Katalog ECTS

Wzornictwo 4

Pedagog: prof. ASP dr hab. Marek Jóźwicki
Asystent/ci: dr Anna Wachowicz

Pole Opis
forma/typ zajęć pracownia kierunkowa;
język wykładowy polski;
metody i kryteria oceniania

Zaliczenie z oceną

Kryteria weryfikujące wiedzę:

 1. Wykonanie dokumentacji - koncepcyjnej z fotografiami, szkicami, rysunkami i modelami w skali itp - rozbudowanej o analizy i studia ergonomiczne. —waga - 15%
 2. Wykonanie pogłębionej analizy funkcjonalno-użytkowej wyłonionego obszaru z wyodrębnieniem wyników, jako inspiracji dla formy budowanego obiektu (szkice, rysunki, zdjęcia  modeli 3D, opisy, itp.) — waga - 15%

Kryterium weryfikujące umiejętności:

 1. Realizacja zadania warsztatowego wykonywanego zespołowo lub indywidualnie — waga - 20%
 2. Wykonanie dokumentacji meblarskiej zaprojektowanego obiektu, oraz interpretacja struktury i szczegółów konstrukcyjnych — waga - 20%
 3. Przedstawienie systematyki w formie prezentacji oraz idei rozwiązania w formie animacji — waga - 10%

Kryterium weryfikujące kompetencje społeczne:

 1. Przygotowanie wystąpienia publicznego, prezentującego ideę projektową i opisującego walory ostatecznego rozwiązania. — waga - 20%

100% - 94,1%— celujący

94% - 82,1%— bardzo dobry

82% - 76,1%— dobry plus

76% - 67,1%— dobry

67% - 58,1%— dostateczny plus

58% - 50,1%— dostateczny

 

50% - 0%— niedostateczny 

 

opis przedmiotu
 • Cel poznawczy:
  Rozumie przebieg procesu projektowego od założeń koncepcyjnych do realizacji indywidualnej propozycji projektowej
 • Zna zasady zapisu dokumentacji meblarskiej jako ilustracji idei oraz komunikatu technicznego
 • Rozumie kontekst środowiskowy w którym osadza proponowane rozwiązanie
  Cel kształcący:
  Potrafi zdefiniować założenia projektowe i uzasadnić ich logikę
 • Potrafi określić problem projektowy i opracować wariantowe rozwiązania
 • Umie uzasadnić motywy wpływające na cechy rozwiązania projektowego 
 • Cel praktyczny:
 • Samodzielnie buduje bazę danych do projektu oraz określa i opanowuje instrumenty niezbędne do realizacji zadania
 • Pracuje metodycznie - zespołowo i indywidualnie - nad realizacją powierzonych zadań
 • Potrafi optymalizować założenia projektowe w zależności od zastanych ograniczeń projektowych
skrócony opis przedmiotu

Założeniem dydaktycznym kursu I-go stopnia jest nauka projektowania:

 • jako umiejętności krytycznej oceny stanu istniejącego w obrębie analizowanego problemu projektowego;
 • jako umiejętności dokonywania wyboru odpowiedniej metody pracy ;
 • jako umiejętności znajdywania współzależności struktury i konstrukcji; funkcji i formy przedmiotu, w powiązaniu z  warunkami, dla których są projektowane;
 • jako umiejętności swobodnego artykułowania koncepcji i zamiarów projektowych i posługiwania się językiem przekazu projektowego;
 • jako umiejętności samodzielnego zdobywania niezbędnej wiedzy, stosownie do potrzeb wynikających z postawionych zadań

Założeniem dydaktycznym jest kompletowanie wyobrażenia o istocie przedmiotów z najbliższego otoczenia człowieka oraz rozumienie ich logiki w zależności od kontekstu w jakim występują.

Zajęcia projektowe

 • Ćwiczenia zespołowe; Grupowe dyskusje problemowe związane z problematyką kierunkową pracowni; Konsultacje indywidualne w zakresie analizowanego problemu projektowego związanego z tematami meblarskimi;

Zadania projektowe

 • Poszukiwanie sytuacji rzeczywistych jako inspiracji dla innowacyjnych propozycji projektowych;
 • Studium przypadków związanych z zachowaniami potencjalnych użytkowników projektowanego mebla;
 • Współpraca z interesariuszami zewnętrznymi

Zajęcia warsztatowe

 

 • Modelowanie; Prototypowanie; Eksperymenty materiałowo—technologiczne wynikające z przyjętego rozwiązania projektowego.
sposób realizacji przedmiotu

Pracownia Projektowa

zakres tematów
 • Reinterpretacja jako pretekst projektowy;
 • Analogia jako metoda pobudzająca kreatywność i metoda inspirująca poszukiwania idei projektowej;
 • Ideogram jako forma pierwszego zapisu graficznego przeczucia projektowego;
 • Eksperymenty w obszarze techniki, technologi i materiałów jako bodźce pobudzające myślenie strukturalne, konstrukcyjne i mechaniczne;
 • Modelowanie w skali zredukowanej i rzeczywistej narzędziem weryfikującym i stymulującym wyobraźnię przestrzenną;
 • Dokumentacja projektowa jako narzędzie porozumienia projektanta z kooperantami i partnerami po stronie wykonawczo marketingowej;
 • Opracowanie cyfrowego modelu przestrzennego, oraz prototypowanie jako instrument parametryczny, definiujący i korygujący ostateczne decyzje projektowe;
 • Prezentacja audiowizualna i animacja jako forma zapisu i komunikacji z odbiorcą i użytkownikiem nowego produktu;
sposób zaliczenia -brak-
literatura -brak-
praktyki zawodowe (w ramach kierunku/przedmiotu), plenery -brak-
wymagania wstępne
wymagania formalne -brak-
założenia wstępne -brak-
efekty uczenia się
kompetencje społeczne
opiskod
-brak-
umiejętności
opiskod
-brak-
wiedza
opiskod
-brak-


Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Wzornictwo s.5 d 60 8 Prac. proj. 60h
Prac. proj. [Z st.]


Semestr 2017/18-Z (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #35.6554