Katalog ECTS

Seminarium artystycznej pracy dyplomowej

Pedagog: prof. ASP dr hab. Grzegorz Radecki

Pole Opis
karta przedmiotu (pdf/doc/odt) -brak-
forma/typ zajęć seminarium;
język wykładowy polski;
metody i kryteria oceniania

Formy/narzędzia walidacji efektów kształcenia w zakresie:
wiedzy - konsultacje (ocena sumatywna)
umiejętności - konsultacje, przeglądy (ocena sumatywna)
kompetencji społecznych - prezentacja, organizacja wystawy (ocena sumatywna)

Metody ewaluacji.
Metoda  pracy polega na konsultowaniu koncepcji i wykonanych prac. Oceniany jest poziom zaawansowania, poziom i złożoność myślenia o projekcie. Decyzja  o zakończeniu realizacji pracy wiąże się z oceną krytyczną postaci ostatecznej projektu. Ocenie podlega także spoistość i oryginalność  przyjętej idei w kontekście zastosowanej formy.

opis przedmiotu

- Cel poznawczy:
Uzyskanie niezbędnej wiedzy na temat komunikatu realizowanego poprzez złożony utwór plastyczny.

- Cel kształcący:
Wypracowanie samodzielności w podejmowaniu decyzji w obszarze komunikowania się przy pomocy złożonego utworu plastycznego.

- Cel praktyczny:
Student jest gotowy do komunikowania się przy pomocy złożonego utworu plastycznego.

skrócony opis przedmiotu

Poszukiwanie i znalezienie  założeń składających się na dojrzałą wypowiedź artystyczną oraz zrealizowanie takiej wypowiedzi poprzez wykorzystanie możliwości jakie mają cyfrowe techniki tworzenia obrazu.

sposób realizacji przedmiotu

Zajęcia mają formę seminaryjną, ich celem jest wykonanie pracy dyplomowej w zakresie dzieła plastycznego.
Sposób realizacji traktowany jest indywidualnie a podjęty temat implikuje zastosowanie odpowiedniej metody. W trakcie zajęć seminaryjnych skupiamy się na ustaleniu treści ideowych projektu. W następnych etapach jest to poszukiwanie materialnej formy spełniającej ustalone wcześniej przesłanki.
Ostatni etap jest krytyczną oceną dojrzałego utworu, skupia się na wprowadzeniu elementów doskonalących projekt.

zakres tematów

Wypracowanie i realizacja indywidualnej koncepcji projektu artystycznego

sposób zaliczenia zaliczenie z oceną;
literatura

Bordwell David, Thompson Kristin Sztuka filmowa wyd. Marzec, W-wa  2010
Block Bruce Opowiadanie obrazem wyd. Marzec, W-wa 2010
Tarkowski Andriej Kompleks Tołstoja wyd. Pelikan, W-wa 1989
Nurczyńska-Fidejska Ewelina, Klejsa Konrad, Kołys Tomasz, Sitarski Piotr Kino bez tajemnic wyd. Senator, W-wa 2009

praktyki zawodowe (w ramach kierunku/przedmiotu), plenery

nie dotyczy

wymagania wstępne
wymagania formalne

Uzyskanie zgody prowadzącego na zapisanie się do pracowni

założenia wstępne

Umiejętność twórczego wykorzystania form i technik cyfrowej kreacji obrazu z jednoczesną świadomością własnego potencjału twórczego i umiejętnością odniesienia się do kontekstu kulturowego w jakim realizowane dzieło winno zostać usytuowane.

efekty uczenia się
kompetencje społeczne
opiskod

zdolny do organizacji pracy własnej w ramach realizacji wspólnych zadań i projektów

K_K05


zdolny do organizacji pracy własnej w ramach realizacji wspólnych zadań i projektów

K_K04

realizuje własne koncepcje artystyczne i działania animacyjne w oparciu o samodzielną analizę i interpretację informacji, wiedzę z zakresu sztuki i kultury, sztuk plastycznych, wyobraźnię, ekspresję i intuicję oraz własne doświadczenie

K_K03
umiejętności
opiskod

dysponuje umiejętnościami technicznymi i warsztatowymi potrzebnymi do świadomego tworzenia i realizowania własnych koncepcji artystycznych

K_U07

posiada doświadczenie wykorzystania swej intuicji, emocjonalności i wyobraźni w obszarze ekspresji artystycznej

K_U08

opanował warsztat potrzebny do profesjonalnej publicznej prezentacji własnych realizacji artystycznych o wybranym charakterze

K_U09
wiedza
opiskod

posiada podstawową wiedzę dotyczącą wzorców historyczno-kulturowych oraz formalnych elementów budowy dzieła plastycznego, technologii i realizacji prac plastycznych oraz środków ekspresji twórczej

K_W07

dokonuje wyborów działań twórczych w odniesieniu do znanych stylów w sztuce i związanych z nimi tradycji twórczych

K_W08


Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych / Animacja Kultury s.6 d 60 13 S 60h
S [Z st.]


Semestr 2017/18-L (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #35.6273