zadań indywidualnych na poziomie db.

Ocena dostateczna: rzetelna prezentacja 2 zadań indywidualnych na poziomie dost.

Ocena niedostateczna: prace zaliczeniowe są niezgodne z zadanymi tematami i nie spełniają kryteriów oceny lub nie zostały oddane w czasie trwania semestru.

opis przedmiotu

Celem zajęć jest zapoznanie Studentów z podstawowymi narzędziami dotyczącymi wystawiennictwa i sposobami prezentacji sztuki współczesnej.
Studenci podczas zajęć zapoznają się ze zrealizowanymi już wystawami i projektami kuratorskimi, w celu poddania jej analizie i ocenie, a także zrealizują swoje “mikro-wystawy” na zadane tematy. Przeprowadzone zajęcia stanowić będą praktyczną i warsztatową podstawę dla przyszłych kuratorów.

Cel Poznawczy: Podczas zajęć Studenci zapoznają się z podstawowym słownikiem pojęć dot.wystawiennictwa, poznają narzędzia i metody tworzenia wystaw oraz poddadzą ocenie i analizie aktualne wystawy prezentowane w trójmiejskich instytucjach.

Cel kształcący: Uczestnicząc czynnie w zajęciach, Studenci otrzymają możliwość nabycia umiejętności samodzielnego wyszukiwania tematów do przyszłych wystaw, przeprowadzania skutecznego doboru artystów oraz budowania i produkowania projektów wystawienniczych na bazie własnej wiedzy i doświadczeń.

 

Cel praktyczny: Studenci po zakończonym semestrze powinni umieć kształtować postawę kuratora, posiadać zdolność pracy w grupie, współpracować z zespołem nad planowanym projektem wystawienniczym.

skrócony opis przedmiotu

Celem zajęć jest zapoznanie Studentów z podstawowymi narzędziami dotyczącymi wystawiennictwa i sposobami prezentacji sztuki współczesnej.
Studenci podczas zajęć zapoznają się ze zrealizowanymi już wystawami i projektami kuratorskimi, w celu poddania jej analizie I ocenie, a także zrealizują swoje “mikro-wystawy” na zadane tematy. Przeprowadzone zajęcia stanowić będą praktyczną i warsztatową podstawę dla przyszłych kuratorów.

sposób realizacji przedmiotu

Ćwiczenia

zakres tematów

1. Organizacja i zaplanowanie pracy w trakcie całego semestru, w tym omówienie wymagań i warunków zaliczenia.
2. Wyjaśnienie podstawowych pojęć związanych z wystawiennictwem, takich jak: wystawa, architektura wystawy, otoczenie, praca site specific itp.
3. Omówienie poszczególnych etapów planowania wystawy.
4. Omówienie wybranych wystaw, specyfiki ich funkcjonowania w galerii, analiza prac artystycznych oraz ich kontekstu i środowiska prezentacji.
5. Wprowadzenie do historii wystawiennictwa i kuratorstwa na wybranych przykładach.
6. Warsztat pisania przewodnich tekstów do wystaw, opisów do prac oraz tekstów kuratorskich.
7. Wprowadzenie do strategii kuratorskich i wystawienniczych na wybranych przykładach.
8. Spotkanie z architektką wystaw.
9. Podstawy projektowania wystawy.
10. Tworzenie własnych projektów wystawiennicznych.
11. Wyjście do galerii i muzeum
12. Prezentacja i omówienie prac zaliczeniowych.

sposób zaliczenia zaliczenie z oceną;
literatura

 

Bishop C., Sztuczne piekło. Sztuka partycypacyjna i polityka widowni, Fundacja Nowej Kultury – Bęc Zmiana, Warszawa 2015
Borkowski G., Branicka M., Mazur A. (red.), Nowe zjawiska w sztuce polskiej po 2000, Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski, Warszawa 2007
Bourriaud N., Estetyka relacyjna, przeł. Łukasz Białkowski, MOCAK, Kraków 2012
Czyż M., Wielgus J., W ramach wystawy. Rozmowy z kuratorami, Fundacja Sztuk Pięknych Kochański Suwalski Knut, Warszawa 2015
O'Doherty Brian, Biały sześcian od wewnątrz. Ideologia przestrzeni galerii, Fundacja Alternativa, Gdańsk 2015
Erbel J., Sadura P. (red.), Partycypacja. Przewodnik Krytyki Politycznej, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa 2012
George A, The Curator's Handbook. Museums, Commercial Galleries, Independent Spaces, Thames & Hudson, London 2015
Guzek Ł., Sztuka instalacji. Zagadnienie związku przestrzeni i obecności w sztuce współczesnej, Neriton, Warszawa 2007
Hussakowska M., Tatar E. M. (red.), Display. Strategie wystawiania, TAiWPN Universitas, Kraków 2012
Hussakowska M. (red), Rozmawiając o wystawie = Talking about exhibition, Instytut Historii Sztuki UJ, Kraków 2012
http://www.worldofart.org/aktualno/wp-content/publikacije/Talking-about-Exhibition.pdf
Jadzińska M., Duże dzieło sztuki. Sztuka instalacji. Autentyzm, zachowanie, konserwacja, TAiWPN Universitas, Kraków 2012
Kosińska M., Sikorska K., Skórzyńska A. (red.), Artysta – Kurator – Instytucja – Odbiorca, Galeria Miejska Arsenał, Poznań 2012
Kosińska M., Sikorska K., Czaban A. (red.), Zawód: kurator, Galeria Miejska Arsenał, Poznań 2014
Lorenc J., Skolnick L., Berger C., Czym jest projektowanie wystaw? Podręcznik projektowania, ABE Dom Wydawniczy, Warszawa 2008
Love K., Curatorial Toolkit, A Practical Guide for Curators, Vancouver 2010
http://mgnsw.org.au/media/uploads/files/Curatorial_Toolkit.pdf
Miecznicka Magdalena (red.), Sztuka w naszym wieku, Fundacja Sztuki Polskiej ING, Warszawa 2015
Mitchell W.J.T., Czego chcą obrazy?, Narodowe Centrum Kultury, Warszawa 2015
Obrist Hans Ulrich, Krótka historia kuratorstwa, korporacja ha!art, Kraków 2016
Popczyk M., Estetyczne przestrzenie ekspozycji muzealnych. Artefakty przyrody i dzieła sztuki, TAiWPN UNIVERSITAS, Kraków 2008
Popczyk M. (red.), Muzeum Sztuki. Antologia, Universtitas, Kraków 2006
Popczyk M. (red.), Muzeum sztuki. Od Luwru do Bilbao, Muzeum Śląskie, Katowice 2006
Potocka Maria Anna, Nowa estetyka, Wydawnictwo Aletheia, Warszawa 2016
Rottenberg A., Sztuka w Polsce 1945 – 2005, Warszawa 2005
Simone N., Participatory Museum, 2010
http://www.participatorymuseum.org/read/
Szreder K., ABC Projektariatu. O nędzy projektowego życia, Fundacja Nowej Kultury – Bęc Zmiana, Warszawa 2016
Wright S., W stronę leksykonu użytkowania, "format P#9", Fundacja Nowej Kultury – Bęc Zmiana, Warszawa 2014

Dwutygodnik - http://www.dwutygodnik.com

Magazyn SZUM - http://magazynszum.pl

NOTES NA 6 TYGODNI - http://notesna6tygodni.pl

Ninateka - http://ninateka.pl

http://oncurating.org
http://www.e-flux.com/journals/
https://news.artnet.com
http://artforum.com

praktyki zawodowe (w ramach kierunku/przedmiotu), plenery

Wyjścia do galerii i innych instytucji wystawienniczych na terenie Trójmiasta.

wymagania wstępne
wymagania formalne

Zaliczenie semestru 5

założenia wstępne

Ogólna orientacja w podstawach dot. animacji kultury oraz wiedzy o kulturze. Orientacja w aktualnościach kulturalnych, w szczególności w wystawach i innych projektach wystawienniczych na poziomie lokalnym i ogólnopolskim.

efekty uczenia się
kompetencje społeczne
opiskod

- świadomy potrzeby podejmowania działań upowszechniających i animujących kulturę i sztukę w środowisku społecznym

K_K02

- realizuje własne koncepcje artystyczne i działania animacyjne w oparciu o samodzielną analizę i interpretację informacji, wiedzę z zakresu sztuki i kultury, sztuk plastycznych, wyobraźnię, ekspresję i intuicję oraz własne doświadczenie

K_K03

- posiada umiejętność samooceny, jak też jest zdolny do konstruktywnej krytyki działań na tematy społeczne, naukowe i etyczne w obrębie własnej dziedziny zawodowej

K_K06
umiejętności
opiskod

- potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę korzystając z różnych źródeł i nowoczesnych technologii

K_U02

- posiada elementarne umiejętności analityczne i animacyjne, pozwalające na zanalizowanie i konstruowanie prostych procesów kulturotwórczych

K_U03

- analizuje struktury dzieła plastycznego ze zrozumieniem relacji zachodzących pomiędzy rodzajem stosowanej w dziele ekspresji artystycznej a niesionym przez nią komunikatem

K_U06
wiedza
opiskod

- zna metodologię oraz elementarną terminologię używaną w naukach o sztuce, kulturze i filozofii. Rozumie jej źródła i zastosowania

K_W01

- zna podstawowe mechanizmy procesów komunikowania interpersonalnego i społecznego - roli w nich sztuki i mediów.

K_W06

- dokonuje wyborów działań twórczych w odniesieniu do znanych stylów w sztuce i związanych z nimi tradycji twórczych

K_W08


Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych / Animacja Kultury s.6 o 30 1 Ćw 30h
Ćw [Z st.]


Semestr 2017/18-L (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #35.6265