Katalog ECTS

Wykłady suplementarne/ Wykłady monograficzne

Pedagog: mgr inż. Wojciech Charkin

Pole Opis
forma/typ zajęć wykłady ogólnouczelniane ;
język wykładowy angielski; polski;
metody i kryteria oceniania

  Podstawą do uzyskania zaliczenia  jest udział w wykładach oraz udział w dyskusji będącej składowa wykładu. Obecność na wykładzie jest potwierdzana   własnoręcznym podpisem na listach obecności. Warunkiem zaliczenia jest potwierdzenie udziału na co najmniej pieciu wykładach na osiem pprzeprowadzanych w każdymsemestrze. Nie istnieje możliwość odrabiania wykładów w innej formie.

 

 

opis przedmiotu

Założeniem przedmiotu jest stworzenie możliwości kontaktu studentów Wydziału Architektury i Wzornictwa w najszerszym zakresie z najnowszymi dokonaniami w odniesieniu do powstających dzieł projektowych, wydarzeń,  takich jak targi projektowe, trendów w sztukach projektowych, kontekstów kulturowych oraz znaczących twórców. Zakres ten wykracza poza przedmioty i zajęcia kierunkowe. Wykładowcy są zapraszani z Polski, Europy a także z USA. Udział w wykładach biorą również pracownicy ASP w Gdańsku, ma to służyć prezentacji i popularyzacji ich dorobku w skali Wydziału i Uczelni. Część wykładów ma formę wprowadzenie do warsztatów tematycznych, prowadzonych potem w mniejszych grupach. Celem wykładów jest także integracja całej sfery sztuk projektowych, ich powinowactwa artystycznego, kulturowego i twórczego, ponad specyfiką kierunków i dyscyplin. Uczestnicy wykładów maja możliwość uczestniczenia w dyskusjach, ucząc się i budując umiejętność przedstawiania własnych poglądów, argumentacji na ich rzecz i konstruktywnej akceptacji różnic.

skrócony opis przedmiotu -brak-
sposób realizacji przedmiotu

Wykłady prowadzone są dla studentów wszystkich lat Wydziału Architektury i Wzornictwa, bez podziału na grupy, bierze w nich udział kadra dydaktyczna. wykłady odbywają się co druga środę. w Audytorium ASP o godz. 19.00. Wykład każdorazowo ogłaszany jest plakatem o ustalonym wzorze graficznym, oraz zamieszczanymi ogłoszeniami na stronach internetowych, w tym na facebooku. Wykłady maja charakter otwarty i są dostępne dla gości spoza Uczelni

zakres tematów

Tematyka jest proponowana i ustalana przez konkretnych wykładowców. Obejmuje całościowo możliwą pełnię sfery twórczości projektowej. Wybór tematów uwzględnia obecność treści odnoszących się do wzornictwa, architektury wnętrz i architektury przestrzeni kulturowych. 

sposób zaliczenia zaliczenie;
literatura

Literatura podawana jest przez osobę prowadzącą wykład na określony temat, stosownie do jego treści.

praktyki zawodowe (w ramach kierunku/przedmiotu), plenery

nie dotyczy

wymagania wstępne
wymagania formalne

Należy być studentem Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku na Wydziale Architektury i Wzornictwa

założenia wstępne -brak-
efekty uczenia się
kompetencje społeczne
opiskod

Potrafi formułować krytyczną argumentację w stosunku do analizowanych projektów i sytuacji.

AW_K04
umiejętności
opiskod

Posiada umiejętność dyskusji i merytorycznej argumentacji na temat różnych obszarów sztuk plastycznych z wykorzystaniem różnych źródeł.

AW_U19
wiedza
opiskod

Rozumie kontekst sztuk projektowych w obrębie sztuki i kultury materialnej oraz ich znaczenie w życiu społecznym i gospodarczym.

AW_W11


Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Architektura Wnętrz s.2 d 10 1 W 10h
W [Z]


Semestr 2017/18-L (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #35.6406