Katalog ECTS

Zarządzanie projektami i instytucjami kultury

Pedagog: dr Jacek Kołtan

Pole Opis
karta przedmiotu (pdf/doc/odt) -brak-
forma/typ zajęć wykład;
język wykładowy polski;
metody i kryteria oceniania

Aktywność i obecność na zajęciach.

opis przedmiotu

Cel poznawczy:
Zapoznanie z kluczowymi narzędziami teoretycznymi z dziedziny zarządzania projektami kulturalnymi oraz z najważniejszymi polskimi instytucjami kultury.
Cel kształcący:
Umiejętność analizowania procesu zarządzania projektami kulturalnymi.
Cel praktyczny:
Umiejętność zespołowego budowania procesu kreatywnego przy realizacji projektów kulturalnych.

skrócony opis przedmiotu

Zajęcia prezentują elementarne problemy związane z zarządzaniem projektami kulturalnymi oraz instytucjami kultury w Polsce. Podczas zajęć zaprezentowane zostaną narzędzia wykorzystywane przy organizacji projektów kulturalnych oraz przeanalizowane zostaną
podstawy twórczego zarządzania projektami z dziedziny kultury. Studenci zapoznają się ze strategiami zarządzania projektami we współczesnych instytucjach kultury w Polsce.

sposób realizacji przedmiotu

Wykład z elementami prezentacji multimedialnej

zakres tematów

1. Wprowadzenie w problematykę zarządzania projektami z dziedziny kultury
2. Prezentacja najważniejszych polskich instytucji kultury (ramy prawne i praktyka instytucji w Polsce)
3. Analiza procesu kreatywnego stojącego u podstaw projektów kulturalnych, w tym roli działań artystycznych
4. Strategie zarządzania projektami kultury na wybranych przykładach działań menadżerów kultury
5. Strategie działania instytucji kultury w kontekście zmiany społecznej w Polsce i Europie
6. Nowe funkcje społeczne w procesie zarządzania: menadżer kultury, edukator artystyczny, animator kultury, dizajner społeczny
7. Prezentacja i analiza wybranych projektów kulturalnych
8. Wykład zamykający i podsumowujący oceny zaliczeniowe

sposób zaliczenia zaliczenie z oceną;
literatura

Brown Tim, Zmiana przez Design. Jak design thinking zmienia organizacje i pobudza innowacyjność, wyd. Libron, Wrocław 2013
Bruch Heike, Ghoshal Sumantra, Efektywne zarządzanie, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2006
Gut Jerzy, Haman Wojciech, Psychologia szefa. Szef to zawód, wyd. Helion Warszawa 2009
Kahney Leander, Ive Johny. Geniusz, który zaprojektował najsłynniejsze produkty Apple, wyd. Insignis Media, Kraków 2014
Mingus Nancy, Zarządzanie projektami, wyd. Helion Warszawa 2009
Richard Florida, Narodziny klasy kreatywnej, wyd. Narodowe Centrum Kultury ,Warszawa 2010

praktyki zawodowe (w ramach kierunku/przedmiotu), plenery

Nie dotyczy

wymagania wstępne
wymagania formalne

Podstawy wiedzy o kulturze na poziomie wykształcenia średniego

założenia wstępne

Zainteresowanie współczesną kulturą i instytucjami kulturotwórczymi.

efekty uczenia się
kompetencje społeczne
opiskod

zdolny do organizacji pracy własnej w ramach realizacji wspólnych zadań i projektów

K_K04

jest przygotowany do aktywnego uczestnictwa w grupach, organizacjach i instytucjach realizujących działania kulturotwórcze, jest zdolny do porozumiewania się z osobami nie będącymi specjalistami w danej dziedzinie 

K_K07

posiada umiejętność współpracy podczas realizacji zespołowych zadań animacyjnych, organizacyjnych i artystycznych związanych z rozmaitymi przedsięwzięciami kulturalnymi

K_K08
umiejętności
opiskod

opanował warsztat potrzebny do profesjonalnej publicznej prezentacji własnych realizacji artystycznych o wybranym charakterze

K_U09
wiedza
opiskod

 ma podstawową wiedzę o celach, organizacji, funkcjonowaniu i podstawach prawnych systemu upowszechniania kultury 

K_W05

zna podstawowe mechanizmy procesów komunikowania interpersonalnego i społecznego - roli w nich sztuki i mediów 

K_W06

zna finansowe, marketingowe i prawne aspekty związane z wykonywaniem zawodu artysty plastyka i animatora upowszechniającego kulturę, ze zwróceniem szczególnej uwagi na wagę zagadnień praw autorskich

K_W09


Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych / Animacja Kultury s.6 o 30 1 W 30h
W [Z st.]


Semestr 2017/18-L (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #35.6267