Katalog ECTS

Podstawy projektowania graficznego

Pedagog: mgr Mateusz Żywicki

Pole Opis
forma/typ zajęć ćwiczenia;
język wykładowy polski;
metody i kryteria oceniania

Podstawą zaliczenia jest osiągnięcie przez studenta – przynajmniej w minimalnym akceptowalnym stopniu – każdego z założonych efektów kształcenia. Metodami ich osiągnięcia jest realizacja wszystkich zadań projektowych (zgodnie z ich założeniami) przewidzianych na dany semestr z wynikiem pozytywnym, w wymaganych terminach oraz wykonanie wszystkich zadań uzupełniających. Studenci otrzymują oceny cząstkowe podczas przeglądów dotyczących poszczególnych zadań. Na koniec semestru organizowany jest przegląd końcowy. Pod uwagę brane są poziom i dokładność wykonania zadania, ale również frekwencja na zajęciach, ilość korekt i zaangażowanie w przedmiot.

opis przedmiotu

Cel poznawczy:

Zajęcia mają na celu przekazać studentom wiedzę oraz praktyczne umiejętności z zakresu projektowania graficznego.

Studenci poznają podstawowe zasady kompozycji graficznej, budowania formy i syntetycznego odpowiadania na zadanie projektowe.

 

Cel kształcący:
Studenci zdobywają praktyczne umiejętności z zakresu projektowania graficznego, tworzenia kompozycji, posługiwania się typografią i kolorem. Uczą się w jaki sposób trafnie odpowiadać na zadanie projektowe. Nabierają doświadczenia w wyborze odpowiednich narzędzi technicznych i rozwiązań technologicznych.

 

Cel praktyczny:

Zdobywają praktyczną widzę z wykorzystywania oprogramowania Adobe(Illustrator, Photoshop, Indesign). Ale także uguntowują przekonanie, że projekt graficzny ściśle wynika z potrzeb użytkownika i założeń projektowych odnoszących się do konkretnego rodzaju treści jak i jej nośnika. Studenci uczą się, że odpowiedzialnością projektanta jest czytelne przekazania komunikatu, w najbardziej odpowiedniej do tego formie.

W konsekwencji zajęć student zdobywa wiedzę praktyczną pozwalającą wykonać projekty takie jak: znak graficzny, kompozycja w oparciu o siatkę modulaną, złożenie tekstu z grafiką w postaci publikacji gazetowej lub makiety, przygotowanie projektu do druku, kontakt z drukarnią i zrealizowanie projektu.

skrócony opis przedmiotu -brak-
sposób realizacji przedmiotu

Ćwiczenia projektowe uzupełnione wykładami oraz dyskusją o poszczególnych etapach projektu. Podczas zajęć studenci prezentują postępy swoich prac przed całą grupą.

zakres tematów

1. Odpowiedź na zadany temat „zwierzę” jako ilustracja w formie ekspresyjnej oraz geometrycznej (modularnej).

2. Stworzenia płynnego przejścia stylistycznego pomiędzy powyższymi formami przez wykonanie dodatkowych 3 kompozycji.

3. Odnalezienie siatki modularnej na podstawie linii podziału wynikających z architektury budynku.

4. Zaprojektowanie inicjałów na podstawie stworzonej wcześniej siatki modularnej, które charakterem będą nawiazywać do zastanej architektury.

5. Skład i łamanie tekstu: Przygotowanie jednej rozkładówki książki z wierszami. Kompozycja typograficzna w oparciu o stworzoną wcześniej ilustrację oraz tekst wybranego wiersza.

6. Nauka programów Adobe Illustrator, Photoshop, InDesign.

7. Wiedza z zakresu przygotowania projektów od druku.

sposób zaliczenia zaliczenie z oceną;
literatura

Hans Peter Willberg, Friedrich Forssman, Pierwsza pomoc w typografii, ISBN: 978-83-7453-346-1
Jacek Mrowczyk, Przemek Dębowski, Widzieć, wiedzieć, ISBN: 978-83-62376-90-2
Mitchell Michael, Wightman Susan, Typografia książki Podręcznik projektanta, ISBN: 9788394030605

praktyki zawodowe (w ramach kierunku/przedmiotu), plenery

nie dotyczy

wymagania wstępne
wymagania formalne

Przyjęcie na I rok studiów

założenia wstępne

Nie są wymagana jest wiedza z zakresu projektowania graficznego. Wystarczą podstawowe umiejętności z zakresu rysunku, kompozycji i kreatywnej odpowiedzi na zadany temat projektowy. 

efekty uczenia się
kompetencje społeczne
opiskod

Jest zdolny do elastycznego myślenia, adaptowania sie do nowych, zmieniających się okoliczności

PK _K04 A1_K03

Jest otwarty na przyjęcie zewnętrznej oceny krytycznej dotyczącej własnych dokonań twórczych

PK _K08 A1_K04
umiejętności
opiskod

Potrafi świadomie posługiwać się narzędziami, techniką i technologią właściwą dla wybranej dyscypliny sztuk pięknych

PK _U03 A1_U15 A1_U16

Podejmuje działania modyfikacyjne i wariantowe z wykorzystaniem technik cyfrowych w celu optymalnego rozwiązania problemu projektowego

PK _U10 A1_U19
wiedza
opiskod

Zna i dobiera różnorodne środki ekspresji oraz techniki realizacyjne, aby wzbogacić i wyróżnić wartość artystyczna własnego dzieła.

PK _W07 A1_W10

Posiada wiedzę o prawidłowej realizacji procesu projektowego od założeń koncepcyjnych poprzez dokumentację do realizacji dzieła, mającego cechy indywidualne

PK _W06 A1_W10


Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Architektura Przestrzeni Kulturowych s.1 o 30 1 Ćw 30h
Ćw [Z st.]


Semestr 2017/18-Z (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #35.6287