Katalog ECTS

Wzornictwo 1

Pedagog: prof. dr hab. Marek Adamczewski
Asystent/ci: prof. ASP dr hab. Bogumiła Jóźwicka

Pole Opis
forma/typ zajęć pracownia kierunkowa;
język wykładowy polski;
metody i kryteria oceniania

Porównawcza ocena prezentacji projektów w relacji do podanych kryteriów dla wydanego zadania.

opis przedmiotu

Celem dydaktycznym jest przygotowanie studentów do zespołowego rozwiązywania problemów projektowych poprzez:
- stymulowanie rozwoju osobowości twórczej studenta
- przygotowanie do wykonywania zawodu (kształcenie technik projektowych, przygotowanie do pracy w zespole)
- przekazanie wiedzy niezbędnej do rozwiązania postawionego problemu.
Celem dodatkowym jest zapoznanie studentów z problematyką i metodyką stosowaną w Pracowni Projektowania Produktu Przemysłowego dla ułatwienia wyboru pracowni kierunkowej
• Cel poznawczy:
wiedza dotyczącą metodyki projektowania, o związkach formy z funkcją i z technologią wytwarzania, o metodach edycji projektu i technikach modelowania używanych w realizacji oraz dokumentacji prac projektowych
• Cel kształcący:
umiejętność definiowania i rozwiązywania problemów projektowych o małej złożoności, umiejętność zaprojektowania prostego obiektu, systemu lub procesu, umiejętność świadomego posługiwania się narzędziami, technikami i technologiami warsztatu
· Cel praktyczny:
samodzielnie podejmowanie i zorganizowanie pracy projektowej, gromadzenie i w świadomy sposób analizowanie i interpretowanie informacji, formułowanie krytycznej argumentacji w stosunku do analizowanych projektów i sytuacji

 

skrócony opis przedmiotu -brak-
sposób realizacji przedmiotu

Ćwiczenie projektowe połączone z prezentacjami efektów, realizowane poprzez modelowanie, wspólne dyskusje o realizowanym zadaniu

zakres tematów

Programowym hasłem kursu Pracowni Projektowania Produktu Przemysłowego jest stwierdzenie „nie produkt, lecz człowiek jest celem”. Są mu podporządkowane wszystkie działania, a więc i tematy zadań. Proponujemy model wzornictwa głęboko humanistycznego, tworzącego przede wszystkim nowe wartości, a nie tylko nowe przedmioty. Kurs zwraca uwagę na odpowiedzialność działań projektowych, uwzględniając zarówno determinujący w tym zawodzie czynnik czasu, jak i konieczność radzenia sobie z problemami, oraz optymalizację działań projektanta, poprzez wyważenie wzajemnych relacji formy, funkcji i technologii – z uwzględnieniem zasad projektowania uniwersalnego.

sposób zaliczenia zaliczenie z oceną;
literatura

Ginalski J., Liskiewicz M., Seweryn J., Rozwój nowego produktu, ASP, Kraków 1995.
Morris R., Projektowanie produktu PWN Warszawa 2009
Kathryn Best, Design Management, PWN Warszawa 2009
Bochińska B., Ginalski J., Mamica Ł., Wojciechowska A., DM Zarządzanie wzornictwem IWP Warszawa 2010
Brown T., Zmiana przez design… Libron Kraków 2013

www.zsz.com.pl

 

praktyki zawodowe (w ramach kierunku/przedmiotu), plenery -brak-
wymagania wstępne
wymagania formalne

zaliczenie poprzedniego semestru

założenia wstępne

brak

efekty uczenia się
kompetencje społeczne
opiskod

samodzielnie podejmuje i potrafi zorganizować prace projektowe
gromadzi doświadczenie ze zrealizowanych projektów i potrafi je wykorzystać
w następnych pracach
umie gromadzić i w świadomy sposób analizować i interpretować informacje
potrafi formułować krytyczną argumentację w stosunku do analizowanych projektów i sytuacji

 

W1-K02 W1-KO3 W1-K04
umiejętności
opiskod

potrafi definiować i rozwiązywać problemy projektowe o małej złożoności wykorzystując racjonalne i intuicyjne przesłanki do podejmowania decyzji projektowych
potrafi zaprojektować, wykorzystując wiedzę z zakresu metodyki projektowania proste urządzenie, obiekt, system lub proces w wybranym obszarze sztuk projektowych
umie świadomie posługiwać się narzędziami, techniką i technologią warsztatu
artystycznego wybranych kierunków dyscypliny sztuk pięknych
potrafi samodzielnie podejmować oraz uzasadniać decyzje projektowe mające wpływ na postać rozwiązania

 

W1-U03 W1-U04 W1-U05 W1-U06
wiedza
opiskod

posiada podstawową wiedzę dotyczącą metodyki projektowania
posiada podstawową wiedzę o związkach formy z funkcją i z wybraną technologią wytwarzania
posiada podstawową wiedzę o metodach edycji projektu i technikach modelowania używanych w realizacji oraz dokumentacji prac projektowych

 

W1-W01 W1-W04 W1-W07


Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Wzornictwo s.4 o 30 3 Prac. proj. 30h
Prac. proj. [Z st.]


Semestr 2017/18-L (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #35.6540