Katalog ECTS

Wzornictwo 1

Pedagog: prof. dr hab. Marek Adamczewski
Asystent/ci: prof. ASP dr hab. Bogumiła Jóźwicka

Pole Opis
karta przedmiotu (pdf/doc/odt) -brak-
forma/typ zajęć pracownia kierunkowa;
język wykładowy polski;
metody i kryteria oceniania

Porównawcza ocena prezentacji projektów w relacji do podanych kryteriów dla każdego zadania.

opis przedmiotu

Celem dydaktycznym kursu jest przygotowanie studentów do samodzielnego i w zespołach interdyscyplinarnych projektowania przedmiotów i struktur, rozumianych jako produkty (produkowanych seryjnie, dostępnych na rynkach, będących elementem działań marketingowych). Założeniem programowym kursu jest spełnienie trzech podstawowych postulatów:
- stymulowanie rozwoju osobowości twórczej studenta
- przygotowanie do wykonywania zawodu (kształcenie technik projektowych, przygotowanie do pracy w zespole)
- przekazanie wiedzy niezbędnej w późniejszej samodzielnej pracy projektowej.
• Cel poznawczy: (planowane efekty w zakresie wiedzy)
wiedza dotyczącą metodyki projektowania, o związkach formy z funkcją i z technologią wytwarzania, o metodach edycji projektu i technikach modelowania używanych w realizacji oraz dokumentacji prac projektowych

• Cel kształcący: (planowane efekty w zakresie umiejętności)
umiejętność definiowania i rozwiązywania problemów projektowych o małej złożoności, umiejętność zaprojektowania prostego obiektu, systemu lub procesu, umiejętność świadomego posługiwania się narzędziami, technikami i technologiami warsztatu artystycznego

· Cel praktyczny: (planowane kompetencje społeczne)
samodzielnie podejmowanie i zorganizowanie pracy projektowej, gromadzenie i w świadomy sposób analizowanie i interpretowanie informacji, formułowanie krytycznej argumentacji w stosunku do analizowanych projektów i sytuacji

 

skrócony opis przedmiotu -brak-
sposób realizacji przedmiotu

Ćwiczenia projektowe połączone z prezentacjami efektów, modelowanie, wspólne dyskusje o realizowanych zadaniach

zakres tematów

Programowym hasłem kursu jest stwierdzenie „nie produkt, lecz człowiek jest celem”. Podporządkowane mu są wszystkie działania. Proponujemy model wzornictwa głęboko humanistycznego, tworzącego przede wszystkim nowe wartości, a nie tylko nowe przedmioty. Kurs zwraca uwagę na odpowiedzialność działań projektowych, uwzględniając zarówno determinujący w tym zawodzie czynnik czasu, jak i konieczność radzenia sobie z problemami, oraz optymalizację działań projektanta, poprzez wyważenie wzajemnych relacji formy, funkcji i technologii – z uwzględnieniem zasad projektowania uniwersalnego.

sposób zaliczenia zaliczenie z oceną;
literatura -brak-
praktyki zawodowe (w ramach kierunku/przedmiotu), plenery

Ginalski J., Liskiewicz M., Seweryn J., Rozwój nowego produktu, ASP, Kraków 1995.
Morris R., Projektowanie produktu PWN Warszawa 2009
Kathryn Best, Design Management, PWN Warszawa 2009
Bochińska B., Ginalski J., Mamica Ł., Wojciechowska A., DM Zarządzanie wzornictwem IWP Warszawa 2010
Brown T., Zmiana przez design… Libron Kraków 2013

www.zsz.com.pl

 

wymagania wstępne
wymagania formalne

Zaliczenie poprzedniego semestru

założenia wstępne

Ukończony kurs podstaw projektowania

efekty uczenia się
kompetencje społeczne
opiskod

samodzielnie podejmuje i potrafi zorganizować prace projektowe
gromadzi doświadczenie ze zrealizowanych projektów i potrafi je wykorzystać
w następnych pracach
umie gromadzić i w świadomy sposób analizować i interpretować informacje
potrafi formułować krytyczną argumentację w stosunku do analizowanych projektów i sytuacji

 

W1-K02 W1-KO3 W1-K04
umiejętności
opiskod

potrafi definiować i rozwiązywać problemy projektowe o małej złożoności wykorzystując racjonalne i intuicyjne przesłanki do podejmowania decyzji projektowych
potrafi zaprojektować, wykorzystując wiedzę z zakresu metodyki projektowania proste urządzenie, obiekt, system lub proces w wybranym obszarze sztuk projektowych
umie świadomie posługiwać się narzędziami, techniką i technologią warsztatu
artystycznego wybranych kierunków dyscypliny sztuk pięknych
potrafi samodzielnie podejmować oraz uzasadniać decyzje projektowe mające wpływ na postać rozwiązania

 

W1-U03 W1-U04 W1-U05 W1-U06
wiedza
opiskod

posiada podstawową wiedzę dotyczącą metodyki projektowania
posiada podstawową wiedzę o związkach formy z funkcją i z wybraną technologią wytwarzania
posiada podstawową wiedzę o metodach edycji projektu i technikach modelowania używanych w realizacji oraz dokumentacji prac projektowych

 

W1-W01 W1-W04 W1-W07


Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Wzornictwo s.5 d 60 8 Prac. proj. 60h
Prac. proj. [Z st.]


Semestr 2017/18-Z (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #35.6557