Katalog ECTS

Formy rzeźbiarskie

Pedagog: dr Marta Hryc

Pole Opis
forma/typ zajęć ćwiczenia;
język wykładowy polski;
metody i kryteria oceniania

Podstawą zaliczenia jest realizacja wszystkich zadań semestralnych. Ocenie podlega efekt tej realizacji.

Warunkiem zaliczenia jest dostarczenie pełnej dokumentacji realizowanych zadań:

- finalne opracowanie stylistyczne obiektu

- opracowanie dokumentacji przebiegu projektu i jego prezentacja (dostarczenie w formie cyfrowej materiałów ze wszystkich faz projektu – szkice, fotografie modeli, pliki .stl i in.)

Pod uwagę przy ocenie brany jest również aktywny udział w dyskusjach.

opis przedmiotu

Cel poznawczy: (planowane efekty w zakresie wiedzy)

nabywanie wiedzy pozwalającej na podjęcie zaawansowanych studiów w zakresie wzornictwa


Cel kształcący: (planowane efekty w zakresie umiejętności)

rozwijanie umiejętności modelowania przestrzennego

rozwijanie umiejętności technik prezentacji

nabywanie umiejętności w zakresie digitalizacji modeli przestrzennych

rozwijanie umiejętności planowania pracy


Cel praktyczny: (planowane kompetencje społeczne)

umiejętność krytycznej obserwacji procesów społeczno-kulturowych jako odpowiedzialnych za kształtowanie preferencji

estetycznych wobec obiektów materialnych i ich dyskutowanie

skrócony opis przedmiotu

Trwający 2 semestry kurs poświęcony jest realizacji zadań mających na celu rozwijanie umiejętności wykorzystywania stylingu w projektowaniu, przy czym pojęcie stylingu rozumiane jest jako kontrolowanie całościowego wrażenia, jakie wywołuje przedmiot. Zaawansowane studium stylistyczne formy jest z jednej strony rozwinięciem kursu rzeźby, a z drugiej wymusza nieustanną obserwację procesów socjo-kulturowych jako odpowiedzialnych za zmiany społecznych preferencji względem obiektów materialnych i ich krytyczną interpretację.

sposób realizacji przedmiotu

Wykłady, indywidualne konsultacje, dyskusje w grupie, samodzielna praca studentów nad zagadnieniami o ustalonym zakresie (również między zajęciami)

zakres tematów

Stylistyka, modelowanie przestrzenne, digitalizacja modeli przestrzennych (skanowanie 3D)

sposób zaliczenia zaliczenie z oceną;
literatura

H.Vejlgaard, „Anatomia trendu”Wolters Kluwer 2012

D.Sudjic, „Język rzeczy”, Karakter 2013

praktyki zawodowe (w ramach kierunku/przedmiotu), plenery -brak-
wymagania wstępne
wymagania formalne

Ukończony II semestr studiów na kier. Wzornictwo

założenia wstępne -brak-
efekty uczenia się
kompetencje społeczne
opiskod

W1-K05 Student jest zdolny do efektywnego wykorzystania: wyobraźni, intuicji, emocjonalności, zdolności twórczego myślenia i twórczej pracy do rozwiązywania problemów.

W1-K11 Student posiada umiejętność efektywnego komunikowania się w zakresie podejmowanych działań oraz umiejętność czytelnej i zrozumiałej prezentacji.

W1-K05 W1-K11
umiejętności
opiskod

W1-U2 Student potrafi wykorzystać doświadczenia z zakresu sztuk pięknych w kształtowaniu postaci rozwiązania

W1-U13 Student posiada umiejętności edycji projektu różnymi technikami, w tym z wykorzystaniem systemów CAD, z dbałością o czytelność przekazu

W1-U2 W1-U13
wiedza
opiskod

W1-W7 Student posiada podstawową wiedzę o metodach edycji projektu i technikach modelowania używanych w realizacji oraz dokumentacji prac projektowych

W1-W11 Student rozumie kontekst sztuk projektowych w obrębie sztuki i kultury materialnej oraz ich znaczenie w życiu społecznym i gospodarce

W1-W7 W1-W11


Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Wzornictwo s.3 o 60 4 Ćw 60h
Ćw [Z st.]


Semestr 2017/18-Z (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #35.6531