Katalog ECTS

Seminarium teoretycznej pracy licencjackiej

Pedagog: prof. ASP dr hab. Łukasz Guzek

Pole Opis
karta przedmiotu (pdf/doc/odt) -brak-
forma/typ zajęć seminarium;
język wykładowy polski;
metody i kryteria oceniania

sem.5 – na ocenę końcowosemestralną składa się aktywność na zajęciach, aktywność konsultacyjna, oraz stopień zaawansowania pracy pisemnej. Wymagane jest sformułowanie tytułu, spisu treści, zebranie bibliografii, przygotowanie konspektu (wstępu) pracy pisemnej zawierający tytuł, spis treści i bibliografię. Wstęp zawiera opis problemu badawczego, pytania i hipotezy oraz metodologię i siatkę pojęć służącą opracowaniu podejmowanych w pracy zagadnień.

sem.6 – ocena końcoworoczna jest oceną ukończonej pracy, w stopniu umożliwiającym podanie jej do druku. Oceniana jest zarówno struktura pracy, przejrzystość wyłożenia tematu, podział materiału na części, rozdziały, podrozdziały, jak i sposób zastosowania narzędzi analityczno – badawczych, strona formalna, oraz stopień pogłębienia interpretacji wybranej tematyki pracy, trafność wyciąganych wniosków z zebranego materiału faktograficznego i teoretycznego; usytuowanie omawianych zagadnień w kontekstach społeczno-kulturowych oraz w dyskursach sztuki i kultury.

opis przedmiotu

- Cel poznawczy: Określenie zakresu tematycznego pracy, doboru przykładów, metod badawczych i budowanie spisu podstawowych lektur, praca nad strukturą pracy i językiem dyskursu.

- Cel kształcący: nabycie umiejętności orientacji w dyskursie sztuki; rozumienia i interpretacji dzieł i problemów wybranego zagadnienia sztuki.

- Cel praktyczny: możliwość świadomego uczestnictwa wybranym dyskursie artystycznym i dyskursach kultury; zrozumienie dla historii i dziedzictwa kulturowego Polski i Europy; etyczna postawa wobec dzieł i praktyk świata sztuki.

skrócony opis przedmiotu

Przygotowanie do pisania pracy licencjackiej.

sposób realizacji przedmiotu

Seminarium, konwersatorium, odpowiedzi na pytania. Indywidualne konsultacje ustne i internetowe na każdym etapie pisania przez studenta tekstu pracy dyplomowej.

zakres tematów

1- 30 – określanie pola zainteresowań seminarzystów, wymagań formalnych i kryteriów oceny pracy magisterskiej, formułowanie zakresów tematycznych, dobór przykładów, podstawowych lektur, precyzowanie pytań badawczych, dobieranie metodologii badawczej, szerokiej literatury przedmiotu, tworzenie siatki pojęć, indywidualne omawianie tematów prac, prezentacje seminaryjne treści prac (konspekty), omówienie planu dalszej pracy, wybranej literatury, stanu badań, dyskusja na seminarium.

31 – 60 ćwiczenia z warsztatu pisania tekstów naukowych, tworzenia bibliografii, omówienie stanu zaawansowania prac, prezentacje seminaryjne fragmentów prac, prezentacje gotowych części i rozdziałów prac, konsultacje szczegółowych zagadnień prac, dyskusja na seminarium, zaliczenie końcowe.

sposób zaliczenia zaliczenie z oceną;
literatura

Anna D'Aleva, Metody i teorie historii sztuki, Universitas 2008,

Jan Białostocki, Pięć Wieków myśli o sztuce, PWN 1976,

Władysław Tatarkiewicz, Dzieje sześciu pojęć, PWN 1988,

Mariusz Bryl, Suwerenność dyscypliny, Wydawnictwo UAM 2009,

Erwin Panofsky, Ikonografia i ikonologia, w: Studia z historii sztuki, PWN 1971,

Mieczysław Porębski, Sztuka a informacja, WL 1986.

praktyki zawodowe (w ramach kierunku/przedmiotu), plenery

Nie dotyczy.

wymagania wstępne
wymagania formalne

Zaliczenie poprzedniego semestru.

założenia wstępne

Ogólna orientacja w historii sztuki (polskiej i światowej). Znajomość zagadnień sztuki omawianych w czasie poprzednich etapów kształcenia.

efekty uczenia się
kompetencje społeczne
opiskod

Świadomy swojego poziomu wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego doskonalenia zawodowego i osobistego;

realizuje samodzielnie koncepcje oraz działania artystyczne i animacyjne oparte na integracji wiedzy z różnych dziedzin i doświadczenia z zakresu mechanizmów psychologicznych;

posiada umiejętność samooceny, jak też jest zdolny do konstruktywnej krytyki działań na tematy społeczne, naukowe i etyczne w obrębie własnej dziedziny zawodowej.

(K_K01)+++ (K_K03)+++ (K_K06)+++
umiejętności
opiskod

potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi w celu analizowania motywów i wzorów twórczych zachowań oraz strategii działań praktycznych w odniesieniu do działalności kulturotwórczej;

samodzielnie pogłębia wiedzę i rozwija swoje profesjonalne umiejętności korzystając z różnych źródeł i nowoczesnych technologii

osiąga wysoki poziom umiejętności precyzyjnej i konstruktywnej wypowiedzi w mowie, na piśmie oraz przy użyciu nowoczesnych kanałów i technik informacyjnych, dotyczącej analizy, krytyki i interpretacji zagadnień w obszarze kultury i sztuki

opanował warsztat potrzebny do profesjonalnej publicznej prezentacji własnych realizacji artystycznych o wybranym charakterze.

(K_U03)+++ (K_U02) +++ (K_U05)+++ (K_U09)++
wiedza
opiskod

Posiada pogłębioną wiedzę obejmującą metodologię i terminologię używaną w naukach o sztuce, kulturze i filozofii, którą potrafi stosować w działaniach animatorskich i twórczych;

posiada pogłębioną wiedzę dotyczącą roli poszczególnych dyscyplin związanych z edukacją artystyczną w kształtowaniu świata kultury i cywilizacji – zwłaszcza nauk o sztuce oraz nauk humanistycznych, w tym filozofii kultury i estetyki;

posiada pogłębioną wiedzę dotyczącą roli poszczególnych dyscyplin związanych z edukacją artystyczną w kształtowaniu świata kultury i cywilizacji – zwłaszcza nauk o sztuce oraz nauk humanistycznych, w tym filozofii kultury i estetyki;

rozpoznaje różnorodność objawów życia społecznego, w tym rodzaje i funkcje struktur oraz instytucji społecznych, w perspektywie pochodzenia z różnych środowisk i kultur.

K_W01)+++ (K_W02)+++ (K_W03)+++ (K_W04)+++


Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych / Animacja Kultury s.6 d 30 8 S 30h
S [Z st.]


Semestr 2017/18-L (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #35.6269