Katalog ECTS

Geometria wykreślna i perspektywa

Pedagog: dr Bogumił Oświecimski

Pole Opis
karta przedmiotu (pdf/doc/odt) -brak-
forma/typ zajęć wykład;
język wykładowy polski;
metody i kryteria oceniania

Zaliczenie na podstawie oceny dwóch prac testowych
– cztery zadania rysunkowe każda
skala ocen: 2, 3, 3.5, 4, 4,5, 5

opis przedmiotu

Celem przedmiotu jest ćwiczenie wyobraźni przestrzennej niezbędnej w dalszym cyklu nauki projektowania, uzyskanie sprawności w świadomym operowaniu w przestrzeni projektowej i przedstawienie prawidłowego rysunkowego zapisu działań w przestrzeni w metodach rzutowania. Cel ten staramy się osiągnąć poznając metody przedstawienia przestrzeni trójwymiarowych w zapisie dwuwymiarowym:1) rzutów Monge'a,2) aksonometrii, 3) perspektywie. Przekształcenia i konstrukcje dotyczą brył graniastych ( np. graniastosłup, ostrosłup) i powierzchni 2 go stopnia (stożek, walec, kula), w aksonometrii i perspektywie również elementów architektury i wnętrz. Wyznaczanie konstrukcyjne cieni przy zadanym kierunku światła we wszystkich metodach rzutowania.

• Cel poznawczy: (planowane efekty w zakresie wiedzy
metody rzutowania, rzut równoległy (rzuty Monge'a, aksonometria), rzut środkowy perspektywa - celem kursu jestprzekazaniewiedzy w zakresie matematyki (geometrii wykreślnej), i niezbędnej do formułowania i rozwiązywania typowych, zadań związanych ze studiowaną dyscypliną.
• Cel kształcący: (planowane efekty w zakresie umiejętności)
umiejętność zastosowania konstrukcji podstawowych do rozwiązywania problemów w przestrzeni rzutowej, co umożliwiaposługiwanie się technikami informacyjno- komunikacyjnymi właściwymi do realizacji zadań typowych dla działalności inżynierskiej. Przedmiot ten ma na celu rozwinięcie umiejętności kognitywnych (rozumienia, analizowania, interpretowania oraz syntezy)
· Cel praktyczny: (planowane kompetencje społeczne)
Prawidłowo interpretuje rysunki techniczne, posługuje się językiem rysunku w podstawowych metodach rzutowania, jestprzygotowany do rozwiązywania zagadnien projektowych,

skrócony opis przedmiotu -brak-
sposób realizacji przedmiotu

Wykłady, ćwiczenia

zakres tematów

metody przedstawienia przestrzeni trójwymiarowych w zapisie dwuwymiarowym:1) rzutów Monge'a,2) aksonometrii, 3) perspektywysposób zaliczenia zaliczenie z oceną;
literatura

F. Otto i E. Otto Podręcznik geometrii wykreślnej PWN Warszawa 1975
L. M. Suzin Perspektywa wykresowa dla architektów Arkady Warszawa 1998

praktyki zawodowe (w ramach kierunku/przedmiotu), plenery

Brak wymagań

wymagania wstępne
wymagania formalne

Brak wymagań

założenia wstępne

Brak wymagań

efekty uczenia się
kompetencje społeczne
opiskod

umie zdobywać, gromadzić i w świadomy sposób analizować i interpretować informacje

AW-K03, A1-K02

jest zdolny do elastycznego myślenia, adaptowania się do nowych
i zmieniających się okoliczności.

AW-K06, A1-K03
umiejętności
opiskod

potrafi dokonać wyboru odpowiednich form i rozmieścić je w przestrzeni
zgodnie z założonym celem, wykorzystując racjonalne i intuicyjne przesłanki
do podejmowania decyzji projektowych.

AW-U03, A1-U15, A1-U17
wiedza
opiskod

zna metody odwzorowywanioa figur płaskich i brył przestrzennych na płaszczyźnie

AW-W04, A1-W10

zna i rozumie prawa postrzegania, zjawiska perspektywy, iluzji, reguły
wzajemnego oddziaływania barw i form charakterystycznych architektury.

AW-W14, A1-W11, A1-W12


Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Architektura Wnętrz s.2 o 60 2 Ćw 60h
Ćw [Z st.]


Semestr 2017/18-L (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #35.6403