Katalog ECTS

Seminarium artystycznej pracy dyplomowej

Pedagog: prof. dr hab. Anna Bem-Borucka

Pole Opis
karta przedmiotu (pdf/doc/odt) -brak-
forma/typ zajęć seminarium;
język wykładowy polski;
metody i kryteria oceniania

Narzędzia walidacji efektów kształcenia w zakresie:
wiedzy – konsultacje (ocena ciągła)
umiejętności - konsultacje, przeglądy (ocena ciągła i formatywna)
kompetencji społecznych – prezentacja, organizacja pokazu dyplomowego (ocena sumatywna)

Metody ewaluacji:
oddanie pracy w terminie, kryteria : kreacyjność, imperatyw - zaangażowanie w pracy, sposób wykonania

opis przedmiotu

Cel poznawczy.
Zajęcia z rzeźby są nauką oraz rozwojem umiejętności percepcji, nauką myślenia analitycznego oraz nauką doboru właściwych metod syntezy.

Cel kształcący.
Kształcenie wyobraźni, intuicji w zakresie kreacji oraz doboru odpowiednich środków ekspresji potrzebnych do tworzenia dzieła plastycznego.

Cel praktyczny.
Jest to zapoznanie studentów z podstawami warsztatu tzn. elementarne ćwiczenia związane z modelowaniem, rzeźbieniem, budowaniem kompozycji, odpowiedniego doboru materiałów, ich obróbki i połączeń.

skrócony opis przedmiotu

Realizacja własnego projektu artystycznego

sposób realizacji przedmiotu

realizacja projektu dyplomowego

zakres tematów

Projekt animacyjno – artystyczny realizowany przez studenta w oparciu o kontekst kulturowy własnymi środkami ekspresji. 
Realizacja indywidualnych projektów oraz form artystycznych o charakterze interdyscyplinarnym

sposób zaliczenia zaliczenie z oceną;
literatura

Sculpture From Antiquity To The Present Day, Wyd. Taschen, 2007
Dialougues in Diversity Art. From Marginal to Mainstream, John K. Grande, 2007
Civilizations Art and Photography, Slovart 2009
Czasopima: Atlas Sztuki, Orońsko, Kwartalnik Rzeźby
POKAZ Pismo Krytyki Artystycznej, Warszawa
Materiały dostępne w internecie dotyczące następujących artystów: Constantin Brancusi, Isamu Nougouchi, Julio Gonzales, Richard Serra, Robert Morris, Richard Wilson, Christian Boltański, Micha Ullman, Gordon Matta Clark, Do Ho Suh, Rachel Whiteread, Carl
Andre, Anish Kapoor, Andre Golsworthy.

praktyki zawodowe (w ramach kierunku/przedmiotu), plenery

nie dotyczy

wymagania wstępne
wymagania formalne

brak

założenia wstępne

zdane egzaminy

efekty uczenia się
kompetencje społeczne
opiskod

Student rozumie potrzebę ciągłego rozwoju zawodowego i osobistego

 

K_K01:A1_K01, H1A_K01, S1A_K01

Realizuje własne koncepcje i działania artystyczne oparte na różnorodności wykorzystanej wiedzy, wyobraźni, ekspresji i intuicji.

K_K06:A1_K03
umiejętności
opiskod

Student potrafi oceniać przydatność typowych metod i procedur do realizacji zadań twórczych i w różnych strefach działalności kulturotwórczej 

K_U06:S1A_U06,S1A_U07

Potrafi dokonywać analizy własnych działań i wskazać obszary wymagające modyfikacji

K_U08:S1A_U06

Dysponuje umiejętnościami potrzebnymi do tworzenia i realizowania własnych koncepcji artystycznych.

K_U09:A1A_U15,A1A_U16

Wykazuje zrozumienie wzajemnych relacji zachodzących pomiędzy rodzajem stosowanej w dziele ekspresji artystycznej a niesionym przez nią komunikatem

K_U13:A1A_U21
wiedza
opiskod

Student posiada wiedzę dot. sztuki i kultury współczesnej.

K_W07: A1­­_W11, A1A_W12

Posiada podstawową wiedzę dotyczącą realizacji prac plastycznych.

K_W16: A1_W10

Ma elementarną wiedzę na temat projektowania własnej drogi rozwoju.

K_W20: S1A_W11


Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych / Animacja Kultury s.6 d 60 13 S 60h
S [Z st.]


Semestr 2017/18-L (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #35.6272