Katalog ECTS

Wzornictwo 6

Pedagog: prof. ASP dr hab. Marek Średniawa
Asystent/ci: dr Tomasz Kwiatkowski

Pole Opis
forma/typ zajęć pracownia kierunkowa;
język wykładowy polski;
metody i kryteria oceniania

Weryfikacja realizacji programu przeprowadzana jest w trzech płaszczyznach: spełnienia warunków zaliczenia, oceny przeprowadzenia procesu projektowego i osiągniętego rezultatu oraz spełnienia zakładanych efektów kształcenia.
Warunkiem zaliczenia semestru jest zaprezentowanie i poddanie dyskusji, w terminach wskazanych w harmonogramie pracy, wyników realizacji wskazanych etapów procesu projektowego, zaprezentowanie rozwiązania zadania projektowego i poddanie rozwiązania dyskusji oraz złożenie wymaganej dokumentacji.
Ocenie podlega zarówno realizacja poszczególnych etapów w aspekcie ich poprawności jak i rozwiązania zadania w aspekcie zdefiniowanych w trakcie realizacji procesu projektowego kryteriów. Kryteria oceny. Ocena niedostateczna – przeprowadzony proces projektowy oraz zaprezentowane rozwiązanie cechuje się licznymi, niedającymi się poprawić, błędami. Ocena dostateczna – przeprowadzony proces projektowy oraz zaprezentowane rozwiązanie cechuje się błędami, które można poprawić. Ocena dobra – przeprowadzony proces projektowy oraz zaprezentowane rozwiązanie cechuje się nielicznymi błędami łatwo dającymi się poprawić. Ocena bardzo dobra – przeprowadzony proces projektowy oraz zaprezentowane rozwiązanie bez liczących się błędów. Ocena celująca – spełnienie warunku oceny bardzo dobrej oraz szczególne, wykraczające poza postawione wymagania, zrealizowanie zadania projektowego.
Realizacja procesu projektowego podporządkowana jest osiągnięciu zakładanych efektów kształcenia. Ocena poziomu osiągnięcia zakładanych efektów kształcenia. W1-U03 – bieżąca ocena prowadzona w trakcie prezentacji efektów realizacji poszczególnych etapów procesu projektowego oraz prezentacji i dyskusji podsumowującej wyniki realizacji zadania projektowego. Jeżeli student osiągnie przynajmniej w minimalnym stopniu zakładany efekt, to jest w stanie poprawnie zdefiniować problem projektowy, którego rozwiązanie jest przedmiotem realizacji postawionego zadania projektowego. W1-U04 – bieżąca ocena prowadzona w trakcie prezentacji efektów realizacji poszczególnych etapów procesu projektowego oraz prezentacji i dyskusji podsumowującej wyniki realizacji zadania projektowego. Jeżeli student osiągnie przynajmniej w minimalnym stopniu zakładany efekt, to jest w stanie zrealizować zadanie projektowe o zakładanej złożoności. W1-W01 – bieżąca ocena prowadzona w trakcie prezentacji efektów realizacji poszczególnych etapów procesu projektowego. Jeżeli student osiągnie przynajmniej w minimalnym stopniu zakładany efekt, to jest w stanie przeprowadzić wymagany programem proces projektowy. W1-W15 – bieżąca ocena prowadzona w trakcie prezentacji efektów realizacji poszczególnych etapów procesu projektowego oraz prezentacji i dyskusji podsumowującej wyniki realizacji zadania projektowego. Jeżeli student osiągnie przynajmniej w minimalnym stopniu zakładany efekt, to jest w stanie wygenerować powiązane ze zdefiniowanymi założeniami rozwiązanie postawionego problemu projektowego. W1-K03 – bieżąca ocena prowadzona w trakcie prezentacji efektów realizacji poszczególnych etapów procesu projektowego. Jeżeli student osiągnie przynajmniej w minimalnym stopniu zakładany efekt, to jest w stanie zbudować spójny system założenia do realizowanego zadania projektowego. W1-K06 bieżąca ocena prowadzona w trakcie prezentacji efektów realizacji poszczególnych etapów procesu projektowego oraz prezentacji i dyskusji podsumowującej wyniki realizacji zadania projektowego. Jeżeli student osiągnie przynajmniej w minimalnym stopniu zakładany efekt, to jest w stanie zrealizować zakładany program pracowni w danym semestrze.

opis przedmiotu

Zajęcia mają na celu kształtowanie twórczej i krytycznej postawy przyszłych projektantów, rozwijanie ich wyobraźni i zdolności analitycznych oraz wykształcenie umiejętności używania tychże do rozwiązywania problemów projektowych. Cele poznawcze: poznanie racjonalnych metod realizacji procesu projektowego. Cele kształcące: umiejętność definiowania problemu projektowego w oparciu o ujawnione potrzeby, umiejętność definiowania systemu założeń w oparciu o krytyczną analizę stanu. Cel praktyczny: umiejętność praktycznego przeprowadzenia procesu projektowego.

skrócony opis przedmiotu -brak-
sposób realizacji przedmiotu

Zajęcia ogniskują się wokół postawionych zadań projektowych. Bez względu na zakładane efekty kształcenia realizowany jest kompletny proces projektowy zakończony prezentacją propozycji rozwiązania. Zadania projektowe realizowane są przez studentów samodzielnie zgodnie z narzuconym harmonogramem opartym na schemacie modelu realizacji procesu projektowego. Wyniki realizacji każdego etapu procesu projektowego poddawane są dyskusji w grupie studentów biorących udział w zajęciach. Każdy student, dwa razy w semestrze prezentuje recenzję pracy losowo wybranej osoby z grupy realizującej to samo zadanie projektowe. Zajęcia uzupełnione są prezentacjami i wykładami związanymi z aktualnie realizowanym zadaniem projektowym.

zakres tematów

W trakcie semestru realizowane jest jedno zadanie projektowe składające się z szeregu ćwiczeń związanych z poszczególnymi etapami procesu projektowego. Tematem zadania projektowego jest zaprojektowanie obiektu o małej złożoności, służącego zaspokojeniu określonej potrzeby człowieka.

sposób zaliczenia zaliczenie z oceną;
literatura

Archer Bruce L., „Systematyczna metoda projektowania przemysłowego”, IWP Biblioteka Wzornictwa 7'87, Warszawa 1987
Dobrołowicz Witold, „Psychologia twórczości technicznej”, WNT, Fundacja Książka Naukowo-Techniczna, Warszawa 1993
Francastel Pierre, „Sztuka a technika”, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1966
Gedliczka Adam, „Atlas miar człowieka”, Ciop, 2001
Kozłowski Stanisław, „Granice przystosowania”, Wiedza Powszechna, Warszawa 1986
Krick Edward V.,„Wprowadzenie do techniki i projektowania technicznego”, WNT, Warszawa 1975
Papanek Victor, „Dizajn dla realnego świata. Środowisko człowieka i zmiana społeczna”, Wydawnictwo Recto verso, Łódź 2012
Pawłowski Andrzej, „Inicjacje. O sztuce, projektowaniu i kształceniu projektantów”, Biblioteka wzornictwa 6/1987 IWP, Warszawa 1987
Kompletny spis literatury na stronie: http://pracownie.asp.gda.pl/3pw/?bibliografia

praktyki zawodowe (w ramach kierunku/przedmiotu), plenery

Nie dotyczy

wymagania wstępne
wymagania formalne

Brak innych, niż te wynikające z organizacji toku studiów na kierunku.

założenia wstępne

Student powinien posiadać podstawowe umiejętności warsztatowe w zakresie edycji projektu i wiedzę z zakresu semantyki form i kompozycji.

efekty uczenia się
kompetencje społeczne
opiskod

Student umie gromadzić i w świadomy sposób analizować i interpretować informacje.

W1-K03 (odniesiony do A1-K02)

Student jest zdolny do elastycznego myślenia, adaptowania się do nowych i zmieniających się okoliczności

W1-K06 (odniesiony do A1-K03)
umiejętności
opiskod

Student potrafi definiować i rozwiązywać problemy projektowe o małej złożoności, wykorzystując racjonalne i intuicyjne przesłanki do podejmowania decyzji projektowych.

W1-U03 (odniesiony do A1-U15, A1-U17)

Student potrafi zaprojektować, wykorzystując wiedzę z zakresu metodyki projektowania, proste: urządzenie, obiekt, system lub proces w wybranym obszarze sztuk projektowych.

W1-U04 (odniesiony do A1-U15)
wiedza
opiskod

Student posiada podstawową wiedzę dotyczącą metodyki projektowania.

W1-W01 (odniesiony do A1-W10)

Student ma podstawową wiedzę o fizycznych, psychicznych i fizjologicznych cechach człowieka i rozumie wpływ, jaki mają na strukturę i postać projektowanych procesów i obiektów.

W1-W15 (odniesiony do A1-W15)


Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Wzornictwo s.5 d 60 8 Prac. proj. 60h
Prac. proj. [Z st.]


Semestr 2017/18-Z (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #35.6552