Katalog ECTS

Podstawy urbanistyki

Pedagog: dr Hanna Klementowska

Pole Opis
forma/typ zajęć wykład;
język wykładowy polski;
metody i kryteria oceniania

Kolokwium - krótkie pytania otwarte

opis przedmiotu
 • Cel poznawczy: zapoznanie z podstawowymi pojęciami z zakresu urbanistyki
 • Cel kształcący: wyrobienie umiejętności rozpoznawania kontekstu kompozycyjnego i kulturowego układów urbanistycznych
 • Cel praktyczny: poszerzenie świadomości dotyczącej bogactwa uwarunkowań myśli urbanistycznej i dynamizmu jej zmian
skrócony opis przedmiotu -brak-
sposób realizacji przedmiotu

Prezentacje multimedialne

zakres tematów
 • Podstawowe pojęcia i definicje z zakresu planowania przestrzennego 
 • Istota miasta i elementy struktury przestrzennej; urbanizacja jako zjawisko cywilizacyjne – główne uwarunkowania i fazy 
 • Fizjonomia miasta,  wizerunek miasta – struktury, elementy krystalizujące, obszary, ciągi, krawędzie, węzły, akcenty i dominanty 
 • Typy wnętrz, relacje między nimi 
 • Struktura komunikacyjna 
 • Światło w mieście
 • Historia projektowania urbanistycznego w zarysie: między antykiem a renesansem 
 • Urbanistyka nowożytna 
 • Od epoki uprzemysłowienia do miasta postindustrialnego 
 • Tereny zieleni w mieście 
 • Środowisko zamieszkania człowieka – kształtowanie zespołów mieszkaniowych na terenach miejskich, typy i formy zabudowy mieszkaniowej 
 • Śródmieście i centrum miasta - problemy rozwoju i odbudowy
sposób zaliczenia -brak-
literatura

J.M. Chmielewski, Teoria urbanistyki w projektowaniu i planowaniu miast, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa, 2001

W. Czarnecki, Planowanie miast i osiedli, T.I i II. Warszawa, 1972  

W. Koch, Style w architekturze, Warszawa, 1996

M. Kostrzewska, Miasto europejskie na przestrzeni dziejów. Wybrane przykłady, Akapit-TPD, Gdańsk, 2013

K. Lynch, Obraz miasta, ArchiVolta, 2011

K. Wejchert, Elementy kompozycji urbanistycznej, Arkady, 2008.

praktyki zawodowe (w ramach kierunku/przedmiotu), plenery

Nie dotyczy

wymagania wstępne
wymagania formalne -brak-
założenia wstępne -brak-
efekty uczenia się
kompetencje społeczne
opiskod

Rozumie potrzebę ustawicznego kształcenia, nabywania wiedzy i umiejętności

PK _K01
umiejętności
opiskod

Potrafi rozpoznać i określić warunki związane z tożsamością miejsca

PK _U09
wiedza
opiskod

Zna terminologię, język z zakresu projektowania architektonicznego

PK_W01

Zna terminologię, język z zakresu projektowania architektonicznego

Posiada wiedzę pozwalającą projektować formy i struktury architektoniczno-krajobrazowe z udziałem pokrewnych dziedzin sztuki

PK_W01 PK _W09


Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Architektura Przestrzeni Kulturowych s.2 o 30 1 W 30h
W [Z st.]


Semestr 2017/18-L (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #35.6434