Katalog ECTS

Geometria wykreślna i perspektywa

Pedagog: dr Bogumił Oświecimski

Pole Opis
karta przedmiotu (pdf/doc/odt) -brak-
forma/typ zajęć wykład;
język wykładowy polski;
metody i kryteria oceniania

Zaliczenie na podstawie oceny dwóch prac testowych
– cztery zadania rysunkowe każda
skala ocen: 2, 3, 3.5, 4, 4,5, 5

 

opis przedmiotu

Celem przedmiotu jest ćwiczenie wyobraźni przestrzennej niezbędnej w dalszym cyklu nauki projektowania, uzyskanie sprawności w świadomym operowaniu w przestrzeni projektowej i przedstawienie prawidłowego rysunkowego zapisu działań w przestrzeni w metodach rzutowania. Cel ten staramy się osiągnąć poznając metody przedstawienia przestrzeni trójwymiarowych w zapisie dwuwymiarowym:1) rzutów Monge'a,2) aksonometrii, 3) perspektywie. Przekształcenia i konstrukcje dotyczą brył graniastych ( np. graniastosłup, ostrosłup) i powierzchni 2 go stopnia (stożek, walec, kula), w aksonometrii i perspektywie również elementów architektury i wnętrz. Wyznaczanie konstrukcyjne cieni przy zadanym kierunku światła we wszystkich metodach rzutowania.

• Cel poznawczy: (planowane efekty w zakresie wiedzy
metody rzutowania, rzut równoległy (rzuty Monge'a, aksonometria), rzut środkowy perspektywa - celem kursu jest przekazanie wiedzy w zakresie matematyki (geometrii wykreślnej), i niezbędnej do formułowania i rozwiązywania typowych, zadań związanych ze studiowaną dyscypliną.
• Cel kształcący: (planowane efekty w zakresie umiejętności)
umiejętność zastosowania konstrukcji podstawowych do rozwiązywania problemów w przestrzeni rzutowej, co umożliwiaposługiwanie się technikami informacyjno- komunikacyjnymi właściwymi do realizacji zadań typowych dla działalności inżynierskiej. Przedmiot ten ma na celu rozwinięcie umiejętności kognitywnych (rozumienia, analizowania, interpretowania oraz syntezy)
· Cel praktyczny: (planowane kompetencje społeczne)
Prawidłowo interpretuje rysunki techniczne, posługuje się językiem rysunku w podstawowych metodach rzutowania, jestprzygotowany do rozwiązywania zagadnien projektowych,

skrócony opis przedmiotu -brak-
sposób realizacji przedmiotu

Wykłady, ćwiczenia

zakres tematów

metody przedstawienia przestrzeni trójwymiarowych w zapisie dwuwymiarowym:1) rzutów Monge'a,2) aksonometrii.

sposób zaliczenia zaliczenie z oceną;
literatura

F. Otto i E. Otto Podręcznik geometrii wykreślnej PWN Warszawa 1975
L. M. Suzin Perspektywa wykresowa dla architektów Arkady Warszawa 1998

praktyki zawodowe (w ramach kierunku/przedmiotu), plenery

Brak wymagań

wymagania wstępne
wymagania formalne

Brak wymagań

założenia wstępne

Brak wymagań

efekty uczenia się
kompetencje społeczne
opiskod

umie zdobywać, gromadzić i w świadomy sposób analizować i interpretować informacje

AW-K03, A1-K02

jest zdolny do elastycznego myślenia, adaptowania się do nowych
i zmieniających się okoliczności.

AW-K06, A1-K03
umiejętności
opiskod

potrafi dokonać wyboru odpowiednich form i rozmieścić je w przestrzeni
zgodnie z założonym celem, wykorzystując racjonalne i intuicyjne przesłanki
do podejmowania decyzji projektowych.
knows how to select the appropriate forms and locate them in space in order to achieve the desired effect using rational and
intuitive grounds to take design decisions

AW-U03, A1+U16, A1-U17
wiedza
opiskod

zna metody odwzorowywania figur płaskich i brył przestrzennych na płaszczyźnie

AW-W04, A1-W10

zna i rozumie prawa postrzegania, zjawiska perspektywy, iluzji, reguły
wzajemnego oddziaływania barw i form charakterystycznych architektury.

AW-W14, A1-W11, A1-W12


Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Architektura Wnętrz s.1 o 60 2 Ćw 60h
Ćw [Z st.]


Semestr 2017/18-Z (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #35.6338