Katalog ECTS

Podstawy Detalu Architektonicznego i Mebla

Pedagog: dr Arkadiusz Staniszewski

Pole Opis
karta przedmiotu (pdf/doc/odt) -brak-
forma/typ zajęć pracownia projektowa podstaw nauczania;
język wykładowy polski;
metody i kryteria oceniania

zaliczenie z oceną na podstawie ocen cząstkowych otrzymywanych w trakcie trwania semestru

opis przedmiotu

1. Cel poznawczy: (planowane efekty w zakresie wiedzy)
- rozwijanie wiedzy o podstawowych zagadnieniach z zakresu kształtowania współczesnych form występujących w przestrzeni architektonicznej,

2. Cel kształcący: (planowane efekty w zakresie umiejętności)
- rozwijanie umiejętności dostrzegania podstawowych składowych języka architektonicznego a także umiejętność posługiwania się nimi poprzez słowo, rysunek, fotografię oraz makietowanie,

3. Cel praktyczny: (planowane kompetencje społeczne)
- utrwalanie i rozwijanie zdolności oceniania podstawowych zależności (złożoności) funkcji, formy i użytych materiałów we współczesnej architekturze oraz wypracowywanie racjonalnych i intuicyjnych metod prowadzących do rozwiązywania problemów kształtowania przestrzeni.

skrócony opis przedmiotu -brak-
sposób realizacji przedmiotu

wykład z prezentacją multimedialną, zajęcia projektowe, konsultacje grupowe, dyskusja problemowa.

zakres tematów

W semestrze realizowane będą dwa odrębne ćwiczenia projektowe;
- pierwsze, związane z zaprojektowaniem pionowej przegrody wydzielającej (rozgraniczającej) dwa obszary we wskazanej przestrzeni otwartej - mogące pełnić rolę balustrady lub barierki. Zaproponowana przez studenta ogólna koncepcja projektowa, zostanie rozwinięta i doprowadzona do rysunkowego wyartykułowania wybranych jej fragmentów w skali rzeczywistej.
- drugie, związane z rysunkowym opracowaniem koncepcji projektowej tzw. >strefy wejścia< do wskazanej przestrzeni publicznej (Park Przymorski). Studenci po przeanalizowaniu specyfiki styku dwóch przestrzeni granicznych, zobowiązani będą do zaproponowania własnych propozycji takiego ich ukształtowania, aby uzyskać rodzaj przestrzeni pośredniej (wspólnej), którą można będzie definiować terminem obszaru >strefy wejścia<.

sposób zaliczenia zaliczenie z oceną;
literatura

- H. i J. Samujłłowie, Rysunek techniczny i odręczny w budownictwie, Arkady, W-wa 1987, ISBN: 83-213-3286-2
- K. Wejchert, Elementy kompozycji urbanistycznej, Arkady, W-wa 2010, ISBN: 978-83-213-4494-2
- J. Bruzda, Szkice architektoniczne, A-7, Kraków 1993, ISBN: 83-870056-61-8
- E. Neufert, Podręczniki projektowania architektoniczno-budowlanego, Arkady, W-wa (kolejne wydania).

 

praktyki zawodowe (w ramach kierunku/przedmiotu), plenery

nie dotyczy

wymagania wstępne
wymagania formalne

 

zaliczony pierwszy semestr studiów

 

założenia wstępne

 Student powinien posiadać podstawowe umiejętności z zakresu odręcznego rysunku projektowego, w tym znać zasady rzutowania i tworzenia przekrojów (wiedza wyniesiona z zajęć I semestru). Ponadto powinien posiadać umiejętności wykonywania prostych roboczych (szkicowych) modeli redukcyjnych proponowanych rozwiązań projektowych.

 

 

 

efekty uczenia się
kompetencje społeczne
opiskod

Jest otwarty na przyjęcie zewnętrznej oceny krytycznej dotyczącej własnych dokonań twórczych.

Wykorzystuje wyobraźnię, intuicję, emocjonalność i zdolność myślenia twórczego w celu prawidłowego rozwiązywania usytuowania człowieka w przestrzeni kreowanej twórczo.

PK _K08, A1_K04 PK _K05, A1_K03
umiejętności
opiskod

Potrafi rozpoznać i określić warunki związane z tożsamością miejsca.

Stosuje w procesie projektowania zasady, cechy i wartości elementarne kompozycji architektonicznej, ujednolicając charakter opracowania

PK _U09, A1_U19 PK _U08, A1_U19
wiedza
opiskod

Posiada wiedzę niezbędną w realizacji kompozycji kształtującej przestrzeń architektoniczną.

Zna metody geometrycznego odwzorowywania figur płaskich, form przestrzennych i strukturalnych na płaszczyźnie.

Posiada podstawową wiedzę o metodach edycji projektu i technikach modelowania niezbędnych w odczytaniu idei twórczej oraz realizacji dzieła

PK _W03, PK _W04, A1_W10 PK _W08, A1_W10


Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Architektura Przestrzeni Kulturowych s.2 o 45 4 Prac. proj. 45h
Prac. proj. [Z st.]


Semestr 2017/18-L (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #35.6422