Katalog ECTS

Techniki prezentacji

Pedagog: mgr Paweł Grajkowski

Pole Opis
forma/typ zajęć ćwiczenia;
język wykładowy polski;
metody i kryteria oceniania

Warunkiem otrzymania zaliczenia semestru jest obecność na zajęciach nie przekraczająca maksymalnie trzech (3) nieusprawiedliwionych obecności oraz oddanie wszystkich zadań projektowych.

Sposoby weryfikacji:

Dla przedmiotu zdefiniowano 6 efektów kształcenia weryfikowanych poprzez realizację:

 • zadań projektowych (W1-U05, W1-U14, W1-U12, W1-K11, W1-K05)
 • ćwiczeń klauzurowych na zajęciach (W1-W02)
 • systematyczne dostarczanie szkiców w ilości 14 rysunków / tydzień (W1-W02)
 • obecność i uczestnictwo w wykładach (W1-W02, W1-U14, W1-U12)

Warunki otrzymania zaliczenia:

 • obecność na zajęciach (maksymalnie 3 nieusprawiedliwione obecności)
 • uczestnictwo w ćwiczeniach trwających podczas zajęć (brak realizacji ćwiczeń na zajęciach jest jednoznaczne z brakiem obecności na zajęciach)
 • wykonanie w oparciu o korekty z prowadzącym zadań semestralnych i ich dokumentacja
 • udokumentowanie w sposób podany przez prowadzącego minimum 80% szkiców w wymiarze 14 szkiców tygodniowo

Kryteria oceny:

Wymagania oceny 3 / 3+ :

 • dostarczenie 70% tygodniowych szkiców w ciągu semestru
 • prace zaliczeniowe na poziomie nadającym się do prezentacji na wystawie semetralnej wydziału
 • prace rysunkowe przejawiające zapoznanie się podstawami treści programowych
 • przyswojenie podstaw zagadnien programowych
 • samodzielne opanowanie minimum technik komputerowych umożliwiające wykonanie zadań

Wymagania oceny 4 / 4+ :

 • dostarczenie 80% tygodniowych szkiców w ciągu semestru
 • widoczny postęp w pracach rysunkowych, przejawiający świadome korzystanie z treści programowych
 • typowe, poprawne rozwiązania zadań
 • inicjatywa w rozwiązywaniu zadań
 • przejawianie umiejętności samodzielnego wyszukiwania i stosowania rozwiązań warsztatowych pasujących do tematu zadania, poszerzających wartość estetyczną wypowiedzi

Wymagania oceny 5 / 5+:

 • dostarczenie 90% tygodniowych szkiców w ciągu semestru
 • płynne posługiwanie się rysunkiem oraz innymi technikami
 • poszerzona wiedza i umiejętności przewyższające treści programowe
 • doskonała umiejętność łączenia wiedzy z zakresu różnych technik
 • samodzielność w poszukiwaniu rozwiązań i poszerzaniu wiedzy
 • kreatywność
 • poszukiwanie nietypowych rozwiązań, niespotykanych w opracowaniach
 • zdecydowane przejawianie zainteresowań zagadnieniami omawianymi w trakcie zajęć
 • rozwiązania zadań uprawniające do wysłania projektu na konkurs, wystawy lub materiały promocyjne uczelni
opis przedmiotu

Podstawowym celem zajęć jest zbudowanie warsztatu projektanta wzornictwa poprzez osiągnięcie szeregu mniejszych celów podnoszących jakość projektów studenckich:

 • nauka zrozumienia i świadomego odwzorowania obiektów w przestrzeni, treści lub zjawisk w celu optymalnego wyrażania i prezentowania rozwiązań projektowych
 • zwrócenie uwagi na różnorodne możliwości odwzorowywania w zależności od kontekstu oraz poprzez dobieranie odpowiednich elementów składowych plansz ilustrujących rozwiązanie zadania takich jak dobór np. narzędzia rysunkowego, stylistyki i typografii
 • poznanie możliwości i poprawne dobieranie rozwiązań graficznych jakie daje realizacja zadań w graficznych programach komputerowych,- pogłębianie wiedzy oraz umiejętności manualnych i komputerowych zgodnie z osobistymi predyspozycjami w ramach podjętego kierunku studiów
 • wskazanie źródeł i efektywnych sposobów pozyskiwania wiedzy na temat treści programowych,- poprawa szybkiego odręcznego ilustrowania przestrzeni, treści lub zjawisk lub własnych koncepcji artystycznych oraz jego edycji w programach komputerowych
skrócony opis przedmiotu

rysunek prezentacyjny, wspomaganie rysunku cyfrowymi technikami wizualizacji

 

sposób realizacji przedmiotu

Forma zaliczenia zakłada wykonanie przez studenta prac zaliczeniowych oraz ćwiczeń w trakcie trwania semestru.

zakres tematów
 • Ćwiczenia podnoszące wprawę w szybkim rysunku odręcznym.
 • Zadania wspomagające obserwacje rysunkową obiektów lub zjawisk.
 • Ćwiczenia i prezentacje zapoznające z podstawami odręcznego rysowania obiektów w perspektywie. Zapoznanie z różnymi technikami edycji rysunku.
 • Podstawy wykonywania prac graficznych na komputerze: edycja grafiki w programach wektorowych i bitmapowych, terminologia programów graficznych i jej zastosowanie, kompozycja materiałów zdjęciowych lub grafiki z tekstem.
sposób zaliczenia zaliczenie z oceną;
literatura

Koos Eissen & Roselien Steur, Sketching the basics, BIS Publishers, Amsterdam 2012
Koos Eissen & Roselien Steur, Sketching, BIS Publishers, Amsterdam 2011
Koos Eissen & Roselien Steur, Sketching - Product Design Presentation, BIS Publishers, Amsterdam 2014

Klara Sjolen & Allan Mcdonald, Learning curves, KEEOS Design Books AB, Stockholm 2011 
Klara Sjolen & Erik Olofsson, Design Sketching, KEEOS Design Books AB, Stockholm 2011 

Kevin Henry, Drawing for product designers, Laurence King Publishing, London 2012 

Scott Robertson, How to draw, Design Studio Press, Culver City CA 2013

praktyki zawodowe (w ramach kierunku/przedmiotu), plenery

nie dotyczy

wymagania wstępne
wymagania formalne

Warunkiem przystąpienia do zajęć jest zdany egzamin wstępny

założenia wstępne

wiedza na poziomie absolwenta szkoły średniej

efekty uczenia się
kompetencje społeczne
opiskod

Posiada umiejętność efektywnego komunikowania się w zakresie podejmowanych działań oraz umiejętność czytelnej i zrozumiałej prezentacji.

W1-K11

Jest zdolny do efektywnego wykorzystania: wyobraźni, intuicji, emocjonalności, zdolności twórczego myślenia i twórczej pracy do rozwiązywania problemów,

W1-K05
umiejętności
opiskod

Umie świadomie posługiwać się narzędziami, techniką i technologią warsztatu artystycznego wybranych kierunków dyscypliny sztuk pięknych.

W1-U05

Posiada umiejętność zbudowania sobie warsztatu potrzebnego do realizacji prac projektowych i umiejętność dostosowania go do zmieniających się potrzeb i możliwości.

W1-U14

Posiada umiejętności warsztatowe umożliwiające realizację własnych koncepcji artystycznych w wybranych kierunkach dyscypliny sztuk pięknych.

W1-U12
wiedza
opiskod

Zna sposoby odwzorowywania przestrzeni na płaszczyźnie.

W1-W02


Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Wzornictwo s.2 o 60 3 Ćw 60h
Ćw [Z st.]


Semestr 2017/18-L (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #35.6398