Katalog ECTS

Podstawy projektowania architektury

Pedagog: prof. dr hab. Maciej Świtała
Asystent/ci: mgr Marta Koniczuk

Pole Opis
karta przedmiotu (pdf/doc/odt) -brak-
forma/typ zajęć pracownia projektowa podstaw nauczania;
język wykładowy polski; angielski;
metody i kryteria oceniania

Wymagania podstawowe (stopnie dostateczne):

Obecność na zajęciach, poprawne przygotowanie ćwiczeń, przeciętna sprawność zapisu dokumentacji i prezentacji koncepcji

Wymagania rozszerzone (stopnie dobre):

Duże zaangażowanie w poszukiwaniu odpowiedzi na problemy zawarte w zadaniach, ponadprzeciętne umiejętności prezentacji odpowiedzi projektowych

Basic requirements (C grade):

Attendance in classes, correct preparation of the exercises, average proficiency of the documentation record and concept presentation

Advanced requirements (B grade):

Big commitment in looking for answers for problems enclosed in the exercises, above-average skills of project answers presentation

opis przedmiotu

 

Celem zajęć przedmiotu Podstawy Projektowania Architektury jest wykształcenie studenta, który zdolny jest w momencie ukończenia kursu tak w zakresie umiejętności jak i metod pracy przystąpić do bardziej zaawansowanych zadań w specjalistycznych pracowniach projektowych.

Cel poznawczy: Osoba kończąca naukę powinna posiadać umiejętność posługiwania się różnorodnymi środkami kształtowania przestrzeni w celu osiągania założonych celów projektowych.

Cel kształcący: Absolwent kursu powinien opanować język i zespół pojęć pozwalający na precyzyjne nazywanie swoich poczynań kreacyjnych oraz na komunikowanie się z prowadzącymi ćwiczenia projektowe. 

Cel praktyczny: W zakresie umiejętności warsztatowych zakres nabytej wiedzy to posługiwanie się skalą, opanowanie zasad przygotowania dokumentacji i prezentacji projektu, nabycie podstawowej wiedzy z zakresu ergonomii oraz rozwiązywania podstawowych  funkcji wynikających z relacji człowieka z przestrzenią.

Cognitive goal: The person finishing the studies should have the ability to use different means of shaping the space to attain set designing goals.

Instructive goal: The graduate should master the language and a set of concepts allowing them to precisely name their creative actions and communicating with the lecturers of the designing exercises.

Practical goal: In the range of the workshop skills the extent of the acquired knowledge is using the scale, mastering the rules of documentation preparation  and project presentation, acquiring basic knowledge in ergonomics and solving the basic functions resulting from the relationship between man and space.

skrócony opis przedmiotu -brak-
sposób realizacji przedmiotu

Ćwiczenia projektowe, wykłady z prezentacją multimedialną, konsultacje, 

Zajęcia terenowe

Project exercises, lectures with multimedia presentation, consultations,

Field activities

zakres tematów

Ćwiczenia rysunkowe, projektowe, kompozycyjne, konstrukcyjne

Classes in drawing, designing, composition, construction

sposób zaliczenia zaliczenie z oceną;
literatura

 

 Hall E.T. : Ukryty Wymiar, Wydawnictwo literackie Muza S.A. Warszawa 1997

 

 Mo Zell, Kurs rysunku architektonicznego, wyd ABE Dom Wydawniczy, Listopad 2008

praktyki zawodowe (w ramach kierunku/przedmiotu), plenery

brak

wymagania wstępne
wymagania formalne -brak-
założenia wstępne -brak-
efekty uczenia się
kompetencje społeczne
opiskod

Samodzielnie podejmuje i potrafi zorganizować prace projektowe, gromadzi doświadczenie ze zrealizowanych projektów i potrafi
je wykorzystać w następnych pracach. Umie zdobywać, gromadzić i w świadomy sposób analizować i interpretować informacje.

 

Individually undertakes and is able to organize project works, gathers experience from executed project and is able to use it in next

umiejętności
opiskod

Posiada umiejętność zbudowania sobie warsztatu potrzebnego do realizacji prac projektowych i umiejętność dostosowania go
do zmieniających się potrzeb i możliwości.

Has the skills of building a workshop necessary for the execution of the designing works and the ability to adjust it to the changing needs and possibilities. 

wiedza
opiskod

Zna język i terminologię z zakresu projektowania architektonicznego. Posiada wiedzę dotyczącą reguł kompozycji architektonicznej
i sposobów kształtowania przestrzeni. 

Knows the language and terminology in the field of architectural design. Has the knowledge about the rules of the architectural composition and the ways of shaping the space. Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Architektura Wnętrz s.1 o 60 7 Prac. proj. 60h
Prac. proj. [Z st.]


Semestr 2017/18-Z (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #35.6326