Katalog ECTS

Seminarium artystycznej pracy dyplomowej

Pedagog: prof. ASP dr hab. Marek Targoński

Pole Opis
karta przedmiotu (pdf/doc/odt) -brak-
forma/typ zajęć seminarium;
język wykładowy polski;
metody i kryteria oceniania

Kryterium zaliczenia jest stopień zaawansowania realizacji pracy dyplomowej. Całościowa ocena zależy od aktywnej współpracy nad projektem, systematyczności, stopnia analizy zaproponowanego tematu, warsztatowej jakości wykonania.

opis przedmiotu

Cel poznawczy:
Bezpośrednie doświadczenia w obszarze kreacji artystycznej uświadamiają złożoność tego procesu.
Stanowiąc jednocześnie podstawę dla krytycznej oceny zjawisk kreowanych w tym obszarze.
Nadto wskazują na wagę i skuteczność komunikatów z obszaru działań artystycznych funkcjonujących w wymiarze społecznym.
Nie abstrahując od odpowiedzialnej postawy również w tej dziedzinie.
Cel kształcący:
Charakter zajęć i tematy proponowanych zadań, zapoznają studentów z procesem analizy interpretacyjnej koniecznej dla budowy określonej wypowiedzi. Proces ten realizowany w ścisłym powiązaniu z wyborem jak i przetworzeniem proponowanych materiałów, wymaga zapoznania z technologiami i metodami obróbki.
Wzbogacony warsztat doświadczeń i umiejętności ma wpływ na skalę stosowanych środków ekspresji plastycznej.Nadto istotnym celem staje się świadomość uwarunkowań ekspozycyjnych.
Cel praktyczny:
Nabyte doświadczenia i umiejętności obok wymiernej korzyści wzbogacającej spektrum odniesień pozwalających na odbiór istniejących dzieł sztuki, przede wszystkim stanowią wystarczający potencjał dla stworzenia własnej - autorskiej wypowiedzi plastycznej.
Bardziej odpowiedzialne, dojrzalsze doświadczenia dotyczące zarówno procesu kreacji jak i percepcji dzieła pozwalają dalece pełniej uczestniczyć w sferze wydarzeń artystycznych. 

 

skrócony opis przedmiotu

Studenci proponują zagadnienie-inspirację, które może stać się tematem pracy dyplomowej. W formie na tyle dookreślonej, by mogła być ukierunkowanym tematem pierwszej dyskusji. Kolejne spotkania są wskazaniem na szczególne, bądź ogólniejsze aspekty proponowanego zagadnienia, jako otwarte-wciąż polemiczne z szeregiem kulturowych odniesień. Krytyczną oceną proponowanego tematu. Subiektywnym spektrum doświadczeń. Uniwersalnym spektrum odniesień społecznych. Szukaniem autorskiej formuły obrazowania. Wydźwiękiem proponowanego medium... Skalą i przestrzenią ekspozycyjną. 

sposób realizacji przedmiotu

Spotkania seminaryjne. Sukcesywne omawianie proponowanego przez studenta tematu pracy dyplomowej. Wskazywanie porównywalnych odniesień. Koncentrowanie na autorskiej formule wypowiedzi. 

 

zakres tematów

Student proponuje temat pracy dyplomowej. 

sposób zaliczenia zaliczenie z oceną;
literatura

Wiesław Juszczak "Wędrówka do źródeł"  wydawnictwo: słowo/obraz terytoria  2009 

praktyki zawodowe (w ramach kierunku/przedmiotu), plenery

nie dotyczy

wymagania wstępne
wymagania formalne

Zaliczone poprzednie semestry studiów.

założenia wstępne

Student określa temat i formalny charakter pracy dyplomowej. Oferowany jest szeroki wybór środków plastycznych.

efekty uczenia się
kompetencje społeczne
opiskod

Rozumie potrzebę ciągłego rozwoju zawodowego i osobistego.

Realizuje własne koncepcje artystyczne i działania animacyjne w oparciu o samodzielna analizę i interpretacja informacji, wiedzę z zakresu sztuki i kultury, sztuk plastycznych, wyobraźnię, ekspresję i intuicje oraz własne doświadczenie.

Posiada umiejętność samooceny, jak też jest zdolny do konstruktywnej krytyki na tematy społeczne, naukowe i etyczne w obrębie własnej dziedziny zawodowej.

K_K01 K_K03 K_K06
umiejętności
opiskod

Dysponuje umiejętnościami technicznymi i warsztatowymi potrzebnymi do świadomego tworzenia i realizowania własnych koncepcji artystycznych.

Posiada doświadczenie wykorzystania swej intuicji, emocjonalności i wyobraźni w obszarze ekspresji artystycznej.

Opanował warsztat potrzebny do profesjonalnej publicznej prezentacji własnych realizacji artystycznych o wybranym charakterze.

K_U07 K_U08 K_U09
wiedza
opiskod

Posiada podstawową wiedzę dotyczącą wzorców historyczno-kulturowych oraz formalnych elementów budowy dzieła plastycznego, technologii i realizacji prac plastycznych oraz środków ekspresji twórczej.

Dokonuje wyborów działań twórczych w odniesieniu do znanych stylów w sztuce i związanych z nimi tradycji twórczych.

K_W07 K_W08


Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych / Animacja Kultury s.6 d 60 13 S 60h
S [Z st.]


Semestr 2017/18-L (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #35.6274