Katalog ECTS

Seminarium artystycznej pracy dyplomowej

Pedagog: dr hab. Dora Hara-Antoszkiewicz

Pole Opis
karta przedmiotu (pdf/doc/odt) -brak-
forma/typ zajęć ćwiczenia;
język wykładowy polski;
metody i kryteria oceniania

Metoda przeglądu wykonanych prac i wyprowadzenia wniosków płynących z rozmów z autorem prac . Oceniany jest poziom zaawansowania formacji artystycznej – poziom i złożoność myślenia o projekcie, ocena spoistości i adekwatności idei objętej projektem i zastosowanej formy. 

 

opis przedmiotu

Cel poznawczy, kształcenia i praktyczny: Podjęcie tematyki i działań prowadzących do rozwoju artystycznej formacji osoby - rozumienia przez nią znaczeń wyrazowości twórczego istnienia i oddziaływania w społeczeństwie. Poszukiwanie i znalezienie przesłanek będących przedmiotem wypowiedzi artystycznej oraz zrealizowanie takiej wypowiedzi dla jej zaistnienia w przestrzeni społecznej

skrócony opis przedmiotu

Podjęcie działań dla znalezienia przesłanek i dla zrealizowania formy wypowiedzi artystycznej oddziałującej w przestrzeni społecznej

sposób realizacji przedmiotu

Ćwiczenia związane są z materialną realizacją projektu, krytycznym oglądem i weryfikacją założeń, znalezienie najlepszej postaci finalnej. Podczas spotkań seminaryjnych omawiane są: wybór tematu, badanie ekspresji i przewartościowania części składowych utworu, kontekst kulturowy, wymowa ideowa i formalna całości pracy.
Następujące po sobie etapy to:
Omówienie wybieranych przez osobę wątków ideowych projektu. Praca nad rozpoznaniem problemów związanych z projektem. Omówienie znalezionych problemów i próba znalezienia rozwiązań. Pierwsze projektowe przybliżenie zakresu, wymiaru i technik wypowiedzi. Dyskusja nad wybranymi materialnymi przedstawieniami rozwiązań i wybór rozwiązań najlepiej spełniających przesłanki ideowo formalne. Rozpoznanie, omówienie, ocena i dyskusja nad powoływanymi częściami składowymi projektu. Ocena zrealizowanego stadium osiągnięcie kolejnej fazy aprobującego wyboru. Konfrontacja i krytyczna ocena dojrzałego utworu. Omówienie i wprowadzenie zabiegów doskonalących projekt. Ocena podsumowująca i wypracowanie decyzji o zakończeniu realizacji projektu.

zakres tematów

Zakres tematów rodzi się w przestrzeni wielozjawiskowości otaczającego świata i wrażliwej ludzkiej nań reaktywności.

sposób zaliczenia zaliczenie z oceną;
literatura

Indywidualnie trafiająca w potrzebę orientacji w zagadnieniach i poszerzenia horyzontów myślenia i widzenia wobec problematyki podejmowanego tematu.
Przykładowe propozycje:
Rzepińska Maria „Siedem wieków malarstwa europejskiego”; wyd. Zakład Narodowy im. Ossolińskich,1988r.
Rzepińska Maria „Historia koloru w dziejach malarstwa europejskiego” tom I, II; wyd. Arkady, 1989r.
Poprzęcka Maria
„Inne obrazy. Oko, widzenie, sztuka. Od Albertiego do Duchampa”, wyd. Słowo/Obraz, Terytoria, 2008r.
Pignatti Terisio
„Historia rysunku. Od Altamiry do Picassa” wyd. Arkady, 2006r.
Garret Craig (red.) „Vitamin D: new perspectives in drawing” tom I,II; wyd. Phaidon, 2013r
Schwabsky Barry (red.) „Vitamin P: new perspectives in painting”; wyd. Phaidon, 2002r.
Kunińska Izabela (red.)
„Sztuka świata” tom I – XII; wyd. Arkady, 1999 –
Losos Ludvik
„Techniki malarskie” Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, 1991r.
Teissig Karel
„Techniki rysunku. Warsztat artysty”; Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, 1982r.
Doerner Max
„ Materiały malarskie i ich zastosowanie”; wyd. Arkady, 1975r.
Barthes Rolland
„Światło obrazu. Uwagi o fotografii”; wyd.KR, 1996r.
Barthes Rolland
„Imperium znaków” ; wyd.KR, 2004r.
Belting Hans
„Antropologia obrazu: szkice do nauki o obrazie” wyd. Universitas, 2007r.
Damisch Hubert
„Okno w żółci kadmowej albo o tym co się kryje pod spodem malarstwa” wyd. Słowo/Obraz, Terytoria, 2006r.

praktyki zawodowe (w ramach kierunku/przedmiotu), plenery

brak

wymagania wstępne
wymagania formalne

brak

założenia wstępne

brak

efekty uczenia się
kompetencje społeczne
opiskod

Rozumie potrzebę ciągłego rozwoju zawodowego i osobistego

K_K01

Realizuje własne koncepcje artystyczne i działania animacyjne w oparciu o samodzielną analizę i interpretację informacji, wiedzę z zakresu sztuki i kultury, sztuk plastycznych, wyobraźnię, ekspresję i intuicję oraz własne doświadczenie

K_K03

Posiada umiejętność samooceny, jak też jest zdolny do konstruktywnej krytyki działań na tematy społeczne, naukowe i etyczne w obrębie własnej dziedziny zawodowej

K_K06
umiejętności
opiskod

Dysponuje umiejętnościami technicznymi i warsztatowymi potrzebnymi do świadomego tworzenia i realizowania własnych koncepcji artystycznych

K_U07

 Posiada doświadczenie wykorzystania swej intuicji, emocjonalności i wyobraźni w obszarze ekspresji artystycznej

K_U08

Opanował warsztat potrzebny do profesjonalnej publicznej prezentacji własnych realizacji artystycznych o wybranym charakterze

K_U09
wiedza
opiskod

Posiada podstawową wiedzę dotyczącą wzorców historyczno - kulturowych oraz formalnych elementów budowy dzieła plastycznego, technologii i realizacji prac plastycznych oraz środków ekspresji twórczej

K_W07

Dokonuje wyborów działań twórczych w odniesieniu do znanych stylów w sztuce i związanych z nimi tradycji twórczych plastycznego oraz technologii ich wykonywania, które w sposób świadomy odnosi do działań twórczych

K_W08


Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych / Animacja Kultury s.6 d 60 13 S 60h
S [Z st.]


Semestr 2017/18-L (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #35.6270