Katalog ECTS

Wybrane zagadnienia z estetyki

Pedagog: dr Andrzej C. Leszczyński

Pole Opis
karta przedmiotu (pdf/doc/odt) -brak-
forma/typ zajęć wykłady kierunkowe;
język wykładowy polski;
metody i kryteria oceniania

Student otrzymuje zaliczenie na podstawie:
aktywnego udziału w zajęciach, systematycznego przygotowywania w formie ustnej i pisemnej zagadnień wskazanych przez prowadzącego – 30%,
przedstawienia eseju – 70%. Tematy esejów określają sami autorzy opisujący ważne dla kwestie egzystencjalne (wariant trudniejszy), bądź też wybierają spośród zaproponowanych przez wykładowcę.
Objętość eseju: 2,0-2,5 strony. Oceniana jest równowaga między treścią i formą (kompozycja, rodzaj użytej metafory itp.) tekstu.

opis przedmiotu

cel poznawczy;
-Nabycie wiedzy potrzebnej do samodzielnej, interdyscyplinarnej analizy dzieła sztuki (w szerokim tego słowa znaczeniu); kształtowanie świadomości estetycznej studenta.

cel kształcący;
-Poznanie i zrozumienie najważniejszych pojęć, kategorii i wybranych koncepcji estetycznych pozwalających głębiej spojrzeć na kondycję ludzką.

cel praktyczny;
-Nabycie umiejętności formułowania własnych wniosków i ich publicznej prezentacji.

skrócony opis przedmiotu

Wykład ma zapoznać z wybranymi problemami z zakresu estetyki. Jest próbą rozpoznawania zmieniających się znaczeń podstawowych pojęć estetycznych. Zgodnie z założeniami dydaktyki interaktywnej, niektóre spośród wskazanych niżej tematów mogą – zgodnie z życzeniem słuchaczy - ulec znacznemu pogłębieniu analitycznemu kosztem innych, mniej interesujących dla odbiorców

sposób realizacji przedmiotu

Forma podawcza (wykład) z elementami warsztatowymi

zakres tematów

Estetyka, estetyki. Język jako tworzywo poznawanej rzeczywistości.
Deskryptywizm i determinizm językowy.
Język werbalny, język ciała, język milczenia.
Hermeneutyka jako sztuka interpretacji tekstu.
Reguły hermeneutyki: tekstocentryzm, pretekstualność.
Twórczość: Apollo, Dionizos.
Człowiek w kulturze.
Determinizm kulturowy.
Wieża Babel i kulturowy podział świata.
Źródła tożsamości europejskiej (Akropol, Kapitol, Jerozolima).
Aksjologia sztuki.
Wartości instrumentalne, autoteliczne.
Wybrane funkcje sztuki: rozrywka, odsłanianie skomplikowania wewnętrznego świata przedstawionego, budowanie samowiedzy.

sposób zaliczenia zaliczenie z oceną;
literatura

Tatarkiewicz W., Dzieje sześciu pojęć. Sztuka, piękno, forma, twórczość, odtwórczość, przeżycie estetyczne, PWN ,Warszawa 1988.
Dziemidok B., Główne kontrowersje estetyki współczesnej, PWN, Warszawa 2002.
Stróżewski, W. Dialektyka twórczości, Wydawnictwo Znak, Kraków2007.

praktyki zawodowe (w ramach kierunku/przedmiotu), plenery

nie dotyczy

wymagania wstępne
wymagania formalne

brak

założenia wstępne

brak

efekty uczenia się
kompetencje społeczne
opiskod

Posiada umiejętność samooceny, jak też jest zdolny do konstruktywnej krytyki działań na tematy społeczne, naukowe i etyczne w obrębie własnej dziedziny zawodowej

K_K06

Świadomy odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego regionu, Kraju, Europy

K_K10
umiejętności
opiskod

Potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi w celu analizowania motywów i wzorów twórczych zachowań oraz strategii działań praktycznych w odniesieniu do działalności kulturotwórczej

K_U01

Posiada elementarne umiejętności analityczne i animacyjne, pozwalające na zanalizowanie i konstruowanie prostych procesów kulturotwórczych

K_U03

Analizuje struktury dzieła plastycznego ze zrozumieniem relacji zachodzących pomiędzy rodzajem stosowanej w dziele ekspresji artystycznej a niesionym przez nią komunikatem

K_U06
wiedza
opiskod

Zna metodologię oraz elementarną terminologię używaną w naukach o sztuce, kulturze i filozofii. Rozumie jej źródła i zastosowania

K_W01

Zna i rozumie rolę w kształtowaniu świata kultury i cywilizacji poszczególnych dyscyplin i subdyscyplin związanych z edukacją artystyczną – zwłaszcza nauk o sztuce oraz nauk humanistycznych, w tym filozofii kultury i estetyki

K_W03

Rozpoznaje różnorodność objawów życia społecznego, w tym rodzaje i funkcje struktur oraz instytucji społecznych, w perspektywie pochodzenia z różnych środowisk i kultur

K_W04


Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych / Animacja Kultury s.6 o 30 1 W 30h
W [Z st.]


Semestr 2017/18-L (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #35.6266