Katalog ECTS

Formy rzeźbiarskie

Pedagog: dr Marta Hryc

Pole Opis
karta przedmiotu (pdf/doc/odt) -brak-
forma/typ zajęć ćwiczenia;
język wykładowy polski;
metody i kryteria oceniania

Podstawą zaliczenia jest realizacja wszystkich zadań semestralnych. Ocenie podlega efekt tej realizacji.

Warunkiem zaliczenia jest dostarczenie pełnej dokumentacji realizowanych zadań:

- finalne opracowanie stylistyczne obiektu

- opracowanie dokumentacji przebiegu projektu i jego prezentacja (dostarczenie w formie cyfrowej materiałów ze wszystkich faz projektu – szkice, fotografie modeli, pliki .stl i in.)

Pod uwagę przy ocenie brany jest również aktywny udział w dyskusjach.

opis przedmiotu

Cel poznawczy: (planowane efekty w zakresie wiedzy)

nabywanie wiedzy pozwalającej na podjęcie zaawansowanych studiów w architektury wnętrz


Cel kształcący: (planowane efekty w zakresie umiejętności)

rozwijanie umiejętności modelowania przestrzennego

rozwijanie umiejętności technik prezentacji

nabywanie umiejętności w zakresie digitalizacji modeli przestrzennych

rozwijanie umiejętności planowania pracy


Cel praktyczny: (planowane kompetencje społeczne)

umiejętność krytycznej obserwacji procesów społeczno-kulturowych jako odpowiedzialnych za kształtowanie preferencji estetycznych wobec obiektów materialnych i ich dyskutowanie

skrócony opis przedmiotu

Trwający 2 semestry kurs poświęcony jest realizacji zadań mających na celu rozwijanie umiejętności wykorzystywania stylingu w projektowaniu, przy czym pojęcie stylingu rozumiane jest jako kontrolowanie całościowego wrażenia, jakie wywołuje przedmiot. Zaawansowane studium stylistyczne formy z jednej strony wymusza nieustanną obserwację procesów socjo-kulturowych jako odpowiedzialnych za zmiany społecznych preferencji względem obiektów materialnych i ich krytyczną interpretację, a z drugiej pozwala zapoznać się z wybranymi technikami i materiałami oraz ocenić skutki ich używania w praktyce architekta wnętrz.

sposób realizacji przedmiotu

Wykłady, indywidualne konsultacje, dyskusje w grupie, samodzielna praca studentów nad zagadnieniami o ustalonym zakresie (również między zajęciami)

zakres tematów

Stylistyka, modelowanie przestrzenne, zapoznanie z podstawowymi materiałami i technikami ich obróbki, zapoznanie z narzędziami CAD/CAM

sposób zaliczenia zaliczenie z oceną;
literatura

H.Vejlgaard, „Anatomia trendu”Wolters Kluwer 2012

D.Sudjic, „Język rzeczy”, Karakter 2013

praktyki zawodowe (w ramach kierunku/przedmiotu), plenery -brak-
wymagania wstępne
wymagania formalne

wpisanie na listę studentów 1. roku Architektury Wnętrz (studia 1. stopnia)

założenia wstępne -brak-
efekty uczenia się
kompetencje społeczne
opiskod

AW-K05 Student jest zdolny do efektywnego wykorzystania: wyobraźni, intuicji, emocjonalności, zdolności twórczego myślenia i twórczej pracy do rozwiązywania problemów.

AW-K11 Student posiada umiejętność efektywnego komunikowania się w zakresie podejmowanych działań oraz umiejętność czytelnej i zrozumiałej prezentacji.

AW-K05 AW-K11
umiejętności
opiskod

AW-U02 Student potrafi wykorzystać umiejętności ekspresji artystycznej z zakresu sztuk plastycznych w kształtowaniu rozwiązań projektowych.

AW-U02
wiedza
opiskod

AW-W2 Student posiada podstawową wiedzę w zakresie kompozycji brył i płaszczyzn oraz kompozycji kolorystycznych.

AW – W14 Student zna i rozumie prawa postrzegania, zjawiska perspektywy, iluzji, reguły wzajemnego oddziaływania barw i form charakterystycznych dla architektury.

AW-W2 AW-W14


Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Architektura Wnętrz s.1 o 60 4 Ćw 60h
Ćw [Z st.]


Semestr 2017/18-Z (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #35.6341