Katalog ECTS

Podstawy konstrukcji

Pedagog: mgr inż. Tomasz Zybała

Pole Opis
karta przedmiotu (pdf/doc/odt) -brak-
forma/typ zajęć wykład;
język wykładowy polski;
metody i kryteria oceniania


zaliczenie z oceną,
Wymagania podstawowe zaliczenia:
- obecność na zajęciach – minimum 80% (12 zajęć w semestrze),
- poprawne merytorycznie wykonanie ćwiczeń/zadań/model konstrukcji – na poziomie minimum 50% obowiązującego zakresu opracowania.

Wymagania zaliczenia kolokwium:
Oceny
Wartości cyfrowe
Przybliżony procent wiedzy wymagany dla danej oceny
celujący 5,5 96-100%
bardzo dobry 5,0 90-95%
dobry plus 4,5 80-89%
dobry 4,0 70-79%
dostateczny plus 3,5 60-69%
dostateczny 3,0 50-59%
niedostateczny 2,0 0-49%

opis przedmiotu

Cel poznawczy: (planowane efekty w zakresie wiedzy)
Celem zajęć jest nauka rozumienia zależności rozwiązań technicznych i ćwiczenie umiejętności w tym zakresie.
Cel kształcący: (planowane efekty w zakresie umiejętności)
Student potrafi racjonalnie projektować zarys konstrukcji budowlanych, posługiwać się systemowymi rozwiązaniami technicznymi oraz przygotować czytelne zapisy w dokumentacji realizacyjnej
Cel praktyczny: (planowane kompetencje społeczne)
Student nabiera umiejętności porozumiewania się w środowisku zawodowym.

skrócony opis przedmiotu

Wykłady:

1.Podstawowe pojęcia: elementy konstrukcji, belka, wspornik, kratownica, rama. Etapy projektowania. Stany graniczne. Obciążenia budowli. Zbieranie obciążeń.
2.Założenia mechaniki budowli. Rozkładanie sił. Moment zginający, siła normalna, tnąca. Warunki równowagi sił. Rodzaje podpór. Reakcje podporowe.
3. Wspornik. Belki proste.
4.Ramy i łuki. Kratownice.
5.Charakterystyki geometryczne figur płaskich (momenty bezwładności, wskaźnik wytrzymałości).
6.Rozciąganie, ściskanie osiowe, ścinanie, zginanie, przemieszczenia. Zginanie ukośne. Rozciąganie i ściskanie mimośrodowe. Skręcanie. Wyboczenie.
7.Wymiarowanie przekrojów.
8.Układy powierzchniowe – płyty, ruszty, kopuły, powłoki, tarcze.
9.Konstrukcje drewniane, murowe, żelbetowe.
10.Konstrukcje stalowe, zespolone.

sposób realizacji przedmiotu

wykład z prezentacją, ćwiczenia projektowe.

zakres tematów -brak-
sposób zaliczenia zaliczenie z oceną;
literatura

1. Mechanika budowli dla architektów. Jarosław Przewłócki, Jarosław Górski. Wydawnictwo PG, 2003.

2. Mechanika budowli dla architektów. Tadeusz Kolendowicz. Arkady, 1993.

3. Mechanika konstrukcji dla architektów. Stefan Pyrak, Kazimierz Szulborski.Arkady 1994.

praktyki zawodowe (w ramach kierunku/przedmiotu), plenery

brak

wymagania wstępne
wymagania formalne

brak

założenia wstępne

brak

efekty uczenia się
kompetencje społeczne
opiskod

Student potrafi realizować własne koncepcje architektoniczne oraz dysponować umiejętnościami potrzebnymi do ich wyrażenia - nabiera umiejętności racjonalnego wykorzystywania właściwości i cech materiałów budowlanych; doboru odpowiednich struktur i rozwiązań technicznych.
Student nabiera umiejętności porozumiewania się w środowisku zawodowym (np. z uczestnikami procesu inwestycyjnego) oraz w innych środowiskach (np. w środowiskach inwestorskich) posługując się technikami informacyjno-komunikacyjnymi właściwymi do realizacji zadań typowych dla działalności projektanta, czyli posiada umiejętność stosowania języka branżowego i branżowych form zapisu.
Student jest przygotowywany do współdziałania i współpracy z innymi.

A1-K01, A1-K02 (AW-K02)
umiejętności
opiskod

Student stosuje wiedzę z zakresu budownictwa do rozwiązywania problemów projektowych.
Student projektuje rozwiązania wynikające z założeń koncepcyjnych – przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań projektowych uczy się dostrzegać ich aspekty systemowe i pozatechniczne.
Potrafi - zgodnie z podanymi założeniami - opracować proste rozwiązanie projektowe z zakresu architektury, używając właściwych metod, technik i narzędzi.
Student potrafi świadomie posługiwać się właściwą techniką i technologią w trakcie przygotowywania prac projektowych – nabiera umiejętności przygotowywania czytelnych zapisów i dokumentacji projektowej
W toku kursu nabiera umiejętności samokształcenia się i korzystania ze zróżnicowanych źródeł informacji.

A1-U19 (AW-U12)
wiedza
opiskod

Student zdobywa elementarną wiedzę w zakresie konstrukcji, budownictwa i architektury - rozpoznaje i rozróżnia technologie stosowane w budownictwie.
Student ma podstawową wiedzę o podstawowych elementach i typach konstrukcji. Poznaje podstawowe metody, techniki i materiały stosowane przy rozwiązywaniu prostych zadań inżynierskich - dokonuje doboru optymalnych rozwiązań technicznych i materiałowych.
W efekcie procesu kształcenia zyskuje świadomość powiązań i zależności pomiędzy teoretycznymi i praktycznymi elementami studiów.

A1-W13, A1-W15 (AW-W16, AW-W17, AW-W20)


Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Architektura Wnętrz s.2 o 30 1 W 30h
W [Z st.]


Semestr 2017/18-L (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #35.6411