Katalog ECTS

Wzornictwo 5

Pedagog: prof. dr hab. Jarosław Szymański
Asystent/ci: dr Jacek Ryń

Pole Opis
forma/typ zajęć pracownia kierunkowa;
język wykładowy polski; angielski;
metody i kryteria oceniania

Prototyp rozwiązania, dokumentacja na planszach, przedstawiająca proces projektowania, fragmenty dokumentacji wykonawczej (rysunki techniczne) oraz zdjęcia modelu zbliżonego do ostatecznego rozwiązania. Elementem prezentacji na planszach jest zwięzły opis przedstawiający istotę rozwiązania i jego charakterystyczne cechy. Warunkiem zaliczenia semestru jest aktywny udział w zajęciach, ćwiczeniach, wykładach i prezentacjach oraz obecność na zajęciach. Dopuszcza się maksymalnie 3 nieobecności. Wiedza i umiejętności z zajęć, na których osoba będzie nieobecna, powinny być uzupełnione we własnym zakresie.

 

opis przedmiotu

Istotnym celem dydaktycznym pracowni jest stymulowanie rozwoju innowacyjnego myślenia przez eksperymenty z klasycznymi i nowoczesnymi metodami wytwarzania, przez kontakt z rzeczywistym materiałem, oraz przez poznawanie, utrwalanie i praktyczną weryfikację intuicyjnych i racjonalnych metod poszukiwania rozwiązań.

 

Celem poznawczym pracowni jest uświadomienie studentowi jak złożony jest proces projektowy oraz jakie czynniki poza-projektowe mają wpływ na ostateczny kształt opracowywanego rozwiązania.

 

Cel kształcącym kursu podstaw projektowania produktu jest wykształcenie elementarnych umiejętności z zakresu projektowania produktu, jako złożonego procesu, w którym projekt jest tylko jednym z działań składających się na wdrożenie rozwiązania i jego sukces rynkowy.

 

Celem praktycznym jest poznanie narzędzi niezbędnych do przeprowadzenia całościowego projektu wzorniczego: od przeprowadzenia analiz aż po sporządzenie dokumentacji wykonawczej projektu.

skrócony opis przedmiotu

Celem kursu podstaw projektowania produktu autorskiego jest wykształcenie elementarnych umiejętności z zakresu projektowania produktu, jako złożonego procesu, w którym projekt jest tylko jednym z działań składających się na wdrożenie rozwiązania i jego sukces rynkowy.

sposób realizacji przedmiotu

Ćwiczenia projektowe, uzupełnione wykładami , prezentacjami i pracami warsztatowymi (modelowanie)

zakres tematów

Złożoność poruszanego projektu jest zależna od poziomu wiedzy projektowej grupy. Od projektowania prostych strukturalnie obiektów, przez rodzinę obiektów po rozwiązania systemowe możliwe do wdrożenia. Na zajęciach poruszane są tematy kontestujące obowiązujące kierunki rozwoju społeczeństwa, kultury i przemysłu. Ważnym elementem składowym poruszanych tematów jest realna możliwość wdrożenia projektowanego rozwiązania obecnie lub w niedalekiej przyszłości.

sposób zaliczenia egzamin;
literatura

Literatura obowiązkowa:

 

Atlas miar człowieka. Dane do projektowania, Warszawa: CIOP 2001.

Dreyfuss H. Associates, The measure of Man & Woman, Revised Edition, New York: John Wiley & Sons Inc. 2002.

Frejlich Cz., Rzeczy pospolite. Polskie wyroby 1899-1999, Olszanica: Bosz art. 2001.

Ginalski J., Liskiewicz M., Seweryn J., Rozwój nowego produktu, Kraków: ASP 1995.

Krupiński J., Wzornictwo/design studium idei, Kraków: ASP 1998.

Maeda J., Prawa prostoty, Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne 2007.

Morris R., Projektowanie produktu, Warszawa: PWN 2009.

Papanek V. Design for the Real Word, Human Ecology and Social Change, Chicago: Academy Chicago Publishers 1985.

Sheil B., Design trough making, Architectural Design, Wiley Academy, vol 75, nr 4/2005.

Slack L., Czym jest wzornictwo, Warszawa: ABE Dom Wydawniczy 2007.

 

Literatura uzupełniająca:

 

Aries P, Duby G., Historia życia prywatnego, t. 4, Wrocław: Ossolineum 1999.

Best K., Design Managment, AVA Publishing SA 2006.

Bohm F., Konstantin Grcic Industrial Design, Phaidon 2005.

Falkowski A., Marketing i reklama, Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne 2002.

Haller L., Dangel Cullen Ch., Design Secrets: Products 2, Rockport Publisher 2004.

Kopaliński W., Opowieści o rzeczach powszednich, Warszawa: Oficyna Wydawnicza Rytm 2004.

Krupinski J., Intencja i interpretacja, Kraków: ASP 2001.

Lewandowski M. W., Techniczne podstawy wzornictwa przemysłowego, Gdańsk: ASP 2003.

Młodkowski J. Aktywność wizualna człowieka, Warszawa – Łódź: PWN 1998.

Petroski H., The Evolution of Useful Things, New York: A Division House Inc. 1994.

Rybczyński W. Dom. Krótka historia idei, Gdańsk: Marabut 1996.

Scruton R. Przewodnik po kulturze nowoczesnej, dla inteligentnych, Łódź: Wydawnictwo Thesaurus 2006.

praktyki zawodowe (w ramach kierunku/przedmiotu), plenery

Nie dotyczy

wymagania wstępne
wymagania formalne

Ukończony III sem. studiów na kier. Wzornictwo

założenia wstępne

Student powinien posiadać podstawową wiedzę o metodyce projektowania, podstawowe umiejętności obsługi narzędzi komputerowego wspomagania projektowania oraz podstawowe umiejętności modelowania i wizualnego przedstawiania projektu.

efekty uczenia się
kompetencje społeczne
opiskod

potrafi formułować krytyczną argumentację w stosunku do analizowanych projektów i sytuacjiumie świadomie posługiwać się narzędziami, techniką i technologią warsztatu artystycznego wybranych kierunków dyscypliny sztuk pięknych-rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie,

W1-K04

jest zdolny do elastycznego myślenia, adaptowania się do nowych i zmieniających się okoliczności

W1-K06
umiejętności
opiskod

umie świadomie posługiwać się narzędziami, techniką i technologią warsztatu artystycznego wybranych kierunków dyscypliny sztuk pięknych- tworzy i realizuje własne koncepcje projektowe , świadomie wykorzystując swoją intuicję, emocjonalność, wyobraźnię oraz wiedzę

W1-U05(A1-U1, A1-U16)

posiada umiejętności warsztatowe umożliwiające realizację własnych koncepcji artystycznych w wybranych kierunkach dyscypliny sztuk pięknych

W1-U12 (A1-U19)
wiedza
opiskod

zna sposoby odwzorowywania przestrzeni na płaszczyźnie- posiada podstawową wiedzę dotyczącą metodyki projektowania,

W1-W02 (A1-W10)

posiada podstawową wiedzę dotyczącą środków ekspresji i warsztatu wybranych kierunków dyscypliny sztuk pięknych

W1-W06 (A1-W10)


Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Wzornictwo s.5 d 60 8 Prac. proj. 60h
Prac. proj. [Z st.]


Semestr 2017/18-Z (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #35.6553