Katalog ECTS

Rysunek

Pedagog: dr Mikołaj Harmoza

Pole Opis
karta przedmiotu (pdf/doc/odt) -brak-
forma/typ zajęć ćwiczenia;
język wykładowy polski; francuski;
metody i kryteria oceniania

Obecność na zajęciach, systematyczność pracy, jakość techniczna i artystyczna powstających rysunków, progres,zaangażowanie w pracę, kreatywnoćś, umiejętność realizacji pomysłu począwszy od szkicu koncecyjnego aż do końcowych rozwiązań rysunkowych.(  np. animacji rysunkowej, historii rysunkowej, zestawu prac na konkretny temat itp.).

opis przedmiotu

Zajęcia praktyczne ,klasyczny rysunek z natury,  ćwiczenia rysunkowe w różnych technikach, konsultacje, zaliczenia z oceną.Ocena końcowa określająca całoroczną postawę i efekty  pracy oraz obecność na zajęciach.

skrócony opis przedmiotu -brak-
sposób realizacji przedmiotu

Ćwiczenia praktyczne z rysunku odbywają się w salach. Za pomocą klasycznych metod rysunkowych realizowane są zadania, doświadcza się technik i metod rysunkowych oraz konsultuje się wlłasne realizacje z prowadzącym celem udoskonalenia sprawności manualnej oraz efektów końcowych. W przypadku zadań domowych konsultuje się wykonane w domu rysunki.

zakres tematów

Na zajęciach rysujemy z natury oraz( jednocześnie) konsultujemy prace wykonane wcześniej w domu. 

Rysunki wykonywane w pracowni mają swoje specjalistyczne tematy przybliżające studentom techniki, możliwości tych technik oraz kompozycje. Te zadania wykonywane są na miejscu.

Zakres tematów domowych ma charakter konsutacji. Są to zadania , których celem jet rozwijanie wyobraźni, umiejętność prowadzenia pomysłu rysunkowego od momentu zamysłu, który zanotowany zostaje jako szkic, poprzez proces projektowy , aż do efektu finalnego.

sposób zaliczenia zaliczenie z oceną;
literatura

zalecana literatura kierunkowa

praktyki zawodowe (w ramach kierunku/przedmiotu), plenery -brak-
wymagania wstępne
wymagania formalne

zaliczenie sem. 1.

założenia wstępne

Student powinien posiadać podstawową wiedzę z zakresu sztuk pięknych , wykorzystywać ją umiejętnie w podejmowanych zadaniach oraz posiadać podstawowe umiejętności w zakresie

technik rysunkowych.Takie umiejętności należy przedstawić w formie rozwiązanych zadań.

Powinien również wykazać się zaangażowaniem skutkującym progresem stosownym do umiejętności.

 

efekty uczenia się
kompetencje społeczne
opiskod

Rozumienie potrzeby uczenia się i doskonalenia w zakresie rysunku przez całe życie, jest zdolny do efektywnego wykorzystania :wyobraźni, intuicji, emocjonalności, zdolności twórczego myślenia i twórczej pracy, 

jest zdolny do efektywnego wykorzystania wyobraźni, intuicji , emocjonalności, zdolności twórczego myslenia i twórczej pracy do rozwiązywania problemów

A1-K01, A1-K03,
umiejętności
opiskod

Potrafi tworzyć i realizować własne koncepcje artystyczne w wybranych dyscyplinach sztuki , świadomie wykorzystując swoją intuicję, emocjonalność, wyobraźnię oraz wiedzę.

posiada umiejętności warsztatowe  umożliwiające realizację własnych koncepcji artystycznych  w wybranych kierunkach dyscypliny sztuk pięknych.

umie świadomie posługiwać się narzędziami, techniką i technologią warsztatu artystycznego wybranych kierunków dyscyplin sztuk pięknych

W1- U01, A1- U14, W1- U12, A1-U19, W1-05 A1- U15, A1-U16
wiedza
opiskod

posiada podstawową wiedzę dotyczącą środków ekspresji i warsztatu wybranych kierunkow dyscypliny sztuk pięknych 

W1-W06, A1-W10


Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Wzornictwo s.2 o 60 1 Ćw 60h
Ćw [Z st.]


Semestr 2017/18-L (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #35.6396