Katalog ECTS

Rysunek

Pedagog: dr Mikołaj Harmoza

Pole Opis
karta przedmiotu (pdf/doc/odt) -brak-
forma/typ zajęć ćwiczenia;
język wykładowy polski;
metody i kryteria oceniania

Obecność na zajęciach, systematyczność pracy, jakość techniczna i artystyczna realizacji rysunkowych, kreatywność, progres , umiejętność realizacji pomysłu począwszy od szkicu koncepcyjnego poprzez proces projektowy aż do końcowych rozwiązań rysunkowych ( np. historia rysunkowa, rysunku , animacji rysunkowej itp.)

opis przedmiotu

zajęcia praktyczne, klasyczny rysunek z natury, ćwiczenia rysunkowe w różnych technikach , konsultacje prac wykonanych w/g zadań domowych, zaliczenia z oceną. Ocena końcowa określająca semestralną postawę oraz efekty pracy, progres i obecność na zajęciach.

skrócony opis przedmiotu -brak-
sposób realizacji przedmiotu

Ćwiczenia praktyczne z rysunku odbywają się w salach.Za pomocą klasycznych metod rysunkowych realizowane są zadania , doświadcza się technik i metod rysunkowych oraz konsultuje się własne realizacje z prowadzącym. W przypadku zadań domowych konsultuje się wykonane w domu rysunki

zakres tematów

Na zajęciach rysujemy z natury oraz konsultujemy prace wykonane wcześniej w domu(w/g zadań domowych).

RYsunki wykonane w pracowni mają swoje specjalistyczne tematy przybliżające studentom techniki, możliwości tych technik oraz pokazujące znaczenia kompozycji.

Zakres tematów domowych ma charakter konsultacji.Są to zadania , których celem jest rozwijanie wyobraźni, umiejętność samodzielnego myślenia i prowadzenia własnego pomysłu rysunkowego od momentu zamysłu, który zanotowany  zostaje jako szkic, poprzez proces projektowy aż do efektu finalnego.

sposób zaliczenia zaliczenie z oceną;
literatura

literatura związana z historią sztuki ,

praktyki zawodowe (w ramach kierunku/przedmiotu), plenery -brak-
wymagania wstępne
wymagania formalne

otzymanie praw studenta ASP Gdańsk

założenia wstępne

Student powinien posiadać podstawową wiedzę z zakresu sztuk pięknych.

efekty uczenia się
kompetencje społeczne
opiskod

Rozumie potrzeby uczenia się i doskonalenia w zakresie rysunku przez całe życie, jest zdolny do efektywnego wykorzystania wyobraźni , intuicji i emocjonalności zdolności twórczego myslenia i twórczej pracy.

 

A1-K01 A1-K03
umiejętności
opiskod

 potrafi tworzyć i realizować własne koncepcje artystyczne w wybranych dyscyplinach sztuki, świadomie wykorzystując własną intuicję , emocjonalność , wyobraźnię i wiedzę.

posiada umiejętności warsztatowe umożliwiające realizację własnych koncepcji artystycznych w wybranych kierunkach dyscypliny sztuk pięknych

A1-U14, A!-U19
wiedza
opiskod

posiada podstawową wiedzę dotycząca środków ekspresji i warsztatu wybranych kierunków dyscyplin sztuk pięknych

A1-W 10


Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Wzornictwo s.1 o 60 1 Ćw 60h
Ćw [Z st.]


Semestr 2017/18-Z (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #35.6315