Katalog ECTS

Podstawy Detalu Architektonicznego i Mebla

Pedagog: dr Arkadiusz Staniszewski

Pole Opis
karta przedmiotu (pdf/doc/odt) -brak-
forma/typ zajęć pracownia projektowa podstaw nauczania;
język wykładowy polski;
metody i kryteria oceniania

Podstawą zaliczenia jest dostateczna frekwencja na zajęciach oraz aktywne w nich uczestnictwo, które rzutują na poziom realizacji ćwiczeń projektowych. Student zobowiązany jest do zrealizowania wszystkich zaproponowanych ćwiczeń projektowych, przy czym, przy końcowym podsumowaniu nie podlega ocenie ćwiczenie najsłabiej wykonane. Każde ćwiczenie oceniane jest odrębnie w sali punktowej od 1 do 10. Średnia z sumy punktów określa wysokość oceny końcowej.

opis przedmiotu
  1. Cel poznawczy: (planowane efekty w zakresie wiedzy)
    - poznanie podstawowych zagadnienia z zakresu kształtowania współczesnych form występujących w przestrzeni architektonicznej,

  2. Cel kształcący: (planowane efekty w zakresie umiejętności)
    - dostrzeganie podstawowych składowych języka architektonicznego a także umiejętność posługiwania się nimi poprzez słowo, rysunek, fotografię oraz makietowanie,

  3. Cel praktyczny: (planowane kompetencje społeczne)
    - zdolność oceniania podstawowych zależności (złożoności) funkcji, formy i użytych materiałów we współczesnej architekturze oraz wypracowywanie racjonalnych i intuicyjnych metod prowadzących do rozwiązywania problemów kształtowania przestrzeni.

skrócony opis przedmiotu -brak-
sposób realizacji przedmiotu

wykład z prezentacją multimedialną, ćwiczenia projektowe wraz z indywidualnymi korektami propozycji projektowych, konsultacje grupowe, dyskusja problemowa, wycieczki dydaktyczne.

zakres tematów

W semestrze realizowane będą odrębne ćwiczenia projektowe, zmierzające do wprowadzenia uczestników w zunifikowany świat podstawowych (elementarnych) pojęć związanych z kreowaniem przestrzeni architektonicznej. Kurs rozpocznie zwrócenie uwagi na miarę sylwetki postaci człowieka jako punktu odniesienia do zagadnień skali i proporcji. Następnie zostanie przeprowadzone ćwiczenie będące pretekstem do przekształcenia inspiracji zaczerpniętej z naturalnego otoczenia w zapis graficzny, który później zostanie przekształcony w przestrzenny relief. Kolejnym zadaniem będą zespołowe działania w oparciu o kompozycyjne wartości punktów, linii oraz płaszczyzn. Stworzony zostanie pretekst do realizacji tzw. formy naturalnie kształtowanej. Finałem kursu będą rozważania na temat niejednoznaczności przestrzeni architektonicznej w oparciu o interpretację pojęcia >przenikania<. W trakcie realizacji zadań projektowych realizowane będą równocześnie zagadnienia natury warsztatowej odnoszące się do nauczania zapisu rysunkowego i modelowania redukcyjnego.

sposób zaliczenia zaliczenie z oceną;
literatura

- A. Pawłowski, Inicjacje. O sztuce, projektowaniu i kształceniu projektantów, ASP Kraków 2001 [bib. ASP, sygnatura: 14509 I]

- C. Siegel, Formy strukturalne w nowoczesnej architekturze, Arkady, W-wa 1974.

- E. Neufert, Podręczniki projektowania architektoniczno-budowlanego, Arkady, W-wa (kolejne wydania).

 

praktyki zawodowe (w ramach kierunku/przedmiotu), plenery

nie dotyczy

wymagania wstępne
wymagania formalne

wpis na pierwszy rok studiów

 

założenia wstępne

predyspozycje zweryfikowane podczas egzaminów wstępnych

 

 

 

efekty uczenia się
kompetencje społeczne
opiskod

 

Potrafi zdobywać, gromadzić i świadomie analizować, interpretować niezbędne informacje

 

PK _K03, A1_U15, A1_U16
umiejętności
opiskod

 

Posiada doświadczenie w realizowaniu prac projektowych opartych o wyobraźnie, intuicję, emocjonalność w połączeniu z racjonalną analizą

 

PK _U05, A1_U21
wiedza
opiskod

 

Posiada wiedzę niezbędną w realizacji kompozycji kształtującej przestrzeń architektoniczną.

Posiada podstawową wiedzę o metodach edycji projektu i technikach modelowania niezbędnych w odczytaniu idei twórczej oraz realizacji dzieła

Zna i rozumie zasady postrzegania zjawisk perspektywy, iluzji, reguły wzajamnego oddziaływania barw i form architektonicznych

 

PK _W03, PK _W08, A1_W10, PK _W14, A1_W11, A1_W12


Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Architektura Przestrzeni Kulturowych s.1 o 45 4 Prac. proj. 45h
Prac. proj. [Z st.]


Semestr 2017/18-Z (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #35.6281