Katalog ECTS

Rzeźba

Pedagog: prof. dr hab. Anna Bem-Borucka

Pole Opis
karta przedmiotu (pdf/doc/odt) -brak-
forma/typ zajęć ćwiczenia;
język wykładowy polski;
metody i kryteria oceniania

prezentacja w grupie,
kryteria: kreacyjność, zaangażowanie, sposób wykonania, obecność na zajęciach.

opis przedmiotu

Cel poznawczy
Realizacja projektu artystycznego jako indywidualnej wypowiedzi studenta własnymi środkami ekspresji.
Rozwój analitycznych zdolności studenta związanych z własną twórczością w oparciu o kontekst kulturowy.
Cel kształcący
Jest to nauka kreacji, poszukiwania możliwości animacyjnych w kontekście różnych obszarów kulturowych, nauka aranżacji wybranych problemów w przestrzeni otwartej (zadania plenerowe).
Cel praktyczny
Kształcenie umiejętności odczytywania form, struktur oraz wybranych zagadnień pracy z modelem.

skrócony opis przedmiotu

Na zajęciach realizowane są ćwiczenia kształtujące wyobraźnię, intuicję, umiejętności dotyczące budowania formy, umiejscowienia jej w określonej przestrzeni oraz nauka warsztatu umożliwiającego wyrażanie własnych koncepcji artystycznych.

sposób realizacji przedmiotu

zaliczenie z oceną

zakres tematów

 

Zadania dla I roku I stopnia Wzornictwo 2016 / 2017 (sem. zimowy)  

zal. 24.01.2017


1. Para butów (realistycznie odwzorować w skali 1 x 1).
Materiał: glina, gips
(28 godz.)

 2. Kompozycja z natury „portret - płaskorzeźba”, realizacja w glinie.

(12 godz.)
3. Cyborg – (organizm poruszany przez urządzenia techniczne), własna
interpretacja . Plener – Długi Targ.
Materiał dowolny.
(12 godz.)

 4. Budowla - zadanie plenerowe (grupowe), kompozycja ciągła – dywanowa, realizacja ze znalezionych materiałów, (każda osoba

ma do dyspozycji 2 x 1 m), Orłowo - plaża
(4 godz.)

 

 

 

 

        

 

sposób zaliczenia zaliczenie z oceną;
literatura

Sculpture From Antiquity To The Present Day, Wyd. Taschen, 2007
Dialougues in Diversity Art. From Marginal to Mainstream, John K. Grande, 2007
Civilizations Art and Photography, Slovart 2009
Czasopima: Atlas Sztuki, Orońsko, Kwartalnik Rzeźby
POKAZ Pismo Krytyki Artystycznej, Warszawa
Materiały dostępne w internecie dotyczące następujących artystów: Constantin Brancusi, Isamu Nougouchi, Julio Gonzales, Richard Serra, Robert Morris, Richard Wilson, Christian Boltański, Micha Ullman, Gordon Matta Clark, Do Ho Suh, Rachel Whiteread, Carl Andre, Anish Kapoor, Andre Golsworthy.

praktyki zawodowe (w ramach kierunku/przedmiotu), plenery

nie dotyczy

wymagania wstępne
wymagania formalne

zdany egzamin wstępny

założenia wstępne

teoria i praktyka w zakresie podstawowych działań artystycznych

efekty uczenia się
kompetencje społeczne
opiskod

Świadomy swojego poziomu wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego doskonalenia zawodowego i osobistego

K_K01

realizuje samodzielnie koncepcje oraz działania artystyczne i animacyjne oparte na integracji wiedzy z różnych dziedzin i doświadczenia z zakresu mechanizmów psychologicznych

K_K03
umiejętności
opiskod

Posiada rozwinięte umiejętności analityczne i animacyjne, pozwalające na zanalizowanie i konstruowanie procesów kulturotwórczych oraz kreatywne animowanie pracy nad rozwojem uczestników procesów upowszechniania kultury

K_U03

rozwija umiejętności techniczne i warsztatowe potrzebne do świadomego realizowania różnych koncepcji artystycznych

K_U07

posiada rozwiniętą osobowość artystyczną umożliwiającą świadomą realizację własnych koncepcji artystycznych zwłaszcza w oparciu o doświadczenie wykorzystania swej intuicji, emocjonalności i wyobraźni w obszarze ekspresji artystycznej

K_U08
wiedza
opiskod

Rozwija wiedzę dotyczącą wzorców historyczno-kulturowych i formalnych elementów budowy dzieła plastycznego oraz technologii ich wykonywania, które w sposób świadomy odnosi do działań twórczych

K_W7

dokonuje wyborów działań twórczych o wysokim stopniu oryginalności w odniesieniu do wiedzy z zakresu historii sztuki i związanych z nimi tradycji twórczych

K_W8


Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Wzornictwo s.5 d 60 5 Ćw 60h
Ćw [Z st.]
Architektura Wnętrz s.5 d 60 5 Ćw 60h
Ćw [Z st.]
Projektowanie w Krajobrazie Kulturowym s.5 d 60 5 Ćw 60h
Ćw [Z st.]


Semestr 2017/18-Z (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #35.6313