Katalog ECTS

Pracownia Formy i Koloru

Pedagog: dr hab. Dora Hara-Antoszkiewicz

Pole Opis
karta przedmiotu (pdf/doc/odt) -brak-
forma/typ zajęć ćwiczenia;
język wykładowy polski; angielski;
metody i kryteria oceniania

Podstawą do zaliczenia przedmiotu jest przygotowanie studenta do zajęć, aktywne uczestnictwo w zajęciach, zaangażowanie i systematyczna praca nad wybranymi zadaniami zgodna z indywidualnymi predyspozycjami osobowościowymi. Ocena dobra wynika z opanowania warsztatu plastycznego w stopniu podstawowym dającym możliwości swobody pracy plastycznej. Ocena bardzo dobra wynika ze spełnienia powyższych warunków z uzupełnieniem o indywidualne poszukiwania plastycznych rozwiązań zawartych w realizacji pracy zaliczeniowej stanowiącej podsumowanie przebytej edukacji.

opis przedmiotu

Cel poznawczy;
wynika z pracy w oryginalnym warsztacie malarstwa na jedwabiu oraz doświadczenie projektowania tkanin w/w warsztacie. Proces edukacyjny ma na celu wprowadzić studenta
w zagadnienia pracy z kolorem w projektowych zadaniach plastycznych. Rozwinięcie tematu dla osób zaangażowanych stanowią zagadnienia formy
Cel kształcący;
zdobycie umiejętności wykorzystania warsztatu plastycznego poprzez rozwinięcie rozpoznanie wybranych środków wyrazu do tworzenia własnego języka plastycznego studenta. Indywidualne prowadzenie ma za zadanie zgłębienie wiedzy oraz empiryczne rozpoznanie dostępnych środków wyrazu. Celem pośrednim jest zrozumienie procesów projektowych oraz rozwinięcie umiejętności realizacji założeń plastycznych. Rozumienie historycznych aspektów technologicznych oraz rozpoznawanie aktualnych tendencji wybranego zagadnienia. Tworzenie osobistego języka plastycznego, poszukiwania formuły adekwatnej do osobistej wrażliwości i temperamentu. Rozwinięcie krytycznej samooceny, rozumienie zasad kompozycji, harmonii i dynamiki plastycznej. Celem pośrednim tego zagadnienia jest zapoznanie się ze znajomością słownictwa zgodnego ze studiowaną dziedziną.
Cel praktyczny;
podstawowa umiejętność operowania warsztatem malarstwa i projektowania na tkaninie jedwabnej. Osiągnięciem celu jest realizacja projektu oraz nabycie umiejętności samodzielnej realizacji projektowej lub artystycznej.

 

skrócony opis przedmiotu

Bazą warsztatu plastycznego stanowi tradycyjna technologia malarstwa na jedwabiu. Realizowane zadania są przyczynkiem do pracy barwą i formą. Zajęcia ułożone są dwutorowo dając możliwość rozwoju ekspresji malarskiej lub projektowej z ujęciem zagadnień korelacji koloru, paternu, deseniu, grafiki, czy ilustracji. Prowadzone są tak, by stanowiły podstawę propedeutyczną oryginalnego warsztatu plastycznego. Jednocześnie pozwalają doświadczyć i przyswoić technikę alla prima i rozwinąć niekonwencjonalne środki plastyczne. Z drugiej strony zajęcia poszerzają spektrum malarskich wartości dając swobodę twórczą pracy na dużych formatach. Przy indywidualnym wsparciu dydaktycznym z uwzględnieniem korekt i wskazówek student zyskuje umiejętność rozpoznawania technologii projektowej/malarskiej, które przyczyniają się do wzrastania osobistej przestrzeni i rozwoju artystycznego studenta.

sposób realizacji przedmiotu

Wykład wprowadzający obejmuje podstawowe zagadnienia technologiczne oraz odniesienia historyczne. Prowadzone zajęcia podzielone są na dwa laboratoria:
Zajęcia: Laboratorium koloru (analizy palety kolorów, polityka zestawień, odniesienia kulturowe i psychologiczne)
Zajęcia: Laboratorium formy (małe formy dekoracyjne, akcesoria modowe, rola akcentów, funkcjonalność, ergonomia).
W ramach zagadnień projektowych realizowane są konkretne zadania, które student ma prawo wybrać zgodnie z osobistą potrzebą.

zakres tematów

Tematy stanowią przyczynek do studiowania wybranego zagadnienia, dostosowane są do aktualnych potrzeb i korelują najnowszymi tendencjami w sztuce. W ramach zagadnień projektowych realizowane są konkretne zadania, które student ma prawo wybrać zgodnie z osobistą potrzebą.

sposób zaliczenia zaliczenie z oceną;
literatura

STANISŁAW TRZESZCZKOWSKI – 50-LECIE TWÓRCZOŚCI
Autor:
Wydawca: Muzeum Podlaskie w Białymstoku, Białystok, 2014
Format: 21,5x30 cm, s. 132, oprawa twarda, ISBN 978-83-87026-26-4

Młodość sztuki naszego czasu. Tkanina malowana i drukowana z lat 50. i 60. XX wieku,

Tkaniny dla bogów i ludzi, Maria Wrońska-Friend, Łódź 2015, ISBN 978-83-60146-49-1

Garret Craig(red.) „Vitamin D: new perspectives in drawing” tom I,II; wyd. Phaidon, 2013r
Schwabsky Barry(red.) „Vitamin P: new perspectives in painting”; wyd. Phaidon, 2002r.
Losos Ludvik „Techniki malarskie” Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, 1991r.
Teissig Karel „Techniki rysunku. Warsztat artysty”; Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, 1982r.
Barthes Rolland „Imperium znaków” ; wyd.KR, 2004r.
Belting Hans „Antropologia obrazu: szkice do nauki o obrazie” wyd. Universitas, 2007r

praktyki zawodowe (w ramach kierunku/przedmiotu), plenery

Praktyki zawodowe (w ramach kierunku/przedmiotu), plenery nieobowiązkowy.

wymagania wstępne
wymagania formalne

Student powinien posiadać znajomość warsztatu rysunkowego i malarskiego w stopniu pozwalającym na swobodne kreacje.

założenia wstępne

Student realizując 3 zadania w semestrze, zapoznaje się ze specyfiką warsztatu oraz powinien rozwinąć własną ekspresję twórczą.

efekty uczenia się
kompetencje społeczne
opiskod

Jest świadomy swojego poziomu wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego doskonalenia zawodowego i osobistego

K_K01

Ma przekonanie o wartości podejmowania działań upowszechniających i animujących kulturę i sztukę w środowisku społecznym i rozumie własną odpowiedzialność zawodową w tym zakresie

K_K02
umiejętności
opiskod

Analizuje i interpretuje struktury dzieła plastycznego uwzględniając historyczno-kulturowy kontekst oraz relacje zachodzące pomiędzy rodzajem stosowanej w dziele ekspresji artystycznej a niesionym przez nią komunikatem


K_U06

Rozwija umiejętności techniczne i warsztatowe potrzebne do świadomego realizowania różnych koncepcji artystycznych

K_U07

Kontynuuje rozwój umiejętności warsztatowych potrzebnych do profesjonalnej publicznej prezentacji własnych realizacji artystycznych o wybranym charakterze

K_U09
wiedza
opiskod

Rozwija wiedzę dotyczącą aspektów historycznych kulturowych i formalnych elementów budowy dzieła plastycznego oraz technologii ich wykonywania, które w sposób świadomy odnosi do działań twórczych.

K_W07,

Dokonuje wyborów działań twórczych o osobistym stopniu oryginalności w odniesieniu do wiedzy z zakresu historii sztuki i związanych z nimi tradycji twórczych

K_W08


Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych / Animacja Kultury s.4 d 60 5 Ćw 60h
Ćw [Z st.]


Semestr 2017/18-L (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #35.6277